Príspevok a rekreáciu + vzor žiadosti

Zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon o podpore cestovného ruchu a dopĺňali niektoré zákony, bol s účinnosťou od 1. januára 2019 v súvislosti so zavedením príspevku na rekreáciu novelizovaný aj Zákonník práce.

Dátum publikácie:7. 2. 2019
Autor:Ing. Jarmila Szabová

rekreacia ziadost

Podmienky poskytovania príspevku

S účinnosťou od 1. januára 2019 je príspevok na rekreáciu povinný poskytnúť zamestnávateľ, ktorý:

  • zamestnáva viac ako 49 zamestnancov a poskytne ho
  • zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,
  • na základe žiadosti zamestnanca o poskytnutie príspevku na rekreáciu,
  • v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok,
  • príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Uvedená maximálna suma príspevku na rekreáciu je vypočítaná z 500 eur oprávnených výdavkov. Aj v prípade, ak sú preukázané oprávnené výdavky zamestnanca na rekreáciu vyššie ako 500 eur, zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok len v sume 275 eur.

Príspevok na rekreáciu je možné poskytnúť aj viackrát v kalendárnom roku tak, aby jeho celková suma v kalendárom roku nepresiahla 275 eur. Napr. ak oprávnené výdavky zamestnanca dosiahli sumu 315 eur, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok v sume 173,25 eura. Zamestnanec môže v tom istom kalendárnom roku požiadať zamestnávateľa opätovne o poskytnutie príspevku na rekreáciu. Zamestnávateľ však môže tomuto zamestnancovi v kalendárnom roku poskytnúť príspevok už len v sume 101,75 eura z preukázaných oprávnených výdavkov. Príspevok sa poskytuje na základe žiadosti zamestnanca. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa uvedená najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Napr. zamestnancovi s pracovným pomerom uzatvoreným na polovičný pracovný úväzok je možné poskytnúť príspevok na rekreáciu v kalendárnom roku najviac v sume 137,50 eura.

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie, to znamená, že pracovný pomer zamestnanca, ktorý žiada o poskytnutie príspevku, musí už ku dňu začatia rekreácie u zamestnávateľa nepretržite trvať najmenej 24 mesiacov. Napr. ak zamestnanec splní podmienku 24 mesiacov nepretržitého trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa dňa 31. 10. 2019, zamestnávateľ mu môže poskytnúť príspevok len na tú rekreáciu, ktorú zamestnanec absolvoval v čase od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Uvedené sa uplatňuje spravidla v prípade, ak má zamestnanec uzatvorený pracovný pomer súbežne s viacerými zamestnávateľmi. V takom prípade môže zamestnanec požiadať o poskytnutie príspevku na rekreáciu len jedného zo zamestnávateľov, spravidla toho, u ktorého má pracovný pomer uzatvorený vo väčšom rozsahu pracovného úväzku, pretože je to pre zamestnanca výhodnejšie. Pri zmene zamestnávateľa v kalendárnom roku nedôjde k situácii, aby mohol zamestnanec žiadať o poskytnutie príspevku viacerých zamestnávateľov z dôvodu, že u nového zamestnávateľa v roku, v ktorom došlo k zmene, príspevok nemôže žiadať, pretože nesplní podmienku najmenej 24 mesiacov nepretržitého trvania pracovného pomeru, takže sa zamestnanec nemusí rozhodovať, ktorého zamestnávateľa požiada o príspevok.

Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.

Kto má nárok na poskytnutie príspevku

  • zamestnanec, ktorý má so zamestnávateľom uzatvorený pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy alebo služobnej zmluvy (zamestnanci vykonávajúci pre zamestnávateľa práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomer nárok na príspevok nemajú),

Text je skrátený. Celý článok:

Príspevok na rekreáciu - žiadosť

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner