Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu

Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu je potrebné odoslať do Sociálnej poisťovne. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Dátum publikácie:3. 4. 2020
Oblasti práva: Pracovné právo / Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Nemocenské poistenie; Sociálna poisťovňa
Právny stav od:26. 3. 2020
Právny stav do:21. 5. 2020

Všetci poistenci, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), musia do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne poslať čestné vyhlásenie.

Oznamujú v ňom skutočnosti potrebné pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral. Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu aj s postupom, ako ho vyplniť . Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Prílohu nájdete na stiahnutie na konci textu.

 

Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné

na účely výplaty ošetrovného počas krízovej situácie za mesiac/mesiace ..........................................

doplniť názov mesiaca alebo mesiacov

 

Poistenec:

Meno a priezvisko .....................................................................................................................................

Rodné číslo ..............................................................................................................................................

Adresa (iba u SZČO a dobrovoľne poistených osôb) ..............................................................................

Názov a sídlo zamestnávateľa/ľov (iba ak ide o zamestnanca) ................................................................. .................................................................................................................................................................

Email/číslo telefónu (voliteľné).................................................................................................................

 

Vyhlasujem na svoju česť, že v mesiaci, za ktorý podávam čestné vyhlásenie

 

1. Som sa osobne a celodenne staral / osobne a celodenne ošetroval (uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia dieťaťa alebo inej osoby)......................................................... ........................................................................................................................................................... v týchto dňoch/v tomto období1): .......................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Som mal nárok na mzdu alebo náhradu mzdy od zamestnávateľa v nasledovných dňoch alebo obdobiach 2):...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3. Nastali tieto iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na nárok na ošetrovné3): ............................................................................................................................................................

 

Podľa § 293er ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 63/2020 Z. z. poistenec, ktorému bolo priznané ošetrovné, je povinný ku koncu kalendárneho mesiaca preukázať nárok na výplatu ošetrovného čestným vyhlásením o tom, v ktorých dňoch dieťa osobne a celodenne ošetroval alebo sa o fyzickú osobu uvedenú v odseku 3 osobne a celodenne staral.

V prípade, ak mi bola nemocenská dávka vyplatená na základe nepravdivého čestného vyhlásenia som si vedomý skutočnosti, že neprávom vyplatenú dávku alebo jej časť som povinný vrátiť. Som si vedomý skutočnosti, že nepravdivé čestné vyhlásenie zakladá skutkovú podstatu priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Podľa okolností prípadu by mohlo dôjsť aj naplneniu skutkovej podstaty niektorého trestného činu (napr. trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona).

Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať ku koncu kalendárneho mesiaca, za ktoré sa podáva. Poistenec ho môže doručiť Sociálnej poisťovni emailom na jednu emailovú adresu príslušnej pobočky, elektronicky prostredníctvom slovensko.sk, prípadne podpísané poštou na adresu príslušnej pobočky. Dávka bude vyplatená iba za tie kalendárne mesiace, za ktoré bude doručené čestné vyhlásenie.

Ukončenie potreby ošetrovania/starostlivosti poistenec nemusí nahlásiť. Posledný deň ošetrovania/starostlivosti bude deň, ktorý uviedol poistenec v poslednom čestnom vyhlásení zaslanom Sociálnej poisťovni.

Poštové a emailové adresy pobočiek sú zverejnené na webstránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk .

 

V ......................... dňa ........................................ podpis   .....................................................

 

1) napr. celý mesiac apríl 2020 alebo od 1. do 10. 4. 2020 a od 15. do 20.4. 2020

2) ak Vám zamestnávateľ vyplatil za niektoré dni mzdu (boli ste v práci alebo ste čerpali dovolenku), náhradu mzdy (za nevyčerpanú dovolenku, pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa alebo zamestnanca a pod.) uveďte dni/obdobia, za ktoré Vám bola vyplatená, ak máte viac zamestnávateľov, ku dňom alebo obdobiam doplňte názov zamestnávateľa

3) doplňte text, ak nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na nárok na ošetrovné (napr. dieťa bolo rodičom odhlásené z predškolského zariadenia alebo zariadeniach sociálnych služieb (jasle) v období od.... do...aby bol rodič oslobodený od platenia poplatkov, nejde o obdobie prerušenia prevádzky zariadenia)

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Sociálna poisťovňa

Prílohy

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.