2189 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Príspevok sa zaoberá zmenami zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po novelách zákona účinných od 1. septembra 2019, a tiež novým zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť od 1. septembra 2019.

Dátum publikácie: 12. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje aj na odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré pri odmeňovaní svojich zamestnancov postupujú podľa tohto zákona. Teda zamestnávatelia určujú plat tejto skupine zamestnancov a posudzujú kvalifikačné predpoklady ustanovené na vykonávanie jednotlivých pracovných činností v súlade s uvedeným zákonom a v súlade s jeho vykonávacím predpisom, ktorým je nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov. Príspevok rozoberá zmeny od 1. septembra 2019.

Dátum publikácie: 18. 5. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Výmera dovolenky definuje minimálny jej rozsah; zamestnávateľ môže priznať zamestnancom aj vyššiu výmeru.

Dátum publikácie: 8. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti je možné vyrovnať po skončení roka 2018 prostredníctvom zamestnávateľom vykonaného ročného zúčtovania alebo podaním daňového priznania. Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, môže do 15. 2. 2019 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie, a to najneskôr do 1. 4. 2019.

Dátum publikácie: 8. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ak mal zamestnanec v priebehu zdaňovacieho obdobia viacero zamestnávateľov a v priebehu roka neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane ani daňový bonus u žiadneho z nich, o vykonanie ročného zúčtovania môže po­žia­dať ktoréhokoľvek zo svojich zamestnávateľov.

Dátum publikácie: 8. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň zamestnávateľ zohľadní: poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ZDP na daňovníka, daňový bonus na vyživované dieťa podľa § 33 ZDP, daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP, zamestnaneckú prémiu podľa § 32a ZDP a sadzbu dane podľa § 15 ZDP.

Dátum publikácie: 8. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ak zamestnanec bude za rok 2018 podávať daňové priznanie po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň, na základe jeho žiadosti zamestnávateľ vystaví doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní vyplnením II. časti tlačiva Ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2018.

Dátum publikácie: 8. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, môže sumu do výšky 2 % zaplatenej dane alebo do výšky 3 % zaplatenej dane, ak ide o daňovníka, poukázať ním určenej právnickej osobe vedenej v zozname prijímateľov podielu zaplatenej dane.

Dátum publikácie: 8. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Hlásenie o vyúčtovaní dane sa podáva do 30. 4. 2019 za všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie roku 2018 vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP v peňažnej i nepeňažnej forme. 

Dátum publikácie: 7. 3. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Preddavky platí fyzická osoba, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur. Pripravili sme zoznam „FAQ“ k téme preddavkov v nasledujúcich okruhoch: platenie preddavkov v priebehu roka, výpočet poslednej známej daňovej povinnosti, ukončenie platenia preddavkov, započítanie preddavkov na úhradu dane. Spolu vyše 20 otázok z praxe.

...

Partner