17 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Právnu úpravu dohôd o zvyšovaní a prehlbovaní kvalifikácie sa nachádza v siedmej časti Zákonníka práce: „Sociálna politika zamestnávateľa“, a to v rámci časti upravujúcej vzdelávanie zamestnancov. Je dôležité dôsledne rozlišovať jednotlivé právne inštitúty Zákonníka práce v oblasti vzdelávania zamestnancov (vrátane prehlbovania kvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie) a tieto nezamieňať. V texte sa zaoberáme úvodným zaškolením, zaučením zamestnanca vstupujúceho do pracovného pomeru, rekvalifikácii, prehlbovaním a zvyšovaním kvalifikácie a vzdelávaním zamestnancov so zdravotným postihnutím. Pre ilustráciu uvádzame aj niekoľko situácií z praxe inšpirujúc sa súdnymi rozhodnutiami.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Starostlivosť o zvyšovanie alebo prehlbovanie kvalifikácie je všeobecnou zákonnou povinnosťou zamestnávateľa vyplývajúcou zo Zákonníka práce. Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľovi sa ukladá povinnosť prerokovať so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie. Zákonník práce a taktiež nadväzujúce a súvisiace právne predpisy upravujú rôzne formy a spôsoby vzdelávania zamestnancov, s ktorými sú potom spojené špecifické práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa. Špecifickým spôsobom je upravený proces vzdelávania zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Za prehlbovanie kvalifikácie sa považuje aj udržiavanie kvalifikácie zamestnanca či obnovovanie kvalifikácie. Ide o vzdelávanie bez zmeny kvalifikačního stupňa. Typickým príkladom prehlbovania kvalifikácie môžu byť rôzne kurzy (jazykové a pod.), školenia či iné vzdelávacie podujatia.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Hlavnou charakteristikou zvyšovania kvalifikácie je získanie vyššieho stupňa vzdelania, nadobudnutie schopností, zručností a kompetencí, ktoré umožňujú zamestnancovi výkon práce, na ktorú predtým nemal dostatočnú kvalifikáciu.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve, je prekážkou v práci na strane zamestnanca.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom a zamestnanec sa zaväzuje zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý čas v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady spojené so štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný pomer pred skončením štúdia. Dohoda musí mať všetky potrebné náležitosti: druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia; študijný odbor a označenie školy; dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere; druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť zamestnávateľovi, ak nesplní svoj záväzok zotrvať u neho v pracovnom pomere počas dohodnutej doby.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickými osobami v prípade, že ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom práce alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickými osobami v prípade, že ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom práce alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 1. 2021

Študenti by radi získali vedomosti nad rámec vedomostí, ktoré sú im poskytnuté počas štúdia, a taktiež by radi získali určitý druh zázemia u zamestnávateľa, u ktorého by následne mohli pracovať aj po skončení štúdia. V tomto článku si okrem iného zosumarizujeme, aké výhody a nevýhody zo zamestnávania študentov plynú, a poskytneme odpoveď na to, či je bezplatná stáž študentov platná a zákonná.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Vo všeobecnosti existujú dva základné dôvody, prečo si nechať uznať zahraničné vzdelanie: uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na účely pokračovania v štúdiu alebo uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaných povolaní v Slovenskej republike. V oblasti rozhodovania o uznaní dokladu o vzdelaní je potrebné rozlišovať akademické a profesijné uznávanie.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.