83 výsledkov
Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Hodnotenie zamestnancov je dôležitou oblasťou riadenia ľudských zdrojov, pretože prispieva k neustálemu zdokonaľovaniu pracovnej činnosti a zvyšovaniu pracovného výkonu zamestnancov. Výsledky hodnotenia zamestnancov sú podkladom pre odmeňovanie, povýšenie, rozhodovanie o potrebnom vzdelávaní, resp. slúžia ako východisko pre plánovanie ďalšej kariéry zamestnanca v rámci organizácie. Článok je zameraný na základné prvky systému hodnotenia zamestnancov, kritériá a metódy hodnotenia, vrátane konkrétnych príkladov a najčastejších chýb pri hodnotení zamestnancov. Súčasťou článku sú tipy, ako viesť hodnotiaci pohovor a vzorový formulár na hodnotenie zamestnancov.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Súčasné ekonomické trendy so sebou prinášajú zmeny v štruktúre podnikov v dôsledku prevodov podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov na iných zamestnávateľov. V tomto článku sa venujeme v praxi nanajvýš aktuálnej problematike reštrukturalizačných procesov u zamestnávateľa v prípade prevodu podniku zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Dňa 30. januára 2019 Národná rada SR prijala zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. 3. 2019. Zákon o whistleblowingu nahradil v praxi zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol účinný od 1. 7. 2014. Cieľom tohto príspevku je poukázať na jednotlivé povinnosti, ktoré právna úprava ustanovuje zamestnávateľom a orgánom verejnej moci.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Na prvý pohľad sa môže zdať, že napísanie pracovného inzerátu nie je vôbec náročné. Pre niektoré firmy to však môže znamenať úplnú pohromu. Čo spôsobuje, že zamestnávatelia nevedia nájsť vhodného kandidáta napriek množstvu doručených životopisov? Jedným z dôvodov môže byť aj nesprávne formulovaný pracovný inzerát, ktorý síce osloví masy záujemcov, nie však tých správnych ľudí.

Dátum publikácie: 22. 11. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V rámci hospodárskej súťaže sa zamestnávatelia snažia ochrániť svoje obchodné tajomstvá, svoje know-how, ktoré nie sú bežne dostupné. Ochrana pritom môže spočívať v prijatí technických, ale aj organizačných opatrení.Tento článok rozoberá možnosti zamestnávateľa vo vzťahu k obmedzeniu zárobkovej činnosti zamestnanca, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, a to počas trvania pracovného pomeru, ako aj po jeho skončení. Tiež poukazuje na rozhodovaciu prax súdov v tejto oblasti. 

Dátum publikácie: 22. 11. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Krátky test k článku.

Dátum publikácie: 22. 11. 2020
Autor: JUDr. Katarína Liebscherová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novela 2020, obrazne nazývaná „rýchliková novela“, bola schválená v skrátenom legislatívnom konaní a jej hlavným dôvodom bolo riešenie praktických problémov a stabilizovanie celého systému nakladania s triedeným zberom komunálnych odpadov. Prijatými zmenami sa má zabrániť podobnej situácii, aká vznikla na začiatku tohto roka, keď mnoho obcí nemalo uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, a teda nebol zabezpečený triedený zber komunálneho odpadu. 

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 28. 10. 2020

Pretože pretrváva nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie, bol opätovne od 1. októbra 2020 vyhlásený núdzový stav (včítane časovo obmedzeného zákazu vychádzania) a boli uzatvorené niektoré prevádzky (napr. verejné stravovanie) – bude štát pokračovať v poskytovaní finančnej kompenzácie. 

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2020

Inšpektori práce vykonávajú dozor nad dodržiavaním viacerých povinností zamestnávateľov. Jednou zo základných povinností zamestnávateľov je dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, a to najmä vznik, zmenu alebo zánik pracovného pomeru, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, ako aj kolektívne vyjednávanie.

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2020

Súhrn povinností zamestnávateľa v rámci dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, povinnosti pri nástupe do zamestnania, odo dňa vzniku pracovného pomeru, povinnosti v oblasti BOZP, priebeh inšpekcie práce a sankcie pri nedodržaní pracovnoprávnych predpisov. 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.