2394 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako správne účtovať o stravnom na zahraničnej služobnej ceste? Má sa účtovať do nákladov len výška krátenia, ak bolo poskytnuté stravné, ktoré si musel hradiť zamestnanec hotovosťou alebo kreditnou kartou? Alebo alternatívne, môže ísť stravné do nákladov v plnej výške + DPH ako nedaňový náklad? Ako sa postupuje v prípade, ak bol zamestnanec na pracovnej ceste v ČR a výška raňajok bola v sume 160 CZK? 

Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spoločnosť so 130 zamestnancami uvažuje o zavedení elektronickej evidencie dochádzky. Rozhoduje sa medzi čipovými kartami alebo biometrickým údajom (odtlačok prsta).

Môže biometrický údaj použiť na evidenciu dochádzky z pohľadu GDPR? Ak áno, je potrebné povolenie od úradu na ochranu osobných údajov? Je nutný písomný súhlas každého zamestnanca? Čo v prípade, ak to niekto nebude chcieť podpísať?

Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Ako správne prepočítať nárok, resp. zostatok dovolenky pri prechode z 11,5 hodinového nepretržitého režimu do 7,5 hodinového rovnomerného režimu? Ide o zamestnanca do 30 rokov. Zamestnanec pracoval od januára do apríla 2019 v nepretržitom režime, vyčerpal si len jeden deň dovolenky, od 1. 5. 2019 prešiel na rovnomerný 7,5 hodinový režim. Aký má byť jeho nový zostatok dovolenky?

Dátum publikácie: 16. 10. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 4. 2002

Ako má zamestnávateľ riešiť hmotnú zodpovednosť za zverené hodnoty umiestnené v sklade, ak v ňom pracuje len jeden skladník, s ktorým je uzavretá dohoda o hmotnej zodpovednosti a v prípade neprítomnosti v práci ho zastupuje jeho priamy nadriadený?

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnávateľ preškolil zamestnancov podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 28/2017 Z. z. Môže zamestnávateľ s týmito zamestnancami uzatvoriť dohodu o zvýšení kvalifikácie podľa § 155 ods. 1 Zákonníka práce, ktorou sa zaviažu zotrvať v pracovnom pomere, prípade uhradia preplatené náklady v prípade skončenia pracovného pomeru? Náklady na školenie nedosahujú sumu 1 700 €.

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

V rámci prehlbovania kvalifikácie chce zamestnávateľ umožniť zamestnancom dobrovoľné absolvovanie akreditačného kurzu, ktorého cena prevyšuje 1 700 €. So zamestnancami chce uzavrieť dohodu v zmysle § 155 Zákonníka práce s tým, že zamestnanci sa budú spolupodieľať na nákladoch kurzu. Ako sa daňovo posúdia výdavky na kurz u zamestnávateľa a u zamestnanca?

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 11. 2013

V akej výške bude platiť dohodár odvody na zdravotné poistenie v prípade, že má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce s nepravidelným príjmom od 8. 7. 2019 do 8. 7. 2019, teda na jeden deň, ak jeho vymeriavací základ je 100 € a dohodárovi bol priznaný invalidný dôchodok od 20. 7. 2019, teda až po ukončení dohody?

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Môže zamestnávateľ poskytnúť 14. plat len niektorým zamestnancom?

Dátum publikácie: 11. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnankyňa zomrela a ostali po nej dve nezaopatrené deti vo veku 7 a 12 rokov. Zamestnávateľ sa rozhodol maloletým prispievať sumou 100 € mesačne na ich účet, a to zo sociálneho fondu po dobu do dovŕšenia 16 roku veku maloletých. Aké sú podmienky vyplácania, zdanenia a odvodov?

Dátum publikácie: 11. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnancovi bolo do mzdového programu zadané trvanie práceneschopnosti od 23. 1. do 31. 1. 2018, ktorá v skutočnosti trvala od 1. 1. do 31. 1. 2018. Zamestnancovi bol do fondu pracovného času dopočítaný tarifný plat. Výkazy v zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni boli akceptované. Sociálna poisťovňa vyzvala zamestnávateľa na opravu mesačného výkazu, pretože boli z príjmu zamestnanca vykázané všetky odvody, a pritom PN trvala celý mesiac. Ako vyriešiť uvedenú situáciu a správne opraviť mzdu a výkazy?

...

Partner