Literatúra

Okrem obsahu online vám ponúkame aj odborné printové periodiká, ktoré tvoríme a vydávame už viac ako 25 rokov. Môžete si zakúpiť jedno číslo alebo ročné predplatné, súčasťou je aj pdf.verzia.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2019

Zákonník práce – úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. s komentárom * Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2019

Odvody poistného od 1. januára 2019 * Mzda za prácu nadčas * Príspevok na rekreáciu podľa nového § 152a Zákonníka práce * Pošlite nám motivačný list * Pozvali vás na pracovný pohovor? * Spracovanie mzdovej agendy zamestnancom alebo sprostredkovateľom podľa nariadenia GDPR * Novela zákona o sociálnych službách účinná od 1. 11. 2018 * Interkultúrna mediácia ako forma riešenia konfliktov pri zamestnávaní cudzincov * Príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí a príspevok na starostlivosť o dieťa 

 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2019

Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019 * Diskriminácia dôchodcov pri platní preddavkov na daň * Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2018 a prechode na rok 2019 * Mzdové veličiny od 1. 1. 2019 * Monitorovanie zamestnancov kamerovým systémom * Online reputácia uchádzačov o zamestnanie * Tradičný životopis alebo profil na LinkedIne? * Infozákon vo svetle novej legislatívy o ochrane osobných údajov * Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2019

Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou * Neospravedlnená absencia a jej dôsledky * Zmeny v sadzobníku pokút v sociálnom poistení * Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2018

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2018

Kedy máte oznámiť bezpečnostný incident na Úrad? * Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení v oblasti zdravotníctva * Zdaňovanie príjmov podľa Autorského zákona * Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru * Dôležité osobné prekážky v práci * Návrh novelizácie zákona o sociálnom poistení, ktorým sa zavádza ročné zúčtovanie sociálneho poistenia * Materská dovolenka – materská dávka – materské * Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení
         

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2018

Životné minimum od 1. júla 2018 * Odvodová úľava pre dôchodcov od 1. 7. 2018 – II. časť * Odvody SZČO od 1. júla 2018 * Pravidlá pre podávanie dodatočných daňových priznaní * Tehotná zamestnankyňa * Skúšobná doba – neplatné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe * Plat riaditeľa školy 2018 * Plat starostu

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2018

Image36900

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah  v praxi * Zamestnávanie príslušníkov tretích krajín a zmeny v oblasti podpory mobility pracovnej sily od 1. 5. 2018 * Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2018 * Nárok na daňový bonus a štúdium dieťaťa * Sezónne práce – sezónne zamestnávanie * Dohody dôchodcov od 1. júla 2018 
 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2018

Image36900

 

 Zákonník práce – úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. s komentárom * Trinásty a štrnásty plat od 1. mája 2018 * Spracúvanie biometrických údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia * Bezpečnosť osobných údajov

 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2018

Image36900

Forma a podmienky súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa predpisov o ochrane osobných údajov účinných od 25. 5. 2018 *  Zákon o zdravotnom poistení od 1. 1. 2018 * Novela zákona o dani z príjmov * Novela Zákonníka práce – 2018 * Povinné zamestnávanie občanov so zdravotných postihnutím v roku 2018 

 

 

 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2018

Image36900

Zákon o sociálnom poistení s komentárom * Ukončenie roku 2017 v mzdovej učtárni (poukázanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2017) * Zmeny v zákone o sociálnom poistení účinné od 1. 1. 2018

 

 

 

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2019

Pravidelný a nepravidelný príjem * Neplatené voľno podľa Zákonníka práce * Výpoveď pri viacerých dojednaných druhoch prác * Povinnosti podnikateľa podnikajúceho prostredníctvom s.r.o. * Neoprávnené zamestnávanie a
nelegálna práca * Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti * Benefity z účtovného a daňového hľadiska * Základný význam pri založení pracovnoprávnej zodpovednosti

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2019

Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 * Príspevok na rekreáciu zamestnancov * Odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2019 * Odvody SZČO od 1. 1. 2019 * Zmeny v zákone o sociálnom poistení * Zmeny živnostenského zákona

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2018

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roka * Mzdové veličiny pre rok 2019 * Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely * Minimálna mzda v roku 2019 * Dovolenka zamestnanca * Vyberte z mála to pravé

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2018

Reklama, náklady na reprezentáciu, sponzorstvo * Image36900Vymáhanie
poistného od zamestnávateľov a prehľad pokút * Spracúvanie osobných údajov v účtovnej agende * Vyrovnanie podlžností v rámci sociálneho a zdravotného poistenia * Cestovné náhrady zamestnancov * Úskalia manažérskych zmlúv * Evidencia odpadov 

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2018

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím * Potvrdenie o vykonaných zrážkach z odmeny dohodára * Dohoda o sadzbe mzdového zvýhodnenia Image36900za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci * Chyby pri výpočte mesačnej mzdy * Evidencia osobných údajov v zmysle GDPR * Kontrola používania služobného automobilu s GPS * Cestovné náhrady SZČO

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2018

Zamestnávanie cudzincov s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky * Sezónne zamestnávanie z pohľadu Zákonníka práce * Evidencia pracovného času * Ochrana práce v zmysle Zákonníka práce a iných právnych predpisov * Aktuálne formy podpory zamestnávania * Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku * Nevyplatenie mzdy – návrh na vyhlásenie konkurzu na zamestnávateľaImage36900

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2018

Zabezpečenie záväzkov v pracovnoprávnych vzťahoch * Trinásty a štrnásty plat * Stravovanie zamestnancov * Zmena životného minima od 1. 7. 2018 a jej vplyv na ekonomické veličiny * Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom * GDPR: Ochrana osobnosti verzus práva dotknutých osôb * Vzor dokumentov k dohode o zvýšení a prehĺbení kvalifikácie Image36900

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2018

Image36900Interná smernica * Súhlas so spracúvaním osobných údajov * Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov * Daňový bonus a ukončenie štúdia * Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov * Poverenie zodpovednej osoby * Žiadosť o výmaz osobných údajov * Námietka dotknutej osoby * Sprostredkovateľská zmluva

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2018

Image36900

Zamestnávanie poberateľov dôchodkov * Ďalšie zmeny Zákonníka práce * Osobný spis zamestnanca * Novela zákona o sociálnych službách * Vzdelávanie zamestnancov * Sankcie pre zamestnávateľa pri neplnení si povinností v súvislosti so mzdami

 

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2018

Image36900

Najvýznamnejšie zmeny v Zákonníku práce * Zmeny v zákone o službách zamestnanosti aj s cieľom podporiť zamestnancov z tretích krajín * Náležitosti pracovnej zmluvy podľa nového zákona o ochrane osobných údajov od 25. 5. 2018 * Zmeny v zákone o sociálnom poistení

Funkcie

Partner