Literatúra

Okrem obsahu online vám ponúkame aj odborné printové periodiká, ktoré tvoríme a vydávame už viac ako 25 rokov. Môžete si zakúpiť jedno číslo alebo ročné predplatné, súčasťou je aj pdf.verzia.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2022

Dôchodkové sporenie - účasť, príspevky, dávky * Dlhodobá choroba dieťaťa * Nepeňažné príjmy zamestnancov * Neplatné skončenie pracovného pomeru a nároky z toho plynúce * Nadbytočnosť zamestnanca * Mzdy pre začínajúcich mzdových účtovníkov * Akceptačný list a prísľub zamestnania * Vedenie porád v online priestore * Cezhraničné prenosy osobných údajov * Dedenie z pohľadu zákona o dani z príjmov * Ako postupovať v prípade ohlásenej kontroly z Úradu na ochranu osobných údajov SR

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2021

Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní * Pracovnoprávne otázky v súvislosti s očkovacím zákonom * Návrat ženy alebo muža do práce po materskej alebo rodičovskej dovolenke * Čo je potrebné vedieť pri odchode do starobného dôchodku * Dobrovoľné poistenie a dávky z dobrovoľného poistenia * Dohody o zvyšovaní a prehlbovaní kvalifikácie v právnej úprave Zákonníka práce * Dohodári a ich cesta k stravovaniu u zamestnávateľa * Čo prinesie nariadenie o umelej inteligencii? 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2021

Novela zákona o živnostenskom podnikaní * Prvá pomoc od 1. júla 2021 * Ktorí podnikatelia majú povinnosť platiť koncesionárske poplatky a čo sa mení od 1. 7. 2021 * Životné minimum * Príspevok na opatrovanie a príspevok na osobnú asistenciu - odvody a dane * Pripravujeme dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca * Zmena trvalého pobytu a povinnosti s tým spojené * Dovolenka na zotavenie * Trendy v manažmente ľudských zdrojov a "buzzwords" * Spracúvanie osobných údajov po skončení pracovného pomeru

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2021

danove-priznania-2020-375x250

Dočasná pracovná neschopnosť * Kontrola zamestnanca počas PN * Doktorandi, doktorandské štúdium a zárobková činnosť * Osobitne chránení zamestnanci * Právne následky zániku štatútu žiaka a študenta * Odstúpenie od pracovnej zmluvy, odvolanie výpovede * Živnosť popri materstve * Monitorovanie služobného vozidla a GDPR * Aktuálne k zdaňovaniu príjmov športovcov a umelcov * Odborná prax študentov

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2021

danove-priznania-2020-375x250

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení * Otec a materské od 1. mája 2021 * Pomoc v hmotnej núdzi * Ukončenie štúdia a daňový bonus * Dobrovoľnícka činnosť * Študenti a podnikanie * Dočasné pridelenie zamestnancov * Zverejňovanie fotografii zamestnancov a ich kontaktných údajov * Prevádzkovanie e-shopu a všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2021

danove-priznania-2020-375x250

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 3. 2021 * Domácka práca/telepráca a home office vo svetle novely Zákonníka práce * Aktuálne zmeny v inšpekcii práce * Nové ošetrovné od 1. 4. 2021 * Smernica o zabezpečení stravovania * Smernica o podmienkach home office * Pracovná pohotovosť mimo pracoviska * Insolventnosť podnikateľských subjektov * Vybrané problémy v súvislosti s pandémiou COVID-19

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2021

danove-priznania-2020-375x250

Zákonník práce s komentárom * Študent - vyrovnanie daňovej povinnosti za rok 2020

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2021

Zmeny v mzdovej oblasti - novela zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce * Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020 * Odvody poistného od 1. januára 2021 * Dôchodky v roku 2021 * Nové tehotenské dávky v roku 2021 * Úrazový príplatok pre COVID-19 * Prehľad najvýznamnejších zmien v zdaňovaní od 1. 1. 2021 * Používanie cookies a ochrana osobných údajov * Odmeňovanie zamestnancov a stupne náročnosti práce * Škoda spôsobená zamestnancom

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2021

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2020 a pri prechode na rok 2021 * Povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni * Mzdové veličiny v roku 2021 * Cestovné náhrady * Prevod podniku zamestnávateľa * Systém hodnotenia zamestnancov * Celozávodná dovolenka * Živnostenské oprávnenie - občan tretích krajín * Povinnosti zamestnávateľa pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2021

Vplyv vyhlásenia dátumu považovaného za skončenie pandémie na poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane * Zamestnávatelia, inšpekcia práce a zmeny v roku 2020 * Zákon o ochrane osobných údajov, zákonné povinnosti z neho plynúce a vysoké pokuty * Povinnosti pri otváraní a zrušení prevádzkarne * Využitie smart technológií vo vzdelaní zamestnancov * Pandemický plán spoločnosti * Hmotná zodpovednosť zamestnanca * Interná smernica o podmienkach čerpania dovolenky * Kontrola e-mailovej komunikácie zamestnancov

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2021

Zmeny zákonníka práce od roku 2022 * Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas * Personalista a ochrana osobných údajov * Sociálny podnik – registrácia, zamestnanci, účtovníctvo, dane, podpora * Vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku * Rada odborníka

 

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2021

Rodinné podnikanie * Zamestnávateľ a zamestnanec v súvislosti s „očkovacím zákonom" * Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa * Motivačné systémy zamestnancov (II. časť) * PN zamestnanca a vplyv na plynutie lehoty na uplatnenie nároku podľa § 77 ZP * Výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v ZDP * Používanie automobilu zahrnutého do obchodného majetku v podnikaní

 

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2021

Zmena životného minima od 1. júla 2021 * Pracovná disciplína a sankcie za jej porušenie * Nevyplatenie nárokov z pracovného pomeru * Zamestnanec verzus živnostník z hľadiska ZDP * Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci * Diskriminácia žien na pracovisku

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2021

Výkon ľahkých prác mladistvých od 15 rokov a ochrana mladistvých pri dohodách * Dohoda o brigádnickej práci študentov po novele Zákonníka práce * Prekážky v práci na strane zamestnávateľa * Usmernenie Európskej komisie pre návrat zamestnancov na pracoviská * Daňový bonus od 1. júla 2021 / od 1. januára 2022 * Zmeny živnostenského zákona od 1. júla 2021 * Uzatváranie zmlúv na diaľku a elektronický podpis, zmluvy so scanom podpisu

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2021

danove-priznania-2020-375x250

Dočasné prideľovanie zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami * Poistenia, sporenia a plnenia z jednotlivých druhov poistenia a sporenia * Spoločnosť s ručením obmedzeným a BOZP * Prehľad povinností z pohľadu GDPR pri vzniku, priebehu, zániku SRO * Ako sa vyhnúť omylom pri plnení povinností a zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (II. časť) * Metodický pokyn 25/DZPaU/2021/MP – vybrané príklady

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2021

danove-priznania-2020-375x250

Novela Zákonníka práce * Úprava možností zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom * Zamestnávateľ verzus zástupcovia zamestnancov – práva a povinnosti * BOZP pri práci z domu * Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon povolania v SR * Poskytovanie nenárokových cestovných náhrad * Home office a domácka práca alebo telepráca * Informácia k novelám opatrení lex corona účinných v roku 2021

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2021

danove-priznania-2020-375x250

Kontroly nelegálneho zamestnávania a zmeny zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od 1. 3. 2021 * Nevyčerpaná dovolenka * Odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2021 * Tehotenské od 1. apríla 2021 * Ošetrovné od 1. apríla 2021 * Firemné hodnoty a ciele * Nezdaniteľné časti základu dane * Malý konkurz * Dedenie peňažných práv

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2021

danove-priznania-2020-375x250

Spôsobilosť na výkon práce u vodiča * Zmeny minimálnych dôchodkov * Zmeny v povinnostiach zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni * Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 2020 * Oslobodenie od zdanenia v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest * Rodičovský príspevok a rodinné prídavky v roku 2021

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2020

Povinnosti zamestnávateľa pri uzatváraní roka v mzdovej učtárni * Identifikácia vzdelávacích potrieb a plánovanie vzdelávania zamestnancov * Cestovné náhrady v roku 2020 a 2021 * Aktuálne zmeny v dôchodkovom poistení * Mzdové veličiny pre rok 2021 * Ako sa vyhnúť omylom pri plnení povinností a zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2020

Minimálna mzda od 1. januára 2021 * Projekt „Prvá pomoc plus“ – príspevok od štátu pre udržanie zamestnanosti * Stravné na pracovnej ceste v rokoch 2020 a 2021 * Súhlas zamestnávateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti s konkurenčným charakterom * Firemná kultúra * Zamestnávanie tehotných zamestnaňkýň * Čo robiť a ako konať pri pracovnom úraze * „Rýchliková novela“ a zmeny zákona o odpadoch od 1. januára 2021

 

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.