Nové videá k zákonu o ochrane osobných údajov platnému od 25. 5. 2018

Vzhľadom k tomu, že od mája nasledujúceho roka prichádza do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov, spracovali sme pre vás túto tému do niekoľkých videí. Zaoberajú sa napr. internými predpismi a bezpečnostnými opatreniami, poverením zodpovednej osoby, poučením zodpovednej osoby, náležitosťami súhlasu a iným.

 

Dátum publikácie:23. 11. 2017
Autor:JUDr. Marcela Macová, PhD.

tt_ochrana-osobnych-udajov-nove-videa

Interné predpisy a bezpečnostné opatrenia podľa nového zákona o OOÚ a nariadenia GDPR
- výklad všetkých náležitostí spojených s bezpečnostnými opatreniami z pohľadu ochrany osobných údajov, posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu a dotknutej osobe, vysvetlenie nových nariadení, akými sú kódex správania a certifikácia


Podmienky poverenia zodpovednej osoby od 25. 5. 2018
- povinnosť poveriť zodpovednú osobu, podmienky poverenia zodpovednej osoby, kto ňou môže byť a kto nie


Poučenie oprávnenej osoby, oznámenie, evidencia a osobitná registrácia podľa nového zákona o OOÚ a nariadenia GDPR
- po 25. 5. 2018 nebude platná ani jedna z foriem evidencie, oznámenia a osobitnej registrácie...


Náležitosti súhlasu, informovanie dotknutých osôb a ich práva podľa nariadenia GDPR
- informovanie dotknutej osoby bude podľa nového nariadenia v oveľa väčšom rozsahu ako doteraz

 
Ochrana osobných údajov v zmysle novej legislatívny od 25. 5. 2018 – pojem osobný údaj, legislatívne predpisy
- rozdiely v chápaní pojmu osobný údaj podľa teraz platnej legislatívy a nového nariadenia od 1. 5. 2018, na aké údaje o firme sa nariadenie bude vzťahovať, predpisy smerodajné k vypracovaniu osobných údajov po novom, rodné číslo ako osobitná kategória OÚ

Spracúvanie osobných údajov externými subjektmi od 25. 5. 2018 a prenosy osobných údajov v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín
- spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, treťou stranou, príjemcom a hlavne sprostredkovateľom, potreba novej zmluvy podľa nových predpisov, jej náležitosti, pojem pseudonymizácia, profilovanie; cezhraničné spracúvanie údajov

 
Na akom právnom základe je potrebné spracúvať osobné údaje od 25. 5. 2018 – zmluva, zákon, súhlas
- čo sa považuje za informačný systém, kamerové systémy, ktoré povinnosti zostanú a ktoré sa zmenia pri monitorovaní, platnosť súhlasu po 25. 5. 2018, právne základy: ktoré budú platiť a ktoré nie

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner