17 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Pri rekreačných poukazoch sa vyžaduje daňový doklad, napr. faktúra. Ak zamestnanec predloží faktúru na svoje meno a v texte budú uvedené aj manželka a deti, môže si uvedený doklad uplatniť aj manželka, ktorá je na faktúre uvedená len ako účastníčka pobytu (na jej meno faktúra neznie)? Na jeden daňový doklad by si uplatnili rekreačný poukaz obidvaja manželia, každý u svojho zamestnávateľa. Je takáto kombinácia možná?

Dátum publikácie: 14. 3. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

V pracovnej zmluve je uvedené: „Zamestnancovi patrí za riadne vykonanú prácu za jeden odpracovaný mesiac mzda vo výške 500 eur/brutto.“ Ďalej je napísané, že k základnej mzde môže byť zamestnancovi priznaný dochádzkový bonus v maximálnej výške 60 eur v závislosti na plnom odpracovanom mesiaci a výkonnostný bonus 10 % zo základnej mzdy. Je správne stanovená základná mzda vo výške 500 eur? Nemá byť vo výške  520 eur mesačne?

Dátum publikácie: 14. 3. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 5. 2018

Ak má cudzinec prechodný pobyt za účelom štúdia s povolením pracovať, ale prejde na externé štúdium, teda nemôže sa zamestnávať na dohodu o brigádnickej práci študentov, môže pracovať na pracovnú zmluvu na to isté povolenie na pobyt? Stále platí obmedzenie 20 hodín týždenne, aj keď študuje externe? 

Dátum publikácie: 14. 3. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Do akej výšky je možné prispievať zo sociálneho fondu na dopravu do zamestnania a tiež na doplnkové dôchodkové sporenie?

Dátum publikácie: 13. 3. 2019
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ako sa postupuje v prípade, ak firma nemá konateľa, lebo jeden zomrel a druhý sa ide vzdať funkcie? Sú nejaké povinnosti, ktoré musia spoločníci zohľadniť? Ako je nutné rozdeliť zdanený zisk z roku 2016, ak pomer podielov nebol rovnaký za celý rok, ale sa zmenil vo februári, brať do úvahy stav ku koncu roka? Ak neprebehla zmena v OR SR v zápise spoločníka, tak odvod do zdravotnej poisťovne je potrebné zadať na rodné číslo zomrelého spoločníka?

Dátum publikácie: 11. 3. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Agentúra dočasného zamestnávania zabezpečuje zamestnancom dopravu na miesto výkonu práce a späť pre zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vo viaczmennej prevádzke. Doprava je zabezpečovaná len na určitých projektoch.

  1. S akým počtom zamestnancov (agentúry alebo na danom projekte) sa má počítať pre splnenie podmienky oslobodenia nepeňažného plnenia vzťahujúcej sa na podiel zamestnancov využívajúcich tento spôsob dopravy?
  2. Ako sa má vypočítať 30 % zo sumy výdavkov vynaložených zamestnávateľom na zabezpečenie takejto dopravy?
  3. Aplikuje sa oslobodenie nepeňažného plnenia aj pri zabezpečovaní ubytovania?
Dátum publikácie: 11. 3. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Môže zamestnanec na uplatnenie príspevku na rekreáciu podľa §152a Zákonníka práce predložiť faktúru za ubytovanie najmenej na 2 noci od prevádzkovateľa ubytovania a k tomu priložiť bločky za služby od iných prevádzkovateľov služieb (z kúpaliska, z reštaurácie, wellness, vstupeniek z jaskýň, skipassov, organizovaných výletov a pod.)?

Dátum publikácie: 11. 3. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa doniesla faktúru o tom, že bola 3 noci na rekreačnom pobyte. Faktúra je vystavená na jej meno, v žiadosti uviedla 4 osoby (ona plus manžel plus dve deti), ale v časti "miestny poplatok" je uvedený počet osôb 6. Ovplyvní to výpočet príspevku na rekreáciu?

Dátum publikácie: 10. 3. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 5. 2010

Sú vstupné lekárske prehliadky povinné pre všetkých prijímaných zamestnancov? Ktorých zamestnancov má zamestnávateľ povinnosť vysielať na opakované lekárske prehliadky?

Dátum publikácie: 10. 3. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2015

V prípade, že otec na materskej ukončil pracovný pomer, z ktorého poberá materskú, môže vykonávať zároveň v tejto spoločnosti prácu ako SZČO, ktorá nie je totožná, ale môže vykazovať podobné znaky ako práca, ktorú vykonával ako zamestnanec na pracovnej zmluve, z ktorej teraz poberá materskú?

Partner