1246 výsledkov
...
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: JUDr. Monika Kiklicová

Komentované súdne rozhodnutie – Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 28. 10. 2008 sp. zn. 9 So 224/2008 - Vznik nároku na úrazovú rentu v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková

Článok obsahuje základné vymedzenie pracovného času a zavedenie pružného pracovného času na pracovisku. Ponúka stručný prehľad výnimiek pri zavedenom pružnom pracovnom čase a prekážkach pri práci a zároveň obsahuje niekoľko príkladov z praxe. Venuje sa tiež evidencii pri pružnom pracovnom čase a aj aktuálnemu rozhodnutiu Súdneho dvora Európskej únie. Pre zamestnávateľov ponúka príklady zavedenia pružného pracovného času pre viaceré formy výkonu práce.

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Tento článok je pokračovaním – 3. časťou zo 4-dielneho seriálu. Jeho obsahom je sociálne poistenie.

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková

Článok je zameraný najmä na to, čo znamená platobná neschopnosť zamestnávateľa pre zamestnanca a na čo má zamestnanec v dôsledku platobnej neschopnosti zamestnávateľa nárok.

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Zákonmi č. 301/2019 Z. z., č. 315/2019 Z. z., č. 316/2019 Z. z. a č. 319/2019 Z. z. sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. s účinnosťou nielen od 1. januára 2020. Ďalej uvádzame témy novely; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona.

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

Vplyv na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa (do SP a ZP) v súvislosti so zmenou výšky sumy minimálnej mzdy, ktorá bola ustanovená nariadením vlády SR č. 324/2019 Z. z. (580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 3,333 € za každú odpracovanú hodinu).

Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Mgr. Denisa Nevická, PhD.
Právny stav od: 1. 11. 2019

Sociálna politika zamestnávateľa alebo, ľudovo povedané, benefity, ktoré zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom, sú stále aktuálnou témou. Ide o finančné alebo nefinančné zvýhodnenia. Na niektoré majú zamestnanci zo zákona nárok, iné závisia od rozhodnutia zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.
Právny stav od: 1. 11. 2019

Pracovné zmluvy vedúcich zamestnancov (ďalej tiež „manažérske pracovné zmluvy“) sú v praxi často diskutovanou právnou témou. Ako uvedieme nižšie, manažérske pracovné zmluvy budia zvýšenú pozornosť hneď z niekoľkých dôvodov. Vedúci zamestnanci sú z mnohých ohľadov, najmä z pohľadu ich kompetencií, pridelených pracovných úloh, ale tiež napr. z hľadiska odmeňovania, špecifickou skupinou zamestnancov. Manažérske pracovné zmluvy preto predstavujú pomerne komplikovanú a relatívne ucelenú problematiku, ktorá si zasluhuje zvýšenú pozornosť.

Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2019

Zamestnávateľ je v zmysle zákona o zdravotnom poistení povinný oznámiť vznik platiteľa poistného, resp. prihlásiť sa do registra zamestnávateľov do pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistený zamestnanec, ktorého začal zamestnávať, a tiež oznámiť zmenu údajov zamestnávateľa, a to na predpísanom tlačive do 8 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.

Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 11. 2019

Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ktoré je povinný zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu. Spravidla minimálnu mzdu poberajú zamestnanci s najnižšou kvalifikáciou a výkonnosťou. Minimálna mzda plní nielen ekonomickú funkciu, ale aj sociálnu. Inštitút minimálnej mzdy je na Slovensku dlhodobo etablovaný a jeho význam v súčasnosti nie je spochybňovaný žiadnym z relevantných reprezentatívnych zástupcov ako na strane zamestnancov, tak aj na strane zamestnávateľov.

...

Partner