1414 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 4. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 20. 4. 2021

Tento metodický pokyn vydalo Finančné riaditeľstvo SR dňa 20. 4. 2021. Cieľom je zabezpečiť jednotný postup pri posúdení zdaniteľnosti príjmu zamestnanca a uplatnení výdavkov (nákladov) na stravovanie do daňových výdavkov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Právny stav od: 4. 3. 2021

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty u daňovníka, ktorý pri ich zisťovaní vychádza z výsledku hospodárenia podľa zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tzn. účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo vykazuje podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo a počas obdobia pandémie (od 12. 3. 2020) prijal dotácie, podporu alebo príspevky z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytované za účelom zmiernenia dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, vydáva odbor daňovej metodiky toto usmernenie.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2021

Od 1. 3. 2021 dostali zamestnanci možnosť vybrať si medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravovacími poukážkami, tzv. gastrolístkami, a to z dôvodu prijatia novely Zákonníka práce, ktorou bol zavedený finančný príspevok na stravovanie. V článku si popíšeme nové práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, ktoré sú už pre nich tohto času záväzné.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ zodpovedá za BOZP a za všetko, čo sa týka BOZP na jeho pracoviskách a všade tam, kde jeho zamestnanci pracujú či poskytujú služby. Pracovnoprávne, trestnoprávne i občianskoprávne či obchodnoprávne zodpovedá zamestnávateľ za škody vzniknuté poškodením zdravia jeho zamestnancov.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Vo všeobecnosti existujú dva základné dôvody, prečo si nechať uznať zahraničné vzdelanie: uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na účely pokračovania v štúdiu alebo uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaných povolaní v Slovenskej republike. V oblasti rozhodovania o uznaní dokladu o vzdelaní je potrebné rozlišovať akademické a profesijné uznávanie.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Pracovnoprávny vzťah je zmluvným vzťa­hom medzi zamestnancom a zamestnávateľom, niekedy však musí zamestnávateľ konať v súčinnosti so zástupcami zamestnancov. Ponúkame prehľadný súhrn, kedy je zamestnávateľ povinný zapojiť zástupcov zamestnancov do svojho rozhodovacieho procesu a aké následky pre neho vyplývajú, ak si túto povinnosť nesplní.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Každý zamestnávateľ je podľa Zákonníka práce povinný poskytovať zamestnancom náhradu výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce. V súvislosti so zákonom o cestovných náhradách poskytuje cestovné náhrady pri pracovnej ceste, dočasnom pridelení zamestannca, vyslaní zamestnanca na výkon práce do iného členského štátu, pri vzniku pracovného pomeru, ceste na pravidelné pracovisko v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce a pri výkone práce v zahraničí. Niektoré z náhrad majú charakter nenárokový.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V rámci tuzemskej pracovnej cesty môže zamestnávateľ svojmu zamestnancovi poskytnúť stravné alebo bezplatné stravovanie alebo iné vyššie náhrady.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnancovi pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu zamestnávateľ môže poskytnúť tieto nenárokové náhrady: iné a vyššie náhrady, iné druhy komerčného poistenia, vreckové.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnancovi vyslanému do iného členského štátu na výkon práce v rámci poskytovania služieb patria náhrady v rozsahu a vo výške ako pri zahraničnej pracovnej ceste, ak mu nepatria výhodnejšie náhrady podľa práva členského štátu Európskej únie, do ktorého bol vyslaný.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.