Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > PaM - 9/2018 > Pracovný čas, prekážky v práci
5 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

So zamestnancom sa uzatvorila dohoda o ukončení pracovného pomeru 2. 7. 2018. Zamestnanec doniesol tlačivo dočasnej pracovnej neschopnosti od 2. 7. 2018. Môže zamestnávateľ odhlásiť zamestnanca z poistení a aj ukončiť pracovný pomer, aj keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného?

Dátum publikácie: 5. 10. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnávateľ nariadil čerpanie dovolenky zamestnancom v čase, keď existuje prekážka v práci na strane zamestnávateľa (má pozastavenú činnosť zo strany dopravného úradu). Zamestnávateľ nemá plán dovoleniek. O akom rozsahu dovolenky môže zamestnávateľ rozhodnúť? V akom časovom predstihu je o tom povinný informovať zamestnancov? Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi vyčerpať celú dovolenku?

Dátum publikácie: 5. 10. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 4. 2010

Zamestnanec je v zmysle § 144 ods. 1 Zákonníka práce povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a jej trvaní bez zbytočného odkladu – buď dopredu, ak o prekážke vie, alebo hneď, ako sa o prekážke dozvie. V praxi sa však často stáva, že zamestnanci nedajú vedieť ani v predstihu, ani počas dňa o tom, že z dôvodu prekážky v práci nenastúpia do zamestnania – a je to zamestnávateľ, ktorý ich kontaktuje, aby zdôvodnili, prečo nenastúpili do práce. Na druhý deň, keď nastúpia do práce, donesú potvrdenie od lekára o prekážke v práci.

  1. Je v takomto prípade možné prekážku v práci neuznať i napriek tomu, že potvrdenie od lekára majú, ale z ich strany nedošlo k splneniu povinnosti oznámenia prekážky? Prípadne môže to zamestnávateľ chápať ako porušenie pracovnej disciplíny a v prípade opakovania takéhoto správania to brať ako dôvod pre uloženie výpovede?
  2. V prípade, ak zamestnanec donesie potvrdenie od lekára bez ustanovenia trvania prekážky, má zamestnávateľ právo neuznať potvrdenie a vrátiť mu ho s cieľom požadovania doplnenia časového údaja trvania prekážky na potvrdení?
  3. Je taktiež častou praxou zamestnancov, že i napriek tomu, že prekážku v práci vopred oznámia, donesú potvrdenie od lekára oneskorene, po týždni od neprítomnosti atď. Je možné určiť napr. interným predpisom povinnosť zdokladovať prekážku napr. do 3 dni a v prípade, ak zamestnanec nezdokladuje do tohto časového úseku svoju neprítomnosť – nebude sa prekážka v práci akceptovať?
Dátum publikácie: 5. 10. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnávateľ prevádzkuje reštauráciu a zamestnáva čašníkov, kuchárov a pomocné sily do kuchyne na plný pracovný úväzok 40 hodín, ale aj na kratší pracovný čas 20, prípadne 10 hodín týždenne, kde mzda je upravená pomerne k výške základnej minimálnej mzdy. Musí zamestnávateľ prideliť zamestnancom stupeň náročnosti práce a tento uviesť v pracovnej zmluve alebo môže vypracovať smernicu, kde budú tieto stupne náročnosti uvedené?

Dátum publikácie: 5. 10. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2013

DDňa 14. 6. 2017 zamestnávateľ zamestnal zamestnanca na polovičný pracovný úväzok s nárokom na odvodovú úľavu. Odvodová úľava bola schválená na dobu 12 mesiacov. Pracovný pomer bol uzavretý na dobu neurčitú a zamestnanec pracuje naďalej u zamestnávateľa. Zamestnanec bol dodatočne prihlasovaný na nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti dňa 11. 6. 2018 (oneskorene). Dňa 7. 6. 2018 bola vykonaná kontrola z úradu práce a daného zamestnanca posúdili ako nelegálne zamestnaného. Zamestnanca zamestnávateľ neodhlasoval zo Sociálnej poisťovne, iba dodatočne prihlasoval na poistenie. Je to správne?

Partner