2565 výsledkov
...
Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Manželka daňovníka do januára 2019 poberala materské a od februára do decembra 2019 rodičovský príspevok. Považuje sa za vlastný príjem manželky materské, ktoré bolo vyplatené v januári 2019 ešte za december 2018, a materské za január 2019 vyplatené vo februári 2019? 

Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnanec s trvalým pobytom v Poľsku pracuje na Slovensku celý rok a má zo zdrojov na území SR výlučne príjmy zo závislej činnosti. Okrem toho má príjmy z úrokov v poľskej banke zdanené v Poľsku 19 % daňou. Ako sa majú daňovo vyrovnať úroky z Poľska?

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 4. 2017

Zamestnávateľ vykonáva zamestnancovi na podklade príkazu na začatie exekúcie zrážky zo mzdy a finančné prostriedky má uložené na osobitnom účte, z ktorého budú vyplatené exekútorovi po doručení exekučného príkazu. Zamestnanec však podal návrh na vyhlásenie konkurzu. Je zamestnávateľ povinný naďalej vykonávať zrážky zo mzdy a ukladať ich na osobitný účet alebo vyhlásením konkurzu na zamestnanca mu táto povinnosť zaniká?

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Ing. Viera Fraňová
Právny stav od: 1. 3. 2017

Zamestnanec doručil svojmu zamestnávateľovi právoplatné uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu na majetok tohto zamestnanca. Zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy zamestnanca na základe exekučného príkazu. Môže zamestnávateľ na základe uvedeného rozhodnutia súdu zastaviť vykonávanie exekučných zrážok?

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Dvaja zamestnanci požiadali zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu. Každý z nich predložil k žiadosti účtovný doklad s označením zamestnanca na sumu 200 €. V akej sume bude zamestnancom vyplatený príspevok na rekreáciu, ak jeden z nich má pracovný pomer na kratší pracovný čas, a to na 80 % úväzok? Ako bude zamestnávateľ postupovať, ak zamestnanci v priebehu roka opäť požiadajú o príspevok na rekreáciu, napríklad predložia účtovné doklady na sumu 150 €?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Pani Nováková, tak ako veľa žien, ktoré pracujú doma, sa rozhodla, že začne šiť ochranné rúška pre ľudí, ktorí to potrebujú. Oslovila ju aj jedna firma, ktorá by si objednala 50 ks bavlnených rúšok po 3 eurá za kus. Spolu uvedená suma predstavuje 150 eur. Je možné uplatniť oslobodenie 500 eur pri tomto druhu príjmu? Ide o príležitostný príjem fyzickej osoby alebo iný príjem?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 3. 2015

Je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie zamestnancom, ktorí z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa nespĺňajú podmienku výkonu práce v rozsahu presahujúcom štyri hodiny v rámci pracovnej zmeny a zamestnancom vykonávajúcim prácu doma („home office“), ak v rámci pracovnej zmeny vykonávajú prácu viac ako štyri hodiny?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 19. 3. 2020

Spoločnosť ABX, s. r. o., podobne ako ostatné firmy čelia v posledných dňoch riziku týkajúceho sa ich podnikania. Hrozí, že sa zavrie prevádzka. Ako postupovať v prípade, že sa finančná situácia firmy zhoršila, je možné zaplatiť daň aj neskôr? Spoločnosť si nie je istá, či to naozaj funguje v praxi tak, že nie je nutné podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Existuje na uvedené opora v zákone, resp. v nariadení?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ak daňovník poberal od júla 2019 starobný dôchodok a mal príjem zo živnosti - základ dane 2 440 €, vzťahuje sa na neho celá ročná nezdaniteľná časť základu dane alebo len čiastočná ako rozdiel vyplateného starobného dôchodku a nezdaniteľnej časti?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnanec pochádzajúci z Ukrajiny má pracovnú zmluvu a je poberateľom starobného dôchodku z Ukrajiny. Má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

...

Partner