Literatúra

Okrem obsahu online vám ponúkame aj odborné printové periodiká, ktoré tvoríme a vydávame už viac ako 25 rokov. Môžete si zakúpiť jedno číslo alebo ročné predplatné, súčasťou je aj pdf.verzia.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2020

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2019 a prechode na rok 2020 * Mzdové veličiny v roku 2020 * Minimálna mzda od 1. januára 2020 * Povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni * Pracovné zmluvy vedúcich zamestnancov – II. časť * Uskutočnenie obchodnej záležitosti na základe komisionárskej zmluvy * Sociálna politika zamestnávateľa – na čo majú zamestnanci nárok? * Bremená očami pracovného lekára

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2020

Pracovné zmluvy vedúcich zamestnancov * Právna úprava odvolania a odvolacieho dekrétu pri vedúcich zamestnancoch v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu * Práceneschopnosť a nemocenské dávky * Zhrnutie o živnosti * Zástupcovia zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch * Hodnotenie úspešnosti získavania a výberu zamestnancov * Zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme po novelách účinných od 1. 9. 2019

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2019

Konateľ a spoločník z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov v rozhodovacej činnosti súdov * Záťaž teplom a záťaž chladom pri práci – zmeny účinné od 1. augusta 2019 * Nebezpečné látky na pracovisku, možnosti získania ochorení pri pracovnej činnosti, povinnosti zamestnávateľa a návrhy preventívnych opatrení * Tradičné a inovatívne metódy získavania zamestnancov * Uchádzači o zamestnanie * Ako sa určuje dôchodkový vek * Zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 1. apríla 2019 * Znižovanie administratívnej záťaže

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2019

danove-priznania-2017-375x250

Životné minimum od 1. júla 2019 * RZZP za rok 2018 a vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov v roku 2019 * Podanie daňového priznania fyzických osôb z príjmov zo zahraničia * Zrážky zo mzdy * Základné podmienky poskytovania stravného pri tuzemskej pracovnej ceste * Zvýšenie súm stravného a jeho vplyv na prax * Nové podmienky pri zamestnávaní cudzincov * Adaptačný program zamestnancov * AC/DC – assessment centre/development centre

 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2019

danove-priznania-2017-375x250

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov v roku 2019 * Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a v noci od 1. mája 2019 * Daňový bonus na dieťa od 1. 4. 2019 * Nepretržité prevádzky, práca nadčas a odmeňovanie * Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov (III. časť) * Otec na „materskej dovolenke“ * Veková diskriminácia a zamestnávatelia

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2019

danove-priznania-2017-375x250

Dovolenka – pojem, výmera, výpočet, krátenie a preplatenie * Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov (II. časť) * Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely * Interkultúrna mediácia a jej úloha prevencie ped konfliktmi so zahraničný mi pracovníkmi * Zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme * Úplné znenie zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa s komentárom

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2019

danove-priznania-2017-375x250

Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov * Obmedzenie zákazu mlčanlivosti o pracovných podmienkach, mzdových podmienkach a podmienkach zamestnávania – novela Zákonníka práce účinná od 1. 1. 2019 * Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov * Rozsudok Súdneho dvora EÚ – priznanie dovolenky SZČO

 

 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2019

danove-priznania-2017-375x250

Zákonník práce – úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. s komentárom * Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2019

Odvody poistného od 1. januára 2019 * Mzda za prácu nadčas * Príspevok na rekreáciu podľa nového § 152a Zákonníka práce * Pošlite nám motivačný list * Pozvali vás na pracovný pohovor? * Spracovanie mzdovej agendy zamestnancom alebo sprostredkovateľom podľa nariadenia GDPR * Novela zákona o sociálnych službách účinná od 1. 11. 2018 * Interkultúrna mediácia ako forma riešenia konfliktov pri zamestnávaní cudzincov * Príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí a príspevok na starostlivosť o dieťa 

 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2019

Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019 * Diskriminácia dôchodcov pri platní preddavkov na daň * Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2018 a prechode na rok 2019 * Mzdové veličiny od 1. 1. 2019 * Monitorovanie zamestnancov kamerovým systémom * Online reputácia uchádzačov o zamestnanie * Tradičný životopis alebo profil na LinkedIne? * Infozákon vo svetle novej legislatívy o ochrane osobných údajov * Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2019

Mzdové veličiny pre rok 2020 * Zákonník práce – čo nám priniesol rok 2019 a čo nás čaká v roku 2020 z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov * Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva * Odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2020 * Pre začínajúcich mzdárov - 4. časť – Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2019

Minimálna mzda v roku 2020 a jej vplyv na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa * Postavenie zamestnanca v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa * Pružný pracovný čas * Pre začínajúcich mzdárov - 3. časť – Sociálne poistenie * Príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj z daňového aspektu * Novely zákona o dani z príjmov * Deväť hlavných činností, ktoré by firma mala vykonávať v oblasti ochrany osobných údajov pravidelne * Vznik nároku na úrazovú rentu v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania * Stres

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2019

Minimálna mzda v roku 2020 * Personálny lízing – II. časť – Agentúry dočasného zamestnávania * Škoda v pracovnom práve a jej náhrada – 2. časť * Pre začínajúcich mzdárov - 2. časť – Zdravotné poistenie * Sociálny fond – otázky a odpovede * SZČO verzus s. r. o. (daňový a účtovný pohľad)

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2019

Praktické skúsenosti s aplikáciou ochrany osobných údajov v komerčných firmách očami kontrolného orgánu * Škoda v pracovnom práve a jej náhrada – 1. časť * Personálny lízing – I. časť – Čo je personálny lízing * Chyby v mzdách a ich oprava * Osobný bankrot a jeho účinky so zameraním sa na pracovnoprávny vzťah * Cestovné náhrady v roku 2019 * Pre začínajúcich mzdárov - 1. časť – Odmeňovanie zamestnancov * Neplatnosť výpovede z dôvodu organizačných zmien zamestnávateľa (nadbytočnosť zamestnanca)

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2019

GDPR po roku – 3. časť – Nariadenie GDPR a dotknuté osoby * Kontrola e-mailovej komunikácie zamestnancov * Zverejňovanie mzdy v inzerátoch * Zamestnávanie poberateľov starobného a predčasného starobného dôchodku * Životné minimum od 1. júla 2019 * Zdaňovanie cien a výhier v roku 2019 * Zdaňovanie a odvodové povinnosti umelcov a autorov * Novelizácia Vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. * Novelizácia Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z.

Práca, mzdy a odmeňovanie

GDPR po roku – 2. časť – Povinnosti prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR * Dovolenka * Zamestnávanie občanov Európskej únie na území Slovenskej republiky * Práca nadčas, práca vo sviatok, práca v sobotu, v nedeľu, nočná práca a mzdové zvýhodnenie za ich výkon * Pracovnoprávny vzťah počas materskej a rodičovskej dovolenky * Používanie registračnej pokladnice e-kasa od 1. 4. 2019

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2019

danove-priznania-2017-375x250

GDPR po roku – 1. časť * Zákon o službách zamestnanosti v znení posledných noviel * Zmena právnej úpravy ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti * Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia * Daňový bonus v roku 2019 * Oslobodenie niektorých príjmov zamestnancov od dane * Štátne sociálne dávky – užitočný prehľad

 

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2019

Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách * Domácka práca a telepráca * Pracovná pohotovosť * Hromadné prepúšťanie * Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov * Povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti * Darovanie podielu zaplatenej dane * Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia III.

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2019

danove-priznania-2017-375x250

Pravidelný a nepravidelný príjem * Neplatené voľno podľa Zákonníka práce * Výpoveď pri viacerých dojednaných druhoch prác * Povinnosti podnikateľa podnikajúceho prostredníctvom s.r.o. * Neoprávnené zamestnávanie a nelegálna práca * Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti * Benefity z účtovného a daňového hľadiska * Základný význam pri založení pracovnoprávnej zodpovednosti

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2019

Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 * Príspevok na rekreáciu zamestnancov * Odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2019 * Odvody SZČO od 1. 1. 2019 * Zmeny v zákone o sociálnom poistení * Zmeny živnostenského zákona

Funkcie

Partner