7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 5. 2019

V rámci niekoľkých novelizácií právneho predpisu upravujúceho zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti boli v poslednom období zavedené nové oslobodenia od dane.

Ide o oslobodenie plnení za prácu pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov nazývaných tiež 13. a 14. mzdou, oslobodenie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov a oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancom vo forme zabezpečeného ubytovania.

Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 5. 2019

S účinnosťou od 1. 3. 2019 sa stal súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom článku je novú právnu úpravu zanalyzovať, porovnať a upozorniť na zmeny, ktoré prináša zamestnávateľom v súvislosti s vnútorným systémom preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti.

Dátum publikácie: 26. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa vzťahuje na účtovnú jednotku ako zamestnávateľa, na zamestnancov a spoločníkov v obchodných spoločnostiach a členov družstiev, ktorí sú zároveň v pracovnoprávnom vzťahu k spoločnosti a družstvu. Účtová skupina 33 nezahŕňa zúčtovanie odmien spoločníkom v obchodných spoločnostiach a členom družstiev zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 27. 5. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 5. 2019

Sumarizácia nosných oblastí a pojmov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, čo Nariadenie GDPR prinieslo do života nielen odbornej verejnosti. 1. časť 3-dielného textu.

Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 5. 2019

Prehľad štátnych sociálnych dávkok – štátna sociálna podpora, sociálna pomoc – posudzovanie príjmu na ich priznanie a čo sa rozumie pod pojmom hmotná núdza.

Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 5. 2019

Rok 2019 je druhý rok, kedy si môže daňovník – fyzická osoba – uplatniť nielen daňový bonus na vyživované dieťa, ale aj daňový bonus na zaplatené úroky v zmysle ustanovenia § 33a ZDP. V tomto príspevku sa budeme venovať len daňovému bonusu na vyživované dieťa.

Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 5. 2019

V článku si priblížime, čo všetko priniesla novelizácia zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) účinná od 1. januára 2019 nielen v spojitosti s krátkodobými opatreniami stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.

Partner