Cestovné náhrady

Podnikateľské subjekty v súvislosti s plnením svojich úloh vysielajú svojich zamestnancov na pracovné cesty, nielen na území SR, ale aj do zahraničia. Zamestnávateľom i zamestnancom pritom vznikajú výdavky predovšetkým na dopravu, stravovanie, ubytovanie a iné výdavky spojené s pracovnou cestou. Pre vysielanie zamestnancov na pracovné cesty tuzemské i zahraničné, uhrádzanie a zúčtovanie výdavkov spojených s pracovnou cestou platia zákonmi stanovené pravidlá. Základnou právnou normou pre poskytovanie cestovných náhrad je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

 

Podľa Zákonníka práce môže zamestnávateľ zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom. To neplatí, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve. Na pracovnej ceste zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal.

Viac informácií k tejto téme s možnosťou filtrovania výsledkov nájdete u nás vo vyhľadávaní (kliknite tu).

Autor: S-EPI, s.r.o.

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

S-EPI, s.r.o.

V novembri 2001 sa začala formovať myšlienka fungovania známeho portálu epi.sk. Vývoj odštartovala štúdia, ktorá bola postavená na myšlienke, že tlačené odborné publikácie má dopĺňať aj ich on-line verzia. Pilotným produktom bol základný Slovník slovenského práva, ktorý obsahoval 2 000 výrazov s vysvetleniami. Až po zostavení slovníka sa začala ukazovať potreba prepojenia vysvetlení na zákony, vďaka čomu vznikol samotný princíp fungovania dnešnej Zbierky zákonov. V roku 2003 bol vytvorený prvý funkčný systém, ktorý umožnil vkladať zákony do elektronickej databázy, neskôr sa zákony začali aj konsolidovať.

Dátum publikácie

12.12.2012