10 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Vzor dohody o zrážkach zo mzdy na úhradu záväzkov zamestnanca za poskytovanie stravovania zamestnávateľom.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávatelia s cieľom kontroly využívania služobného automobilu inštalujú do áut rôzne GPS lokalizátory (napr. do automobilov taxislužby, kuriérskych áut a pod.). Tieto zariadenia dokážu sledovať pohyb auta a zistiť jeho aktuálnu pozíciu. GPS lokalizátory môžu byť používané buď online na zistenie aktuálnej polohy služobného auta bez uchovávania záznamov, alebo s uchovávaním záznamov, ktoré potom zamestnávateľ ďalej spracúva. Použitie týchto sledovacích zariadení úzko súvisí so spracúvaním osobných údajov zamestnancov.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Otestujte svoje vedomosti z článku zameraného na kontrolu používania služobného automobilu a nainštalovaného GPS.  

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Osobitné úpravy spracúvania osobných údajov upravujúce pravidlá spracúvania osobných údajov na akademické, umelecké, literárne účely, pravidlá spracúvania osobných údajov v súvislosti so zamestnaním, ako je spracúvanie národného identifikačného čísla a prenos osobitnej kategórie osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov štatistické účely.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím Sociálnej poisťovne, oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Uvedené skutočnosti musia byť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámené do 31. 3. 2019.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Uvedené skutočnosti musia byť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámené do 31. 3. 2019.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vedie osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Obsah osobného spisu spravidla tvorí pracovná zmluva (ak ide o zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere) alebo niektorá z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ak ide o zamestnanca – dohodára), ale aj mnohé ďalšie dokumenty – napr. doklady preukazujúce dosiahnutý stupeň štúdia, potvrdenia o absolvovaní rozličných kurzov/školení, prípadne potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, výpis z registra trestov a pod.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zistite, či viete, aké predpisy ustanovujú zoznam dokumentov v osobnom spise či aké údaje môže zamestnávateľ od svojho (aj potenciálneho) zamestnanca vyžadovať.

Partner