Aké dávky sa menia a ďalšie zmeny v roku 2015

Od januára 2015 sa zvyšujú sumy niektorých dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou. Okrem toho čakajú poistencov aj ďalšie zmeny.

Dátum publikácie:19. 12. 2014
Autor:Sociálna poisťovňa

tt_panacik-s-vykricnikom1.jpg

AKÉ DÁVKY SA MENIA A KOĽKO OD 1. JANUÁRA 2015

Od januára sa zvyšujú dôchodkové dávky, a to pevnou sumou podľa typu dôchodku:

 

 

 

 

 

Druh dôchodku

Suma zvýšenia

Suma zvýšenia, ak sa dôchodok vypláca v sume
jednej polovice

starobný dôchodok

5,20 eur

1,60 eur

predčasný starobný dôchodok

5,30 eur

1,90 eur

invalidný dôchodok nad 70 %,
invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. sociálny dôchodok

4,60 eur

1,70 eur

invalidný dôchodok max. do 70 %

2,70 eur

1,10 eur

vdovský a vdovecký dôchodok

3,40 eur

1,50 eur

sirotský dôchodok

1,80 eur

0,90 eur

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu na rok 2015 na 10,6865 eur

Úrazová renta sa od 1. januára 2015 zvyšuje o 1,32 %. O rovnaké percento sa zvýši aj pozostalostná úrazová renta.

Niektoré úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojená s liečením, náhrada nákladov spojená s pohrebom, sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje.

Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky v roku 2015 je 52 213,90 eur. Maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvyšuje na 52 213,90 eur.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2015 je vo výške 26 107,10 eur.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom je v roku 2015 vo výške 2 611,10 eur. Na sumu 2 611,10 eur sa zvyšuje aj maximálna suma úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.


Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie sa pre živnostníkov od 1. januára 2015 zvyšuje takto:

  • Minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 402,50 eur vzrastie na 412,00 eur a následne minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO bude od 1. januára 136,57 eur mesačne (v súčasnosti 133,42 eur mesačne).
  • Maximálny vymeriavací základ bude 4 120,00 eur (v súčasnosti je 4 025,00 eur). Maximálne poistné pre SZČO bude tak 1 365,78 eur mesačne (v súčasnosti 1 334,28 eur mesačne).


V roku 2015 sa zvyšuje maximálna výška nemocenských dávok. Dôvodom je, že maximálny denný vymeriavací základ, resp. maximálny úhrn denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenskej dávky sa zvýši z 39,6987 eur na 40,6357 eur. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne po 31. decembri 2014, Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 693 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 670 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), materské maximálne vo výške 819 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 792 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) a ošetrovné maximálne vo výške 223 eur za 10 dní.


Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol v roku 2014, poistencom sú vyplácané nemocenské dávky maximálne v týchto výškach: nemocenské pri 31-dňovom mesiaci vo výške 677 eur (pri 30-dňovom mesiaci vo výške 655 eur), materské pri 31-dňovom mesiaci vo výške 800 eur (pri 30-dňovom mesiaci vo výške 774 eur) a ošetrovné za 10 dní vo výške 218 eur.


Maximálna výška dávky v nezamestnanosti
sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 je maximálna suma mesačnej dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní – 839,90 eur a v mesiaci, ktorý má 30 dní – 812,80 eur.


Maximálna výška dávky garančného poistenia
závisí od dňa vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa a toto maximum sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Pri vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa v období od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 je maximálna výška dávky garančného poistenia 2 472 eur.

 

ĎALŠIE ZMENY OD 1. JANUÁRA 2015

Sociálna poisťovňa rozhodne o zvýšení starobného dôchodku bez žiadosti 

Poberateľom starobného dôchodku, ktorí pracujú, to znamená, že sú dôchodkovo poistení 31. decembra 2014, zvýši Sociálna poisťovňa starobné dôchodky od 1. januára 2015 automaticky, bez žiadosti. Od 1. januára 2015 už nie je zvýšenie starobného dôchodku za obdobie získané po jeho priznaní podmienené zánikom dôchodkového poistenia (ukončením zamestnania). Znamená to, že Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky aj vtedy, ak dôchodkové poistenie trvá (teda starobný dôchodca naďalej pracuje napr. ako zamestnanec, dohodár, či SZČO s povinným dôchodkovým poistením).


Zahraničné SZČO majú nové povinnosti voči Sociálnej poisťovni
Tzv. zahraničné SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby), na ktoré sa vzťahujú slovenské právne predpisy na základe nariadení EÚ alebo medzinárodnej zmluvy majú od 1. januára 2015 povinnosť oznamovať výšku príjmov a výdavkov zo zárobkovej činnosti do ôsmich dní od určenia príslušnosti k právnym predpisom SR a v bežnom roku najneskôr do 31. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.


Zrušenie prihlasovacej a odhlasovacej povinnosti na povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie SZČO a povinnosť SP oznámiť jej vznik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného.
Pre poskytovanie tohto servisu pre SZČO potrebuje Sociálna poisťovňa údaje od všetkých orgánov a inštitúcií, ktoré vydávajú oprávnenia na výkon SZČO. Preto SP upozorňuje a žiada všetky inštitúcie, aby si splnili zákonom danú povinnosť a bezodkladne poskytli údaje o SZČO. SP zároveň odporúča SZČO, aby si v pobočke skontrolovali, či majú svoje záležitosti v poriadku. Ak im v období od januára 2015 vznikne nové oprávnenie a SP ich do 20 dní nebude kontaktovať, je potrebné, aby sa obrátili na pobočku SP a oznámili jej skutočnosti potrebné pre posúdenie vzniku ich povinného poistenia.


Študenti môžu bez platenia odvodov zarobiť na dohodu 200 eur
V roku 2015 už neexistujú dve kategórie študentov podľa veku a dve hranice zárobku bez platenia odvodov. Všetci študenti môžu využiť jednu hranicu zárobku bez platenia odvodov, a tá je 200 eur mesačne. O výnimku žiada študent u zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov.


Nové pravidlá výpočtu výšky nemocenskej dávky
Od 1. januára 2015 platia pri stanovení sumy nemocenskej dávky nové pravidlá, ktoré majú zabrániť možnému zneužívaniu systému nemocenského poistenia. Preto sa rozhodujúce obdobie predlžuje do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.


Sociálna poisťovňa sprostredkuje ponuky dôchodkov z II. piliera
O dôchodok z II. piliera môže občan od 2. januára 2015 požiadať v DSS alebo v pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa prostredníctvom Centrálneho informačného ponukového systému (CIPS) sprostredkuje ponuky dôchodkov z II. piliera od životných poisťovní, z ktorých si sporiteľ môže vybrať dôchodok.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Sociálna poisťovňa

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.