2144 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 4. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa sa zúčastnila liečebného pobytu v kúpeľoch Sklené Teplice v dňoch od 11. 3. 2019 do 15. 3. 2019. Doklad o zaplatení je vystavený na zväz, ktorý pobyt organizoval, zamestnankyňa má len doklad o zaplatení pobytu bez zmienky o dani z pobytu. Je doklad postačujúci?

Dátum publikácie: 16. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

V súvislosti s vyrovnaním nedoplatkov z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti u zamestnancov, ktorým skončil pracovný pomer, je potrebné zaslať originál alebo kópie dokladov, ktorému správcovi dane a v akom termíne, zahrnú sa tieto nedoplatky do prehľadu a hlásenia? Je potrebné tieto nedoplatky uhradiť správcovi dane a následne žiadať späť? Ako majú postupovať zamestnanci, ktorí chcú poukázať podiel zaplatenej dane?

Dátum publikácie: 11. 4. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť platí za zamestnancov poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu povolania. Poistné je vyčíslené na jednotlivých zamestnancov. Je potrebné túto sumu „dodaniť“?

Dátum publikácie: 11. 4. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnanec si v ročnom zúčtovaní dane uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky. Úver sa začal úročiť 6. 6. 2018 a výška zaplatených úrokov v roku 2018 predstavuje 347,26 €. Aká je suma daňového bonusu za zaplatené úroky, ktorú si môže za r. 2018 uplatniť?

Dátum publikácie: 9. 4. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnanec sa dohodne so zamestnávateľom na pracovnej pohotovosti mimo pracoviska vo sviatok (ale zamestnanec je odmeňovaný mesačnou mzdou a za sviatok má nárok na mzdu) a v deň dovolenky. Ako sa v tomto prípade počíta čas pracovnej pohotovosti a odpracovaný čas?

Dátum publikácie: 9. 4. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ nad 100 hodín nariadenej pracovnej pohotovosti môže výkon pracovnej pohotovosti so zamestnancom dohodnúť. V prípade, že u zamestnávateľa je veľa zamestnancov, s ktorými je potrebné uzatvoriť takúto dohodu, je potrebné túto dohodu vyhotoviť pre každého pracovníka jednotlivo alebo môže byť hromadná dohoda s uvedením pracovníkov a ich dobrovoľného súhlasu s dohodou?

Dátum publikácie: 9. 4. 2019
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 5. 2018

V liečebnom zariadení pracujú zdravotné sestry a lekári. Zdravotné sestry mávajú pravidelnú pracovnú pohotovosť na pracovisku neaktívnu, t. j. prácu nevykonávajú, len sú pripravené na výkon práce v prípade potreby. Počíta sa do fondu pracovného času? 

Dátum publikácie: 8. 4. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Poberateľ invalidného dôchodku má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej výške alebo treba odrátať sumu vyplateného invalidného dôchodku?

Študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študenta - je možné mu urobiť ročné zúčtovanie dane u zamestnávateľa?

Dátum publikácie: 8. 4. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2005

Je zamestnávateľ povinný mať zmluvu o doplnkovom dôchodkovom poistení (3. pilier), ak zamestnancovi prispieva % hrubej mzdy? Ide o zmluvu medzi zamestnancom a doplnkovou dôchodkovou poisťovňou. Zamestnávateľskú zmluvu aj dohodu o zrážkach zo mzdy so zamestnancom zamestnávateľ má.

Dátum publikácie: 8. 4. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Môže zamestnávateľ vyplatiť zamestnankyni, ktorá poberá materské, príspevok pri narodení dieťaťa zo sociálneho fondu? Prípadne kedy je najvýhodnejšie tento príspevok poskytnúť?

...

Partner