9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 29. 3. 2019
Autor: Ing. Anton Kolembus, JUDr. Ivana Kolembusová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Podnikateľský subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou, zaniká výmazom z obchodného registra. Tento výmaz má konštitutívne účinky. Výmazu z obchodného registra však predchádzajú viaceré právne, účtovné a daňové povinnosti, ktoré si musí obchodná spoločnosť splniť, aby mohla riadne ukončiť svoju podnikateľskú činnosť.

Dátum publikácie: 29. 3. 2019
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Predpokladom zodpovednosti zamestnanca za vzniknutý schodok je písomné uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti. Predmetom dohody môžu byť len hodnoty určené na obeh a obrat, ktorými sú napr. zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu.

Dátum publikácie: 29. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Nariadenie pracovnej pohotovosti Zákonník práce obmedzuje stanovením týždennej a ročnej prípustnej hranice v rozsahu 8 hodín v týždni a v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku.

Dátum publikácie: 29. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Aby ukončenie pracovného pomeru s viacerými zamestnancami bolo možné klasifikovať ako hromadné prepúšťanie, musia byť splnené podmienky dané počtom zamestnancov, s ktorými bude rozviazaný pracovný pomer, časovým obdobím, počas ktorého dôjde k jeho rozviazaniu, a dôvodmi, na základe ktorých sa pracovné pomery skončia.

Dátum publikácie: 29. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Zákonník práce stanovuje, že zamestnanec, ktorý vykonáva domácku prácu alebo teleprácu, si sám rozvrhuje pracovný čas, neustanovuje však, že zamestnanec si sám určuje maximálnu dĺžku pracovného času. Dĺžka pracovného času je predmetom dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom v pracovnej zmluve.

Dátum publikácie: 29. 3. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Priblížime postup pri darovaní podielu zaplatenej dane, kto môže byť prijímateľom, ako sa stať prijímateľom podielu zaplatenej dane a aké sú jeho povinnosti.

Dátum publikácie: 27. 3. 2019
Autor: JUDr. Lenka Hmírová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Tretí balík vládnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bol schválený na rokovaní vlády SR 6. februára 2019 uznesením vlády SR č. 51 s termínmi plnenia pre jednotlivé ústredné orgány štátnej správy najneskôr do 31. marca 2020.https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23539/1

Dátum publikácie: 26. 3. 2019
Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.
Právny stav od: 1. 3. 2019

Interná smernica, ktorá upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa a jeho zamestnancov pri posytovaní príspevku na rekreáciu, zahŕňa kometár, ktorý bližšie špecifikuje konkrétne články. Súčasťou je editovateľná príloha. 

Dátum publikácie: 1. 3. 2019
Autor: Ing. Dagmar Piršelová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Platiteľom dane podľa § 2 písm. v) ZDP je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka a odvádzať ich správcovi dane. Za tieto platby majetkovo zodpovedá. Je to teda napr. aj zamestnávateľ, ktorý zráža zamestnancom preddavky na daň (po skončení roka daň) a odvádza príslušnému daňovému úradu, kde je registrovaný. Hlavné povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti vyplývajú najmä zo ZDP a zákona č. 563/2009 Z. z.

Partner