1192 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2019

Zamestnávanie občanov Európskej únie na území Slovenskej republiky sa riadi podľa predpisov Európskej únie, ku ktorým Slovenská republika v rámci pričlenenia k EÚ pristúpila. Prístup k zamestnaniu je upravený v článkoch 1 až 6 nariadenia Rady EHS č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva, v zmysle ktorých platia určité pravidlá, ktoré sú v článku rozobrané rovnako ako aj informačná povinnosť zamestnávateľa, zdravotné a sociálne poistenie pri zamestnávaní občanov EÚ, uplatňovanie legislatívy EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia či zdaňovanie príjmov pri zamestnávaní občanov EÚ.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2019

Materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku upravuje Zákonník práce v § 166 až § 169 v súvislosti s úpravou pracovných podmienok žien a mužov starajúcich sa o deti. V článku autorka rozoberá otázky týkajúce sa materskej dovolenky, materského, pracovnoprávneho vzťahu počas materskej dovolenky a taktiež i tému rodičovskej dovolenky, rodičovského príspevku a pracovnoprávny vzťah počas poberania rodičovského príspevku.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2019

Základným predpokladom poskytnutia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky je tehotenstvo alebo starostlivosť o novonarodené dieťa zo strany zamestnankyne a starostlivosť o novonarodené dieťa zo strany zamestnanca.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2019

Po zániku nároku na materské štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa štátnou sociálnou dávkou, ktorou je rodičovský príspevok.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Základným princípom v úprave odmeňovania zamestnancov je zmluvná voľnosť pri vyjednávaní o mzdových podmienkach a garancia minimálnej výšky niektorých mzdových nárokov.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Za nočnú prácu patrí zamestnancovi v zmysle § 123 ods. 1 Zákonníka práce okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu alebo vo výške najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Preverte si svoje vedomosti.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 6. 2019

25. mája 2019 to bol rok, čo do účinnosti vstúpilo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679/ES zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016, s. 1) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Cieľom tohto článku je zosumarizovať nosné oblasti a pojmy týkajúce sa spracúvania osobných údajov a ďalej priblížiť a poukázať na to, čo Nariadenie GDPR prinieslo do života nielen odbornej verejnosti.

...

Partner