21 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 1. 2. 2019

Tento informačný článok poukazuje na povinnosti podnikateľa vo vzťahu s. r. o. – spoločník – konateľ – zamestnanec (3 v 1), na povinnosti podnikateľa v pozícii zamestnávateľa a na ďalšie zákonné povinnosti.

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: Ing. Anton Kolembus, JUDr. Ivana Kolembusová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Podnikateľský subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou, zaniká výmazom z obchodného registra. Tento výmaz má konštitutívne účinky. Výmazu z obchodného registra však predchádzajú viaceré právne, účtovné a daňové povinnosti, ktoré si musí obchodná spoločnosť splniť, aby mohla riadne ukončiť svoju podnikateľskú činnosť.

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Aby bolo možné založiť pracovnoprávnu zodpovednosť zamestnanca na účely náhrady škody, je nevyhnutné vymedziť právny termín „plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním“. Práve zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním sa zakladá zodpovednosť zamestnanca za škodu.

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Plnenie pracovných úloh zo strany zamestnanca Zákonník práce definuje ako výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, prípadne inú činnosť vykonávanú na príkaz zamestnávateľa, ako aj činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty.

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

 Ak zamestnávateľovi vznikne ujma a ak inému subjektu nemožno pričítať k protiprávnemu úkonu zavinenie, ide o náhodu v právnom zmysle – z vyššej moci. V tom prípade zamestnanec za náhodu nezodpovedá. 

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Táto časť sa zaoberá zodpovednosťou zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovednosťou zamestnanca za stratu zverených predmetov a zavinením zamestnanca, ktoré sa predpokladá a potrebou zakotvenia tejto skutočnosti v pracovnom poriadku. 

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Zákonník práce nedefinuje závažné a menej závažná porušenie pracovnej disciplíny; zamestnávateľ môže podrobnosti upraviť v pracovnom poriadku.

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla. To neplatí, ak ide o škodu na zdraví.

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Podľa Zákonníka práce môže zamestnávateľ dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom, avšak iba v prípade, že pôjde o činnosti spočívajúce v prácach iného druhu. Každý z týchto pracovných pomerov sa posudzuje samostatne. To znamená, že aj k ukončeniu týchto pracovných pomerov dochádza samostatne.

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 2. 2019

V krátkom teste si overíte svoje vedomosti z oblasti výpovede z pracovného pomeru pri viacerých druhoch prác.

Partner