1214 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Dňa 25. 5. 2019 uplynul rok od účinnosti nových predpisov o ochrane osobných údajov, ktorými sú Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov SR vykonal v tomto období okolo cca 50 kontrol.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 9. 2019

Článok „Škoda v pracovnom práve a jej náhrada“ je rozdelený na dve časti, pričom prvá časť je venovaná predchádzaniu škodám a zodpovednosti zamestnanca za škodu. Autorka bližšie rozoberá všeobecnú i osobitnú zodpovednosť zamestnanca za škodu. Druhá časť článku bude venovaná zodpovednosti zamestnávateľa za škodu.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2019

„Odmeňovanie zamestnancov“ je prvou časťou zo 4-dielneho seriálu. Ostatné časti budú uverejňované postupne. Ponúka praktický návod pre začínajúcich mzdárov na plnenie si svojich povinností.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 9. 2019

Prvá časť článku sa zameriava na pojem „personálny lízing“, pre koho je určený, jeho výhody a nevýhody i pojmu „headhunting“.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 9. 2019

Osobný bankrot je médiami, ako aj širokou verejnosťou používaný termín označujúci situáciu, kedy sa dlžník – fyzická osoba (vrátane fyzickej osoby – podnikateľa) – oddlží rozhodnutím konkurzného súdu, ktorý buď vyhlási na jeho majetok konkurz, alebo mu určí splátkový kalendár. V článku autorka rozoberá obe uvedené možnosti.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: JUDr. Monika Kiklicová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Komentované súdne rozhodnutie rozsudku Najvyššieho súdu SR - Neplatnosť výpovede z dôvodu organizačných zmien zamestnávateľa (nadbytočnosť zamestnanca).

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Pri opravách chýb platia určité pravidlá a postupy. V príspevku autorka poukazuje na chyby, ktoré vznikajú pri výpočte mzdy zamestnanca a spôsob ich opravy v účtovníctve zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Základné číselné údaje potrebné pre výpočet mzdy v roku 2019.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Zamestnávateľ môže vykonať opravu chyby novým výpočtom čistej mzdy alebo opravou pri ďalšom výpočte miezd v najbližšom výplatnom termíne.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Ak zamestnávateľ chybu zistí a opraví, je povinný ju uviesť aj v dokladoch mzdovej evidencie.

...

Partner