Literatúra

Okrem obsahu online vám ponúkame aj odborné printové periodiká, ktoré tvoríme a vydávame už viac ako 25 rokov. Môžete si zakúpiť jedno číslo alebo ročné predplatné, súčasťou je aj pdf.verzia.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2019

danove-priznania-2017-375x250

Životné minimum od 1. júla 2019 * RZZP za rok 2018 a vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov v roku 2019 * Podanie daňového priznania fyzických osôb z príjmov zo zahraničia * Zrážky zo mzdy * Základné podmienky poskytovania stravného pri tuzemskej pracovnej ceste * Zvýšenie súm stravného a jeho vplyv na prax * Nové podmienky pri zamestnávaní cudzincov * Adaptačný program zamestnancov * AC/DC – assessment centre/development centre

 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2019

danove-priznania-2017-375x250

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov v roku 2019 * Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a v noci od 1. mája 2019 * Daňový bonus na dieťa od 1. 4. 2019 * Nepretržité prevádzky, práca nadčas a odmeňovanie * Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov (III. časť) * Otec na „materskej dovolenke“ * Veková diskriminácia a zamestnávatelia

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2019

danove-priznania-2017-375x250

Dovolenka – pojem, výmera, výpočet, krátenie a preplatenie * Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov (II. časť) * Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely * Interkultúrna mediácia a jej úloha prevencie ped konfliktmi so zahraničný mi pracovníkmi * Zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme * Úplné znenie zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa s komentárom

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2019

danove-priznania-2017-375x250

Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov * Obmedzenie zákazu mlčanlivosti o pracovných podmienkach, mzdových podmienkach a podmienkach zamestnávania – novela Zákonníka práce účinná od 1. 1. 2019 * Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov * Rozsudok Súdneho dvora EÚ – priznanie dovolenky SZČO

 

 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2019

danove-priznania-2017-375x250

Zákonník práce – úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. s komentárom * Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2019

Odvody poistného od 1. januára 2019 * Mzda za prácu nadčas * Príspevok na rekreáciu podľa nového § 152a Zákonníka práce * Pošlite nám motivačný list * Pozvali vás na pracovný pohovor? * Spracovanie mzdovej agendy zamestnancom alebo sprostredkovateľom podľa nariadenia GDPR * Novela zákona o sociálnych službách účinná od 1. 11. 2018 * Interkultúrna mediácia ako forma riešenia konfliktov pri zamestnávaní cudzincov * Príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí a príspevok na starostlivosť o dieťa 

 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2019

Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019 * Diskriminácia dôchodcov pri platní preddavkov na daň * Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2018 a prechode na rok 2019 * Mzdové veličiny od 1. 1. 2019 * Monitorovanie zamestnancov kamerovým systémom * Online reputácia uchádzačov o zamestnanie * Tradičný životopis alebo profil na LinkedIne? * Infozákon vo svetle novej legislatívy o ochrane osobných údajov * Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2019

Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou * Neospravedlnená absencia a jej dôsledky * Zmeny v sadzobníku pokút v sociálnom poistení * Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2018

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2018

Kedy máte oznámiť bezpečnostný incident na Úrad? * Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení v oblasti zdravotníctva * Zdaňovanie príjmov podľa Autorského zákona * Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru * Dôležité osobné prekážky v práci * Návrh novelizácie zákona o sociálnom poistení, ktorým sa zavádza ročné zúčtovanie sociálneho poistenia * Materská dovolenka – materská dávka – materské * Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení
         

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2018

Životné minimum od 1. júla 2018 * Odvodová úľava pre dôchodcov od 1. 7. 2018 – II. časť * Odvody SZČO od 1. júla 2018 * Pravidlá pre podávanie dodatočných daňových priznaní * Tehotná zamestnankyňa * Skúšobná doba – neplatné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe * Plat riaditeľa školy 2018 * Plat starostu

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2019

GDPR po roku – 3. časť – Nariadenie GDPR a dotknuté osoby * Kontrola e-mailovej komunikácie zamestnancov * Zverejňovanie mzdy v inzerátoch * Zamestnávanie poberateľov starobného a predčasného starobného dôchodku * Životné minimum od 1. júla 2019 * Zdaňovanie cien a výhier v roku 2019 * Zdaňovanie a odvodové povinnosti umelcov a autorov * Novelizácia Vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. * Novelizácia Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z.

Práca, mzdy a odmeňovanie

GDPR po roku – 2. časť – Povinnosti prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR * Dovolenka * Zamestnávanie občanov Európskej únie na území Slovenskej republiky * Práca nadčas, práca vo sviatok, práca v sobotu, v nedeľu, nočná práca a mzdové zvýhodnenie za ich výkon * Pracovnoprávny vzťah počas materskej a rodičovskej dovolenky * Používanie registračnej pokladnice e-kasa od 1. 4. 2019

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2019

danove-priznania-2017-375x250

GDPR po roku – 1. časť * Zákon o službách zamestnanosti v znení posledných noviel * Zmena právnej úpravy ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti * Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia * Daňový bonus v roku 2019 * Oslobodenie niektorých príjmov zamestnancov od dane * Štátne sociálne dávky – užitočný prehľad

 

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2019

Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách * Domácka práca a telepráca * Pracovná pohotovosť * Hromadné prepúšťanie * Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov * Povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti * Darovanie podielu zaplatenej dane * Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia III.

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2019

danove-priznania-2017-375x250

Pravidelný a nepravidelný príjem * Neplatené voľno podľa Zákonníka práce * Výpoveď pri viacerých dojednaných druhoch prác * Povinnosti podnikateľa podnikajúceho prostredníctvom s.r.o. * Neoprávnené zamestnávanie a nelegálna práca * Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti * Benefity z účtovného a daňového hľadiska * Základný význam pri založení pracovnoprávnej zodpovednosti

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2019

Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 * Príspevok na rekreáciu zamestnancov * Odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2019 * Odvody SZČO od 1. 1. 2019 * Zmeny v zákone o sociálnom poistení * Zmeny živnostenského zákona

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2018

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roka * Mzdové veličiny pre rok 2019 * Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely * Minimálna mzda v roku 2019 * Dovolenka zamestnanca * Vyberte z mála to pravé

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2018

Reklama, náklady na reprezentáciu, sponzorstvo * Image36900Vymáhanie
poistného od zamestnávateľov a prehľad pokút * Spracúvanie osobných údajov v účtovnej agende * Vyrovnanie podlžností v rámci sociálneho a zdravotného poistenia * Cestovné náhrady zamestnancov * Úskalia manažérskych zmlúv * Evidencia odpadov 

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2018

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím * Potvrdenie o vykonaných zrážkach z odmeny dohodára * Dohoda o sadzbe mzdového zvýhodnenia Image36900za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci * Chyby pri výpočte mesačnej mzdy * Evidencia osobných údajov v zmysle GDPR * Kontrola používania služobného automobilu s GPS * Cestovné náhrady SZČO

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2018

Zamestnávanie cudzincov s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky * Sezónne zamestnávanie z pohľadu Zákonníka práce * Evidencia pracovného času * Ochrana práce v zmysle Zákonníka práce a iných právnych predpisov * Aktuálne formy podpory zamestnávania * Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku * Nevyplatenie mzdy – návrh na vyhlásenie konkurzu na zamestnávateľaImage36900

Funkcie

Partner