2253 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 11. 2017

Pri pracovnom čase, prestávkach v práci a dennom odpočinku u vodičov sa môže postupovať podľa zákona o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a nariadenie Európskeho parlamentu 561/2006/ES?

Pri kontrole inšpektorátom práce by bol uznateľný tento zákon alebo Zákonník práce?

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

V pracovnom pomere má zamestnávateľ vrátničky, ktoré majú 3 zmennú prevádzku, od nedele do piatku. Má sa týmto zamestnancom do fondu pracovného času započítať aj sviatok alebo si ho musia nadpracovať alebo mať dovolenku?

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnanci pracujú v nepretržitej prevádzke v dvoch zmenách, čiže 12 hodín jedna zmena. Prestávku na odpočinok zamestnávateľ zamestnancom neodpočítava, majú ju zahrnutú v pracovnom čase. Pracovný čas v nepretržitej prevádzke musí byť 37,5 hodiny? Ak zamestnanec odpracuje v jednom mesiaci 192 hodín, t. j. 16 zmien po 12 hodín, tak všetko, čo je nad ustanovený týždenný pracovný čas, je pre zamestnanca nadčas?

Dátum publikácie: 24. 6. 2019
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 11. 2007

Spoločnosť zamestnáva vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy. Ak je vodič na pracovnej ceste v zahraničí, čo všetko sa zahŕňa do odpracovaného času zo 4 nasledovných položiek z „Výkazu práce vodiča“: doba riadenia, iná práca, pohotovosť a bezpečnostné prestávky?

Dátum publikácie: 21. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec bol prijatý do pracovného pomeru dňa 1. 10. 2018 na dobu určitú do 30. 11. 2018. Pracovný pomer mu bol predĺžený na dobu neurčitú. Zamestnanec sa stal práceneschopným od 8. 12. 2018 a práceneschopnosť ukončil 26. 3. 2019. Má zamestnanec nárok čerpať dovolenku za rok 2018 a v akom počte dní, keď neodpracoval 3 mesiace, alebo nie? Kedy mu vzniká nárok na čerpanie dovolenky za rok 2019 a na koľko dní?

Dátum publikácie: 21. 6. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnávateľ ponúka zamestnancom benefit zvýhodnených mobilných paušálov. Zamestnávateľ má zmluvu o spolupráci s poskytovateľom telefonických služieb. Ak má zamestnanec záujem využívať tieto zvýhodnené paušály, musí o to požiadať a dostane nové číslo alebo môže preniesť svoje pôvodné číslo? Môže zamestnávateľ v rámci interného telefónneho zoznamu zverejňovať jeho telefónne číslo, ktoré je vlastne písané na firmu, a zamestnanec s ním nemôže svojvoľne nakladať?

Dátum publikácie: 21. 6. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je potrebné mať test proporcionality pre informačný systém, a to GPS a kamery vo firme? GPS zamestnanci pri súkromných jazdách vypínajú a kamerové záznamy sa po týždni prehrávajú. Ak áno, ktoré predpisy to upravujú a konkretizujú?

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnávateľ vydal v rámci interných predpisov pracovný poriadok a prémiový a mzdový poriadok. Je potrebné, aby pri zmene niektorých ustanovení týchto predpisov zamestnanci podpísali oboznámenie s uvedenými zmenami alebo oboznámenie nie je potrebné potvrdiť podpisom? Predpisy sú k dispozícii na verejne prístupnom mieste v rámci firmy.

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2015

Zamestnanec má v pracovnej zmluve uvedené dve miesta výkonu práce, a to adresy dvoch prevádzok zamestnávateľa. Je správne, ak zamestnávateľ určil v pracovnej zmluve pre účely cestovných náhrad Banskú Bystricu alebo mal dohodnúť jednu konkrétnu adresu pracoviska?

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže lekár, ktorý prevádzkuje ambulanciu ako SZČO, uzatvoriť zmluvu na vedľajší pracovný pomer v inej spoločnosti na zastupovanie lekára, ktorý je na materskej dovolenke?

...

Partner