19 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa nastúpila po rodičovskej dovolenke dňa 11. 8. 2018 na svoje pôvodné miesto. Nevyčerpaná dovolenka, ktorá jej zostala z minulých rokov, je v počte 60 dní. V mesiaci august si čerpala 7 dní dovolenky, v mesiaci september čerpala 3 dni dovolenky, za október vyčerpala 2 dni. Do 31. 10. 2018 má spolu vyčerpaných 12 dní. Zamestnankyňa žiada o preplatenie dovolenky, čo však nie je v súlade so zákonom. Ako má zamestnávateľ postupovať?

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnankyňa centra voľného času má uzatvorený u zamestnávateľa pracovný pomer ako personalistka na 20 hodín týždenne, súčasne pracovný pomer ako upratovačka na 20 hodín týždenne a súčasne dohodu o pracovnej činnosti ako vychovávateľka – trénerka tanečného krúžku na 2,5 hodiny týždenne. Je správne, že má zamestnankyňa u zamestnávateľa uzatvorené tieto pracovnoprávne vzťahy?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie formou stravných poukážok a v kolektívnej zmluve stanovil, že ak pracovná zmena podľa rozvrhu pracovných zmien trvá viac ako 11 hodín, zabezpečí stravovanie poskytnutím ďalšej stravovacej poukážky. Postupuje zamestnávateľ správne, ak poskytuje 2 stravovacie poukážky na pracovnú zmenu, ktorá trvá 11 hodín vrátane prestávky v práci? Zamestnanec v daný deň odpracuje bez prestávky na odpočinok a jedenie 10,5 hodiny. 

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnávateľ (verejná vysoká škola) preradil zamestnanca dňom 1. 7. 2009 na iný druh práce so súhlasom zamestnanca. Do preradenia (do 30. 6. 2009) zamestnanec vykonával práce administratívneho charakteru, konkrétne pracoval ako referent pre koordinovanie prác vzdelávacej činnosti (kontrola diplomov, práce administratívneho charakteru pre prorektora a pod.).

Od 1. 7. 2009 bol preradený na výkon prác „knihovnícka a administratívna práca v Univerzitnej knižnici“.

Zamestnávateľ pri preradení tohto zamestnanca prehodnotil prax, ktorú vykonával do 30. 6. 2009 a z tej praxe mu uznal prax v rozsahu dvoch tretín, v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pretože pracovné činnosti mali podľa názoru zamestnávateľa iný charakter ako práce, ktoré začal zamestnanec vykonávať od 1. 7. 2009. Dňa 8. 1. 2019 podal zamestnanec podnet na prešetrenie započítania odbornej praxe a zaradenie do vyššieho platového stupňa, pretože podľa jeho názoru mu mala byť uznaná celá odborná prax.

Bol postup zamestnávateľa správny? Ak nie, má zamestnanec právo na dorovnanie platu aj spätne od 1. 7. 2009?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

U zamestnávateľa bude ku koncu roka celozávodná dovolenka. Niektorí zamestnanci nemajú taký počet dní dovolenky, aby to pokrylo počet dní celozávodnej dovolenky. Môžu si títo zamestnanci už v decembri 2018 čerpať dovolenku z budúceho roka 2019?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ má vlastnú jedáleň. Zamestnanci na nočnej zmene majú možnosť uskladnenia si stravy v chladničke a zohriatia v mikrovlnnej rúre. Je týmto spôsobom zabezpečená povinnosť stravovania zamestnávateľom?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnávateľ zistil, že jeden zo zamestnancov bol zaradený v tarifnej tabuľke o triedu vyššie, ako mal byť v súlade s pracovnými činnosťami, ktoré vykonával podľa pracovnej náplne. Môže zamestnávateľ od zamestnanca žiadať vrátenie neoprávnene vyplatenej časti mzdy?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec pracuje v zmene od 18.00 do 6.00 hod. ráno. Má zamestnanec nárok na príplatok za nočnú prácu za 8 hodín alebo iba za 7,5 hodiny? Odpočítava sa prestávka?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Je možné započítať do odbornej praxe kuchárky obdobie, počas ktorého varila v hoteli v Nemecku? Má o tom doklad v nemčine. Zamestnávateľ žiadal o úradne overený preklad. Čo (okrem textu) musí obsahovať? Musí obsahovať aj informácie o tom, kto dokument prekladal? Musí byť z neho jasné, aké povolanie a v akom období ho vykonávala? Zamestnankyňa doniesla preklad na A4 papieri, z ktorého je jasné len obdobie výkonu činnosti. Vykonávané povolanie tam uvedené nie je.

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako uznať roky praxe pre kuchárky školskej jedálne, keď pracovali aj v profesiách, kde nevykonávali prácu kuchárky napr. v závode ako robotníčka alebo ako predavačka v potravinách? Môžu sa im tieto roky pri zaraďovaní do platových stupňov uznať v plnej výške alebo iba vo výške 2/3?

Partner