1126 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

„Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti“ je poslednou časťou zo 4-dielneho seriálu. Jednotlivé časti v sumári ponúkajú praktický návod pre začínajúcich mzdárov na plnenie svojich povinností. Článok je doplnený praktickými príkladmi.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

Zamestnancom je daňovník – fyzická osoba, ktorá poberá príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov od platiteľa týchto príjmov. Ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou...

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

Príjmy zo závislej činnosti na účely zákona o dani z príjmov sa delia na príjmy, ktoré sú predmetom dane (zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane) a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

V zmysle zákona o dani z príjmov základom dane (čiastkovým základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené a poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenia zamestnanca, na ktoré sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

Aké sú podmienky nároku na daňový bonus na vyživované dieťa alebo na zaplatené úroky a ako zamestnanec nárok preukazuje?

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

Od 1. 1. 2020 sa ruší každoročná povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a ak zamestnanec predloží písomnú žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa všetky prepočty podľa zákona o dani z príjmov vykonávajú s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej, a to tak, že zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny, zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu. 

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

V zmysle zákona o dani z príjmov je zamestnávateľ povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy a výplatné listiny, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, vystaviť na žiadosť zamestnanca potvrdenie o zaplatení dane a predkladať správcovi dane prehľad o príjmoch zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 12. 2019

Od 1. 1. 2020 sa zvýšia odvody živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. V článku autorka konkretizuje, v akej výške, uvádza výpočty a praktické príklady.

...

Partner