Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov

Informácia Sociálnej poisťovne k odkladu splatnosti poistného pre zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesol obrat alebo príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Dátum publikácie:8. 4. 2020
Autor:Sociálna poisťovňa

odvod odklad

Aktualizácia 14. 4. 2020 (v časti Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania) a Spôsob, akým platiteľ oznámi pokles obratu, resp. príjmu z podnikania Sociálnej poisťovni)

Dňa 6. apríla 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení (zákon č. 68/2020 Z. z., § 293ew zákona o sociálnom poistení), ktorá umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie.

Koho sa možnosť odkladu odvodov týka?

  • zamestnávateľov v časti ich odvodov za zamestnávateľa. Možnosť odkladu odvodov sa teda netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné termíny splatnosti,
  • povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).

Podmienky na splnenie nároku na odklad splatnosti:

Odklad splatnosti poistného sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania:

Dňa 10. 4. 2020 vyšlo v Zbierke zákonov Nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Nariadenie bolo vypracované v súlade s § 293ew ods. 2 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého vláda Slovenskej republiky ustanoví spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu na účely platenia poistného.

Určenie poklesu čistého príjmu vychádza z toho, či zamestnávateľ alebo SZČO vykonávali činnosť v rovnakom mesiaci v roku 2019 a 2020. Ak nie, pokles tržieb sa zisťuje porovnaním s tržbami za február 2020.

Poistné, na ktoré sa odklad splatnosti vzťahuje:

Predĺžená splatnosť až do 31. júla 2020 platí pre poistné za marec 2020 (pôvodne splatné v mesiaci apríl 2020).

- Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie obdobia.

- Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné termíny a lehoty.

- Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše.

- Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej splatnosti bude považovať za zaplatené.

- Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.

Spôsob, akým platiteľ oznámi pokles obratu, resp. príjmu z podnikania Sociálnej poisťovni:

- Odoslaním elektronického formulára tu: elektronický formulár. Zaslanie elektronickej verzie formuláru zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného.

- Zaslaním/doručením listinnej verzie formuláru (ak nemáte prístup k internetu) tu: Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. (pobočky SP

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner