2448 výsledkov
...
Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ako je potrebné postupovať pri vyplatení dividend v roku 2019 za roky 2003 až 2018? Aké povinnosti má zamestnanec, aké zamestnávateľ, v akej výške bude platiť daň a odvody na poistné?

Dátum publikácie: 4. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnankyňa poberá materské. Zamestnávateľ jej vyplatí v decembri tzv. 14 plat. Má vyplatenie 14. platu vplyv na poberania materského? Bude jej pozastavené vyplácanie materského?

Ak je zamestnanec práceneschopný a zamestnávateľ mu tiež vyplatí 14. plat, príde o nemocenské?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec si objednal dovolenku v SR v máji 2019. Rekreačné zariadenie vystavilo zálohovú faktúru v plnej výške, ktorú bol zamestnanec povinný uhradiť neodkladne, pričom samotná rekreácia bude prebiehať až v októbri 2019. Zamestnanec si teda môže požiadať zamestnávateľa o preplatenie rekreácie vo výške 55 % z hodnoty, max. však 275 eur až po absolvovaní danej rekreácie?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa priniesla z mestskej polície príjmový pokladničný doklad, ktorý je vystavený na meno jej 7 ročného syna. Mestská polícia organizuje letný tábor pre deti (nie je to ich vlastné zariadenie). Čo má ešte zamestnankyne doložiť, aby mala nárok na príspevok na rekreáciu? Príjmový doklad je v poriadku? Nikde nie je žiaden doklad o tom, že to je jej syn. Musí priniesť nejakú faktúru na svoje meno? Alebo stačí len zmeniť príjmový doklad na jej meno? A v príjmovom doklade vypísať, že ide o letný tábor pre syna?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Podľa § 138 zákona o sociálnom poistení je vymeriavacím základom na platenie poistného príjem zo zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, alebo sú od dane oslobodené, príspevkov na DDS, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Vzťahuje sa to aj na príspevky zamestnávateľa platené zo sociálneho fondu? Postačuje, ak bude z príspevkov na DDS zo sociálneho fondu zaplatené iba zdravotné poistenie a daň?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Úhradu zálohy za rekreačný pobyt vykonala dcéra zamestnankyne zo svojho účtu. Následne zamestnankyňa neskôr vykonala prevod v tej istej sume na dcérin účet. Faktúra bola vystavená na meno zamestnankyne a taktiež doplatok bol uhradený zamestnankyňou v hotovosti. Je možné zamestnankyni uznať príspevok na rekreáciu?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ako sa počíta denný vymeriavací základ na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pracujúceho na dohodu o pracovnej činnosti? V spoločnosti takíto dohodári pracujú najčastejšie 1x týždenne – 10 hodín alebo 2x týždenne – po 5 hodín. Iba u jedného sa vykazujú denne 2 hodiny.

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec priniesol žiadosť o vyplatenie rekreačného príspevku na rekreáciu, ktorej sa zúčastnil s manželkou. Predložil faktúru aj doklad o zaplatení, lenže na faktúre je uvedené len DIČ, dotyčný poskytovateľ nemá živnosť ani IČO. Je možné v takomto prípade poskytnúť rekreačný príspevok?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Na aký počet dní dovolenky má zamestnankyňa nárok, ak je zamestnaná od 19. 4. 2016, na materskú dovolenku nastúpila 9. 8. 2016 a na rodičovskú dovolenku nastúpila 1. 5. 2017? Rodičovská dovolenka jej končí 14. 9. 2019. Má nárok na 20 dní dovolenky za rok?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Má zamestnávateľ povinnosť archivovať výplatné pásky mesačne za každého zamestnanca, keď mzdové listy zamestnancov obsahujú tie isté údaje ako výplatné pásky - mzdový list obsahuje prehľad za jednotlivé mesiace aj súhrn údajov za celý rok a je archivovaný v listinnej forme?

...

Partner