Literatúra

Okrem obsahu online vám ponúkame aj odborné printové periodiká, ktoré tvoríme a vydávame už viac ako 25 rokov. Môžete si zakúpiť jedno číslo alebo ročné predplatné, súčasťou je aj pdf.verzia.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2020

Novinky v obchodnom registri od 1. 10. 2020 * Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia * Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni * Zmeny v povinnostiach zamestnávateľov súvisiace s ochranou zdravia pri práci * Postupy a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok zo mzdy * Delené pracovné miesto * Príležitostná práca - príjem z privyrobenia * Prekážky v práci na strane zamestnávateľa i zamestnanca * Dohoda o zasielaní dokladu o vyúčtovaní mzdy elektronickými prostriedkami *

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2020

Vyslanie zamestnancov od 30. 7. 2020 * Životné minimum od 1. 7. 2020 * Daňový bonus na vyživované deti * Zamestnávanie poberateľa starobného dôchodku a poberateľa predčasného starobného dôchodku * Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2019 * Smrť zamestnanca a jej vplyv na pracovnoprávne vzťahy * Outplacement - pomoc prepúšťaným zamestnancom * Stravné lístky verzus hotovosť * Monitorovanie priestorov kamerami podľa nových pravidiel platných od 29. 1. 2020 *

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2020

danove-priznania-2017-375x250

Znižovanie stavu zamestnancov * Dovolenka * Vznik a zánik povinného sociálneho poistenia SZČO v roku 2020 * Zrušenie a pozastavenie živnosti * Letné brigády študentov * Absolventská prax - podmienky jej vykonávania a príspevok na jej vykonávanie * Online pracovný pohovor * Skončenie pracovného pomeru s cudzincom * Pracovný pomer na kratší pracovný čas * Právna úprava zmeny „dojednaných pracovných podmienok“

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2020

danove-priznania-2017-375x250

Hromadné prepúšťanie * Vzory dokumentov pri hromadnom prepúšťaní * Nemocenské a ošetrovné v čase krízovej situácie * Príspevky na podporu udržania zamestnanosti a na podporu SZČO * Odklad splatnosti poistného za marec 2020 a odpustenie platenia poistného za apríl 2020 * Koronavírus - opatrenia v oblasti dane z príjmov * Ochrana osobných údajov a opatrenia zamestnávateľov v súvislosti s pandémiou

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2020

danove-priznania-2017-375x250

Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch v rozhodovaní krajských súdov * Zabezpečovanie a uplatňovanie princípu rovností príležitostí v pracovnoprávnych vzťahoch * Práca z domu alebo Home Office a koronavírus * Celková cena práce a jej daňovo odvodové zaťaženie * Najčastejšie chyby v mzdovom účtovníctve, ich oprava a sankcie * Zmluva ako právny základ spracúvania osobných údajov * Aby mala prezentácia úspech... 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2020

danove-priznania-2017-375x250

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s komentárom * Všeobecný vymeriavací základ za rok 2018 a jeho dopad na veličiny v roku 2020 * Daňový bonus za rok 2019 a od roku 2020 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2020

danove-priznania-2017-375x250

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 * Odvody poistného od 1. januára 2020 * Základné zmeny v Zákonníku práce a v zákone o minimálnej mzde – dovolenka, príspevok na športovú činnosť dieťaťa a zmena mechanizmu určovania minimálnej mzdy * Povinné zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2020

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2019 a prechode na rok 2020 * Mzdové veličiny v roku 2020 * Minimálna mzda od 1. januára 2020 * Povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni * Pracovné zmluvy vedúcich zamestnancov – II. časť * Uskutočnenie obchodnej záležitosti na základe komisionárskej zmluvy * Sociálna politika zamestnávateľa – na čo majú zamestnanci nárok? * Bremená očami pracovného lekára

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2020

Pracovné zmluvy vedúcich zamestnancov * Právna úprava odvolania a odvolacieho dekrétu pri vedúcich zamestnancoch v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu * Práceneschopnosť a nemocenské dávky * Zhrnutie o živnosti * Zástupcovia zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch * Hodnotenie úspešnosti získavania a výberu zamestnancov * Zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme po novelách účinných od 1. 9. 2019

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2019

Konateľ a spoločník z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov v rozhodovacej činnosti súdov * Záťaž teplom a záťaž chladom pri práci – zmeny účinné od 1. augusta 2019 * Nebezpečné látky na pracovisku, možnosti získania ochorení pri pracovnej činnosti, povinnosti zamestnávateľa a návrhy preventívnych opatrení * Tradičné a inovatívne metódy získavania zamestnancov * Uchádzači o zamestnanie * Ako sa určuje dôchodkový vek * Zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 1. apríla 2019 * Znižovanie administratívnej záťaže

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2020

Podpora zamestnávania mladých do 29 rokov * Práva a povinnosti vyplývajúce z výpovednej doby + Vzor pracovnej zmluvy s dohodou o peňažnej náhrade * Flexibilné formy zamestnávania * Povinnosti zamestnávateľa pri exekúcii zamestnanca * Príjmy FO v otázkach a príkladoch * Elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v JÚ * Novela Obchodného zákonníka od 1.10.2020

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2020

Bezúhonnosť vo vybraných pracovnoprávnych predpisoch * Životné minimum od 1. júla 2020 * Novelizácia zákona o sociálnom poistení * Pravidelný a nepravidelný príjem zamestnanca *  Opec space kancelárie * Krádeže osobných údajov * Cezhraničné vysielanie zamestnancov od 30. júla 2020 * Smernica - rekondičné pobyty pre zamestnancov 

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2020

Štátni zamestnanci verzus verejní zamestnanci verzus zamestnanci – 2. časť * Neplatené/platené voľno * Poistenie v nezamestnanosti a dávka v nezamestnanosti v roku 2020 * Letné brigády študentov v roku 2020 – platenie poistného a zdaňovanie príjmu * Zákony prijaté v dôsledku COVID-19 * Dobré mravy v pracovnom práve * Diskriminácia na pracovisku

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2020

ZP – sumár platných zmien * Home office (HO) vs. domácka práca/telepráca * Smernica o podmienkach HO * Štatni zamestnanci vs. verejní zamestnanci vs. zamestnanci – 1. časť * Zmeny v SP od 1. 4. 2020 * Povinnosti študentov po ukončení štúdia * Odstupné a odchodné – podmienky poskytovania podľa ZP, zdaňovanie a platenie poistného * Ochrana osobných údajov a iných citlivých informácií a ich skartácia * Krízový stav a HO – bezpečnostné odporúčania * Podporované zamestnávanie – 3. časť * Osobné bankroty – pohľad zamestnanec, zamestnávateľ

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2020

Koronavírus z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov * Použitie súkromného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste * Príspevok na športovú činnosť dieťaťa vo svetle nariadenia GDPR * Falšovanie evidencie dochádzky zamestnancom * 5-týždňová dovolenka aj pre zamestnancov trvale sa starajúcich o dieťa + vzor smernice * Povinnosti budúcich zamestnávateľov * Prihlášky a odhlášky PP a DoP mimo PP do SP * Doktorandi * Bezpečnostné incidenty a ochrana OÚ * Podporované zamestnávanie – 2. časť * Obťažovanie a šikana na pracovisku * Monitorovanie zamestnancov * Prehľad judikatúry vo veci okamžitého skončenia PP

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2020

danove-priznania-2017-375x250

Postavenie zamestnanca v pracovnoprávnych sporoch * Pracovná náplň zamestnanca * Dodatok k pracovnej zmluve * Neospravedlnená absencia v práci a jej dôsledky * Možnosti zamestnávateľa skončiť pracovný pomer zamestnanca vo väzbe * Konkurenčná doložka * Zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2020, rozšírenie oslobodených príjmov * K novele zákona o sociálnej ekonomike * Celodenný štrajk * Podporované zamestnávanie – 1. časť

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2020

Nezdaniteľné časti základu dane od 1. 1. 2020 * Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 * Športovci a športoví odborníci ako zamestnanci * Súbeh pracovného pomeru s výkonom funkcie konateľa * Aké dávky môžete čerpať na dieťa – praktický komplexný návod pre rodičov * Možnosti ochrany osobných údajov ako aktíva spoločnosti * Uzatvorenie roka v mzdovej učtárni. Povinnosti zamestnávateľa/mzdovej účtovníčky pri uzatváraní roka (ukončenie starého roka, začiatok nového roka)

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2019

Mzdové veličiny pre rok 2020 * Zákonník práce – čo nám priniesol rok 2019 a čo nás čaká v roku 2020 z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov * Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva * Odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2020 * Pre začínajúcich mzdárov - 4. časť – Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2019

Minimálna mzda v roku 2020 a jej vplyv na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa * Postavenie zamestnanca v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa * Pružný pracovný čas * Pre začínajúcich mzdárov - 3. časť – Sociálne poistenie * Príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj z daňového aspektu * Novely zákona o dani z príjmov * Deväť hlavných činností, ktoré by firma mala vykonávať v oblasti ochrany osobných údajov pravidelne * Vznik nároku na úrazovú rentu v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania * Stres

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2019

Minimálna mzda v roku 2020 * Personálny lízing – II. časť – Agentúry dočasného zamestnávania * Škoda v pracovnom práve a jej náhrada – 2. časť * Pre začínajúcich mzdárov - 2. časť – Zdravotné poistenie * Sociálny fond – otázky a odpovede * SZČO verzus s. r. o. (daňový a účtovný pohľad)

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.