1174 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 6. 2019

„Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet. Stará garda zasa, že s ňou ten lepší svet odchádza.“

Karel Čapek

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 6. 2019

„Spolu s triednou nerovnosťou, pohlavím a rasou je vek jednou zo štyroch kľúčových zložiek štruktúrovanej nerovnosti. Podľa Oxfordského anglického slovníka pôvodný význam slovesa „diskriminovať“ bol rozdeliť, oddeľovať, rozlišovať alebo vytvárať rozdiely. Do polovice dvadsiateho storočia sa diskriminácia definovala ako „nerovnaké zaobchádzanie s rovnými“. [zdroj: Macnicol John (2006): Age discrimination, An Historical and Contemporary Analysis, the United Kingdom: Cambridge University Press]
Diskriminácia z dôvodu veku v zamestnaní sa vzťahuje na používanie veku ako diskriminačného faktora v personálnych rozhodnutiach týkajúcich sa najmä prijatia do zamestnania, ukončenia pracovného pomeru, rekvalifikácie. V praxi môžu mať negatívne predsudky zamestnávateľov hlboký vplyv na personálnu politiku voči starším zamestnancom. V uvedenom článku by sme sa zamerali na využívanie uvedeného diskriminačného faktora v pracovnom prostredí a snažili sa určiť dôvody vekovej diskriminácie. Zároveň v súlade s antidiskriminačnou legislatívou vysvetlíme proces uplatnenia právnych nárokov v pracovnoprávnych vzťahoch a poukážeme na niektoré riešenia týkajúce sa vplyvu starnúceho obyvateľstva.

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 6. 2019

V súčasnosti neustále rastie počet mužov (otcov), ktorí sa rozhodnú odísť na „materskú dovolenku“ a poberať materské. Je to najmä z dôvodu, že matka dieťaťa po skončení poberania materskej dávky prechádza na rodičovský príspevok, ktorý je podstatne nižší ako materské (pre rok 2019 je to 220,70 eura mesačne). Nástupom otca na „materskú dovolenku“, počas ktorej bude poberať materské, si rodičia vedia celkom slušne navýšiť príjem. Otec tak môže urobiť kedykoľvek do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Ako to celé funguje, si bližšie rozoberieme v tomto článku.

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 6. 2019

V súvislosti so skončením pracovného pomeru zamestnávateľ musí počítať s viacerými povinnosťami: ako vo vzťahu k zamestnancovi, tak aj vo vzťahu k daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Povinnosťami zamestnávateľa, ktoré súvisia so skončením pracovnoprávneho vzťahu, sa budeme zaoberať v záverečnej časti príspevku.

Dátum publikácie: 24. 6. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 6. 2019

Novelizačným zákonom č. 10/2019 Z. z. zo 4. decembra 2018 s účinnosťou od 1. apríla 2019 sa zmenil zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Uvedenou novelizáciou sa zvýšil daňový bonus na dieťa stanovený v § 33 zákona o dani z príjmov. Priblížme si, ako a komu sa zvyšuje od apríla 2019 tento daňový bonus.

Dátum publikácie: 24. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2019

Od 1. mája 2019 sa začína druhá etapa zvyšovania mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu a v noci. Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení ustanovené Zákonníkom práce budú vo výške 50 % za prácu v sobotu, 100 % za prácu v nedeľu a 40 %, resp. 50 % za nočnú prácu z minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Dátum publikácie: 24. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2019

S účinnosťou od 1. marca 2019 sa novelizáciou zákona o dani z príjmov zmenili podmienky pre uplatňovanie oslobodenia od dane z príjmov pri poskytovaní plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, tzv. 13. platu. Dovtedy platná podmienka výšky tohto plnenia, ktorá musela byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, sa zmenila tak, že výška takéhoto plnenia musí byť najmenej 500 €, a to pri nezmenenej podmienke trvania pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca u zamestnávateľa k 30. 4. nepretržite aspoň 24 mesiacov. Rovnaké podmienky platia aj pre oslobodenie peňažného plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek od odvodov na zdravotné poistenie. Podmienky pre uplatňovanie oslobodenia od dane z príjmov pri poskytovaní plnenia za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov, tzv. 14. platu, sa predmetnou novelizáciou zákona nezmenili a naďalej platí, že na účely oslobodenia od dane z príjmov musí byť toto peňažné plnenie najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a zároveň pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa k 31. 10. trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a zamestnancovi bolo v príslušnom roku v júni vyplatené plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, na ktoré sa vzťahovalo oslobodenie. Rovnaké podmienky platia aj pre oslobodenie peňažného plnenia za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov od odvodov na zdravotné poistenie a prvýkrát v roku 2019 aj od odvodov na sociálne poistenie.

Dátum publikácie: 27. 5. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 5. 2019

Sumarizácia nosných oblastí a pojmov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, čo Nariadenie GDPR prinieslo do života nielen odbornej verejnosti. 1. časť 3-dielného textu.

Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 5. 2019

Prehľad štátnych sociálnych dávkok – štátna sociálna podpora, sociálna pomoc – posudzovanie príjmu na ich priznanie a čo sa rozumie pod pojmom hmotná núdza.

Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 5. 2019

V rámci niekoľkých novelizácií právneho predpisu upravujúceho zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti boli v poslednom období zavedené nové oslobodenia od dane.

Ide o oslobodenie plnení za prácu pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov nazývaných tiež 13. a 14. mzdou, oslobodenie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov a oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancom vo forme zabezpečeného ubytovania.

...

Partner