107 výsledkov
Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnanec pochádzajúci z Ukrajiny má pracovnú zmluvu a je poberateľom starobného dôchodku z Ukrajiny. Má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2014

Môže zamestnávateľ uzatvoriť k uzatvorenej dohode o pracovnej činnosti (doba trvania dohody 2 mesiace) dohodu o zmene obsahu dohody o pracovnej činnosti s dobou predĺženia doby spolu na 12 mesiacov alebo musí zamestnávateľ uzatvoriť novú dohodu o pracovnej činnosti?

Dátum publikácie: 29. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnancovi v robotníckej profesii pri rôznej hodinovej mzde podľa druhu vykonávanej práce (napr. elektrikár, čistiaci majster) patrí za školenie, ktoré absolvoval počas riadnej pracovnej doby, náhrada mzdy?

Dátum publikácie: 29. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2014

Môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s upratovačkou? Upratovacie práce by vymedzil úlohami, napríklad umývanie okien, čistenie a údržba sanitárnych priestorov, čistenie čalúnených stoličiek a pod.? Alebo v tomto prípade ide o dohodu o pracovnej činnosti?

Dátum publikácie: 26. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2006

Kto sa považuje za vyživovanú osobu na uplatnenie nepostihnuteľných súm pri výpočte zrážok zo mzdy? Môže byť za vyživovanú osobu považované dieťa, ktoré má 22 rokov, neštuduje, ale je evidované na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie?

Dátum publikácie: 26. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2011

Zamestnankyňa plánuje predĺženie rodičovskej dovolenky z dôvodu nepriaznivého stavu dieťaťa do veku 6 rokov. Je zamestnávateľ povinný jej stále držať pracovné miesto?

Dátum publikácie: 26. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnanec si v ročnom zúčtovaní za rok 2018 uplatňoval daňový bonus na zaplatené úroky (úver začal úročiť 13. 6. 2018). Tento úver refinancoval (v tej istej banke). Môže si aj po refinancovaní uplatniť daňový bonus?

Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa má 25 rokov a čerpala materskú a rodičovskú dovolenku: 1. 1. 2016 – 29. 3. 2016 pracovala, 30. 3. 2016 – 7. 8. 2016 práceneschopná, 8. 8. 2016 – 23. 4. 2017 – materská dovolenka, 24. 4. 2017 – 12. 10. 2017 – rodičovská dovolenka, 13. 10. 2017 – 7. 6. 2018 – materská dovolenka, 8. 6. 2018 – 30. 6. 2019 – rodičovská dovolenka, 1. 7. 2019 – návrat do práce. Koľko dní dovolenky má zostatok?

Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2018

Aké platí odvody člen dozornej rady, starobný dôchodca s pravidelnou odmenou 200 eur mesačne? Má možnosť uplatniť si úľavu na odvodoch na sociálne poistenie, keďže má príjem 200 eur?

Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Zamestnávateľ má 5 zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky na absolvovanie rekondičného pobytu (3. kategória, odpracovaná doba na danej pozícii...), ale i napriek tomu, že všetky náklady s pobytom spojené hradí zamestnávateľ, nikto z nich nechce rekondičný pobyt absolvovať. Môže to zamestnanec napríklad z rodinných dôvodov odmietnuť?

Partner