4 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 2. 2. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Nový rok 2019 prináša zmeny aj v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Zmeny sa dotýkajú niektorých odvetví podnikania, rozširujú pojem prevádzkarne, povinnosti zahraničných osôb. Celkovo ide o štyri schválené novelizácie.

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 1. 2019

Koncom roku 2018 a od 1. januára 2019 nadobudli účinnosť zmeny ustanovení v zákone o sociálnom poistení, ktoré zavádzajú úpravy pravidiel v oblasti zamestnávania poberateľov predčasných starobných dôchodkov, pre určovanie dôchodkového veku, v poberaní materského oboma rodičmi a pri určovaní vymeriavacieho základu pre výpočet materského.

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Ak zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, má povinnosť poskytnúť zamestnancovi, ktorý u neho pracuje nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu.

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Mgr. Gabriel Kosztolányi
Právny stav od: 1. 2. 2019

Poskytovanie príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce vrátane národných projektov sa realizuje formou dvojstranných právnych aktov – dohôd o poskytnutí príspevku. Tieto dohody sú spravidla v rovnakej štruktúre pre všetky príspevky, ktoré slúžia na podporu pracovných miest.

Partner