Nariadenie, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie

Nariadenie vlády vydané v súvislosti s mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom vyhláseným v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, ktoré sa týka poskytovania finančného príspevku na sociálne služby.

Dátum publikácie:8. 4. 2020
Autor:Redakcia

stary muz zena

Dňa 8. 4. 2020 vyšlo v Zbierke zákonov nariadenie č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Toto je nariadenie bolo predložené v súlade s § § 78e zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 66/2020 Z. z.

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a z dôvodu prevencie a eliminácie šírenia infekcie vo vysokorizkovej skupine ľudí bez domova, resp. možnosti jeho šírenia touto cieľovou skupinou, sa v nocľahárni umožňuje pobyt nepretržite. Tým sa zvyšuje rozsah poskytovanej sociálnej služby, s čím súvisia zvýšené náklady na mzdy, odvody zamestnancov, náklady na zabezpečenie potrebných hygienicko-epidemiologických opatrení, na ochranné pracovné prostriedky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, vykurovanie, vodné stočné, energie, hygienické pomôcky, potraviny a iné.

Preto sa na dobu trvania mimoriadnej situácie zvyšuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni z výšky 120 eur na miesto na mesiac na 150 eur na miesto na/mesiac a primerane, v závislosti od trvania mimoriadnej situácie sa upravuje aj maximálna výška príspevku na rozpočtový rok.

Nariadenie zároveň upravuje vybrané podmienky poskytovania finančného príspevku poskytovaného z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb podmienených odkázanosťou s pobytovou formou sociálnej služby a zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie, termíny a spôsob jeho vyplácania, podmienky jeho čerpania a zúčtovania, dôvody jeho vrátenia a lehotu jeho zúčtovania. Dôvodom je skutočnosť, že počas krízového stavu, nie je možné zo strany poskytovateľov sociálnych služieb plniť vybrané podmienky ustanovené zákonom pre poskytovanie tohto príspevku, resp. podmienky upravené zmluvou o poskytovaní finančného príspevku. Zároveň nariadenie reaguje aj na nariadené „dočasné prerušenie“ poskytovania ambulantných sociálnych služieb a na sťažené podmienky prijatia nových klientov do pobytových zariadení sociálnych služieb.

 

§ 1

V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude ukončená krízová situácia, sa výška finančného príspevku ustanovená v prílohe č. 4a zákona na jedno miesto v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“) pre druh sociálnej služby, ktorým je nocľaháreň, na mesiac a ustanovenia štvrtej časti štvrtej hlavy zákona uplatňujú s odchýlkami ustanovenými v § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a § 3. Výška finančného príspevku ustanovená v prílohe č. 4a zákona na jedno miesto v zariadení pre druh sociálnej služby, ktorým je nocľaháreň, sa v rozpočtovom roku 2020 uplatňuje s odchýlkou ustanovenou v § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b).

§ 2

(1) Výška finančného príspevku poskytovaného obci podľa § 71 ods. 7 zákona a neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby podľa § 78aa zákona na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni na jedno miesto v nocľahárni na

a) mesiac je 150 eur,

b) rozpočtový rok 2020 sa zvýši o sumu rovnajúcu sa násobku počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa uplatňuje výška finančného príspevku podľa písmena a), a sumy rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou finančného príspevku podľa písmena a) a výškou finančného príspevku na jedno miesto v nocľahárni na mesiac ustanovenou v prílohe č. 4a zákona.

(2) Výška finančného príspevku podľa

a) odseku 1 písm. a) sa na druhý štvrťrok 2020 zvyšuje o 30 eur na jedno miesto v nocľahárni na mesiac,

b) odseku 1 písm. b) sa zvyšuje o 30 eur.

§ 3

(1) Ustanovenie § 78d ods. 12 zákona sa neuplatňuje na miesta, na ktorých sa ku dňu vyhlásenia krízovej situácie poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

(2) Ustanovenie § 78d ods. 13 zákona sa neuplatňuje na miesta, na ktorých sa ku dňu vyhlásenia krízovej situácie poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou formou sociálnej služby (ďalej len „ambulantná sociálna služba“) prostredníctvom svojich zamestnancov poskytuje sociálnu službu v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby alebo poskytuje týmito zamestnancami sociálne poradenstvo, pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb alebo pomoc pri nevyhnutných úkonoch sebaobsluhy fyzickým osobám, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) a fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.

(3) Povinnosť ustanovená v § 78d ods. 16 zákona pre miesta v zariadení podľa odsekov 1 a 2 sa na účely poskytovania finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona (ďalej len „finančný príspevok“) považuje za splnenú.

(4) Prijímateľ finančného príspevku na rozpočtový rok 2020 (ďalej len „prijímateľ finančného príspevku“) je povinný doručiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zúčtovanie finančného príspevku so štátnym rozpočtom za rozpočtový rok 2019 do 31. mája 2020, ak bol prijímateľom finančného príspevku aj na rozpočtový rok 2019.

(5) Podmienkou vyplatenia finančného príspevku na tretí štvrťrok 2020 prijímateľovi finančného príspevku je, že ministerstvu doručí

a) zúčtovanie finančného príspevku so štátnym rozpočtom za rozpočtový rok 2019 podľa odseku 4,

b) ak ide o zariadenie s pobytovou formu sociálnej služby, za prvý a druhý štvrťrok 2020

1. zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený,

2. zoznam prijímateľov sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený,

3. výkaz dennej evidencie miest v zariadení, na ktorých sa neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 78d ods. 16 písm. a) zákona; to sa nevzťahuje na miesta v zariadení podľa odseku 1,

4. súhrnný výkaz o počte neobsadených miest a výške vrátených finančných prostriedkov za neobsadené miesta na príslušný účet ministerstva v členení na

4a. neobsadené miesta v zariadení podľa odseku 1 do dňa vyhlásenia krízovej situácie a výšku vrátených finančných prostriedkov za tieto neobsadené miesta do dňa účinnosti tohto nariadenia a

4b. neobsadené miesta v zariadení, ktoré nie sú miestami podľa odseku 1, a výšku vrátených finančných prostriedkov za tieto neobsadené miesta,

c) ak ide o ambulantnú sociálnu službu, za prvý a druhý štvrťrok 2020

1. zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený,

2. zoznam prijímateľov sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený,

3. výkaz dennej evidencie prítomnosti jednotlivých prijímateľov ambulantnej sociálnej služby a časového rozsahu poskytovanej ambulantnej sociálnej služby podľa § 78d ods. 16 písm. b) zákona; to sa nevzťahuje na miesta v zariadení podľa odseku 2,

4. súhrnný výkaz o počte neobsadených miest a výške vrátených finančných prostriedkov za neobsadené miesta na príslušný účet ministerstva v členení na

4a. neobsadené miesta v zariadení podľa odseku 2 do dňa vyhlásenia krízovej situácie a výšku vrátených finančných prostriedkov za tieto neobsadené miesta do dňa účinnosti tohto nariadenia a

4b. neobsadené miesta v zariadení, ktoré nie sú miestami podľa odseku 2, a výšku vrátených finančných prostriedkov za tieto neobsadené miesta.

(6) Prijímateľ finančného príspevku je povinný doručiť ministerstvu zoznamy a výkazy podľa odseku 5 písm. b) a c) a vrátiť nevyčerpanú časť finančného príspevku za neobsadené miesta podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona za

a) prvý štvrťrok 2020 do 31. mája 2020,

b) druhý štvrťrok 2020 v lehote dohodnutej v zmluve o poskytnutí finančného príspevku na rozpočtový rok 2020.

(7) Ministerstvo vyplatí prijímateľovi finančného príspevku do 16. apríla 2020 bez vykonania administratívnej finančnej kontroly podľa osobitného predpisu2) finančný príspevok na druhý štvrťrok 2020 na počet miest v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, uvedených v zmluve o poskytnutí finančného príspevku na rozpočtový rok 2020, v sume zodpovedajúcej počtu

a) kalendárnych dní v druhom štvrťroku, ak ide o zariadenie s pobytovou formou sociálnej služby alebo o zariadenie krízovej intervencie,

b) pracovných dní v druhom štvrťroku, ak ide o ambulantnú sociálnu službu.

(8) Vyplatenie finančného príspevku podľa odseku 7 sa nevzťahuje na zariadenia, u ktorých prijímateľ finančného príspevku oznámil do dňa vyhlásenia krízovej situácie prerušenie poskytovania sociálnej služby v zariadení alebo skončenie poskytovania sociálnej služby v zariadení.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. (8. 4. 2020)
 

 

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: redakcia

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.