Sociálna poisťovňa automaticky predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší mesiac

Sociálna poisťovňa už 3. krát predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti.

Dátum publikácie:1. 6. 2020
Autor:Sociálna poisťovňa

podpor nezamest

Sociálna poisťovňa opäť predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac. Pôjde už o tretie predĺženie. Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky – poberateľ dávky nemusí o nič žiadať.

Nárok na tretie predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti budú mať tí poistenci, ktorým vznikol nárok na druhé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, druhé predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo/uplynie počas krízovej situácie a sú naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

To znamená, že ak poistencovi vznikol nárok na druhé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, napr. od 4. mája 2020 do 3. júna 2020, Sociálna poisťovňa automaticky predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, teda od 4. júna 2020 do 3. júla 2020. Rozhodnutie o tretom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne vzhľadom na enormné zaťaženie zamestnancov Sociálnej poisťovne.

Dávku v nezamestnanosti za tretie predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti Sociálna poisťovňa vyplatí spôsobom, ktorý si poistenec uviedol v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, a to najskôr v mesiaci júl 2020.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade tretieho predĺženia podporného obdobia v nezamestnanosti zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. To znamená, že ak počas tretieho predĺženého podporného obdobia v nezamestnanosti nastane jedna z týchto skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne.

 

Pozn. redakcie:
Nariadenie vyšlo dňa 30. 5. 2020 v Zbierke zákonov pod číslom 137/2020 Z. z. – nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Prečítajte si tiež:

Tretie predĺženie podpory v nezamestnanosti počas covid-19

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 101/2020 Z. z. Nariadenie vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
  • 137/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného

Funkcie

Partner