Sociálna poisťovňa – najčastejšie otázky a odpovede AKTUALIZOVANÉ

Odpoveď Sociálnej poisťovne na "horúce" otázky týkajúce sa žiadosti o ošetrovné aj pre deti staršie ako 11 rokov, nemocenského aj pre živnostníkov, vybavovania nemocenského po návrate zo zahraničia a iné.

Dátum publikácie:13. 5. 2020
Autor:Sociálna poisťovňa

tt_dlan-otaznik

Aktualizácia 13. 5. 2020

ODKLAD/ODPUSTENIE PLATENIA POISTNÉHO

1. Ako zistím, či moje čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov za apríl 2020 podané on-line prešlo do Sociálnej poisťovne správne?

Zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorí Čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov za mesiac apríl 2020 zaslali do Sociálnej poisťovne elektronicky, dostanú okamžitú informáciu o úspešnom odoslaní vyplneného formulára oznámením Formulár bol úspešne odoslaný. Táto informácia je potvrdením prijatia a spracovania formulára, takže pre overenie prijatia žiadosti nie je potrebné telefonovať alebo inak kontaktovať Sociálnu poisťovňu. Ak ste niektoré z identifikačných údajov nevyplnili správne, bude vás kontaktovať príslušná pobočka Sociálnej poisťovne so žiadosťou o nápravu a odoslanie správne vyplneného formulára. O jeho úspešnom spracovaní Sociálna poisťovňa žiadateľov informuje aj e-mailovou formou (nie však okamžite), preto je dôležité dbať na správne vyplnenie e-mailovej adresy. Rovnakým spôsobom budú o úspešnom spracovaní formulára informovaní aj odvádzatelia, ktorí ho zašlú poštou alebo odovzdajú v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne a uvedú pritom svoju e-mailovú adresu.

 

2. Vlastním rodinný obchod, ktorý sme na základe opatrení proti šíreniu koronavírusu takmer na celý mesiac uzavreli. Môžem ako SZČO požiadať o odpustenie odvodov za apríl 2020? Keďže nám úplne vypadli všetky príjmy, ak to bude s ďalšími mesiacmi?

Poistné na sociálne poistenie za apríl 2020 nie je povinný zaplatiť zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO, ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú aspoň jednu svoju prevádzku na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia najmenej na 15 kalendárnych dní. Uzatvorenie prevádzky musíte preukázať čestným vyhlásením, ktoré treba príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zaslať elektronicky alebo poštou najneskôr do 18. mája 2020. Vláda SR môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odpustiť platenie poistného. Zatiaľ však ide iba o apríl 2020.

 

3. Ako SZČO som požiadal o odpustenie odvodov za apríl 2020. Ak v najbližšom čase napríklad ochoriem, bude to mať nejaký vplyv na nárok na dávku nemocenské?

Pri posudzovaní nároku na ktorúkoľvek nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné za apríl 2020, ktoré bolo zamestnávateľovi alebo povinne poistenej SZČO odpustené, považuje za zaplatené. To isté platí aj v prípade dôchodkových dávok dotknutých poistencov (aj sporiteľov v II. pilieri), ktoré sa pre odpustené odvody neznižujú.

 

4. Pre koronavírus som musel zatvoriť iba jeden obchod zo štyroch, ktoré prevádzkujem. Znamená to, že o odpustenie platenia odvodov môžem požiadať iba za zamestnancov, ktorí pracovali v zatvorenom obchode?

Ak zamestnávateľ prevádzkuje viac prevádzok a minimálne jednu z nich bol nútený na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia najmenej na 15 kalendárnych dní zatvoriť, odpustenie platenia poistného za mesiac apríl 2020 si uplatňuje aj na tých zamestnancov, ktorí naďalej vykonávali pracovnú činnosť v ostatných prevádzkach.

 

5. Má zamestnávateľ, ktorý využil možnosť odpustenia platenia poistného za apríl, povinnosť vykazovať poistné za tento mesiac?

Zamestnávatelia sú aj v prípade odpustenia odvodov za časť zamestnávateľa za apríl 2020 povinní poistné na sociálne poistenie vykázať a predložiť mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Sú povinní tak urobiť v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. Povinnosť vykazovať poistné na sociálne poistenie za mesiac apríl 2020 sa teda nemení. Zachovaný zostáva aj spôsob vykazovania, tzn. zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa aj za zamestnanca a napriek tomu, že má odpustené odvody za časť zamestnávateľa, nevykazuje z tohto dôvodu nulové poistné.

 

6. Som zamestnávateľ, ktorý má desať prevádzok. Iba jednu z nich som na základe rozhodnutia príslušného orgánu v apríli uzatvoril na viac ako 15 dní. Môžem požiadať o odpustenie platenia poistného na sociálne poistenie za apríl 2020?

Áno, aj zamestnávateľ s viacerými prevádzkami, ktorý na základe rozhodnutia príslušného orgánu uzatvoril v apríli 2020 aspoň jednu prevádzku na viac ako 15 dní, môže podať formulár na odpustenie platenia poistného za apríl 2020. Možnosť odpustenia odvodov sa však netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca.

 

7. Na základe rozhodnutia príslušného orgánu som v apríli 2020 uzatvoril hotel. V tom istom čase som však bol určený ako subjekt hospodárskej mobilizácie na zabezpečovanie vykonávania služieb na ubytovanie repatriantov. Môžem si ako zamestnávateľ podať formulár na odpustenie platenia poistného za apríl 2020, ak časť zamestnancov nemohla vykonávať svoju činnosť pre uzatvorenie prevádzky a časť zamestnancov vykonávala činnosť ako subjekt hospodárskej mobilizácie?

Áno, aj zamestnávateľ, ktorý síce mal na základe rozhodnutia príslušného orgánu uzatvorenú prevádzku v apríli 2020 na viac ako 15 dní, avšak bol určený ako subjekt hospodárskej mobilizácie na zabezpečovanie vykonávania služieb na ubytovanie repatriantov, môže podať formulár na odpustenie platenia poistného za apríl 2020. Možnosť odpustenia odvodov sa však netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca.

 

8. Som zamestnávateľ, ktorý pre uzatvorenie prevádzky v apríli 2020 (v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19) prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadal a následne dostal paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca. Môžem požiadať aj o odpustenie platenia poistného na sociálne poistenie za apríl 2020?

Zamestnávateľ, ktorý už pre uzatvorenie prevádzky v apríli 2020 v súlade s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 dostal od príslušnej inštitúcie príspevok, môže tiež podať formulár na odpustenie platenia poistného na sociálne poistenie za apríl 2020. Možnosť odpustenia odvodov sa však netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca.

 

9. Som živnostníčka a pre zatvorenie školy som zostala doma s dcérou. Mám počas dní, ktoré strávim na OČR, naďalej platiť poistné?

Ak samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) v súčasnej krízovej situácii ošetruje alebo sa stará o osobu, ku ktorej si uplatňuje tzv. pandemické ošetrovné, sociálne poistenie sa jej na rozdiel od štandardnej situácie od 11. dňa ošetrovania/starostlivosti neprerušuje, stále trvá. To okrem iného znamená, že aj tieto dni sa poistencovi započítavajú do nároku na dávky sociálneho poistenia (napr. dávky nemocenského poistenia, dôchodku). Povinne poistená SZČO za dni, počas ktorých poskytuje takéto ošetrovanie/starostlivosť, neplatí poistné na sociálne poistenie. Ak ošetrovné nebudete poberať celý mesiac, do Sociálnej poisťovne odvediete alikvotnú časť poistného za kalendárne dni, za ktoré ste nemali vylúčenú povinnosť platiť poistné. Kalkulačku na informatívny výpočet poistného nájdete tu alebo sa telefonicky, resp. e-mailom obráťte na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

 

10. Ak využijem možnosť odpustenia platenia poistného za apríl, bude to znamenať, že ani do II. piliera sa v tomto mesiaci nedostane môj príspevok? Ovplyvní to môj dôchodok?

Odvádzateľom, ktorým sa po splnení podmienok odpúšťa platba poistného za apríl 2020, sa nepostupujú ani príspevky za dotknutých zamestnancov – sporiteľov, resp. SZČO do II. piliera. Toto má negatívny vplyv na nasporenú sumu príspevkov. Tento dopad sa bude kompenzovať tak, že týmto sporiteľom sa za obdobie nepostupovania príspevkov nebude znižovať ani dôchodok z I. piliera pre ich účasť na starobnom dôchodkovom sporení. Čiže dôchodok sa im vypočíta, akoby v tomto období neboli v II. pilieri – t. j. v plnej sume.

 

11. Som živnostníčka a prevádzkujem kvetinárstvo. Pre opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 som prišla takmer o všetky zákazky. Mám nárok na odklad platenia odvodov do Sociálnej poisťovne?

Ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) môžete o odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie požiadať, ak vám v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Pre odklad platenia odvodov za marec 2020 sa pokles tržieb určí porovnaním výšky tržieb za marec 2020 s výškou tržieb za marec 2019, alebo, ak ste vykonávali činnosť po celý rok 2019, s mesačným priemerom tržieb za rok 2019, alebo za február 2020, ak ste nevykonávali činnosť v marci predchádzajúceho roka. Spôsob, ktorým ste určili pokles tržieb, vyplňte v elektronickej alebo listinnej verzii formuláru na preukázanie poklesu tržieb (Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie) a obratom ho elektronicky alebo listinne pošlite do Sociálnej poisťovne. Tento formulár sa súčasne považuje aj za žiadosť o odklad platenia odvodov.

 

12. Do akého nového termínu budem musieť zaplatiť poistné za marec 2020, ak som požiadal o odklad platenia poistného?

Na poistné za marec 2020 (pôvodne splatné v apríli 2020) sa splatnosť predĺžila do 31. júla 2020. Vláda SR však môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie obdobia.

 

13. Ako živnostník plánujem využiť možnosť odkladu poistného. Bude to mať nejaký vplyv na môj nárok na ošetrovné, keďže som od marca doma so synom?

Pred prijatím novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 6. apríla 2020, platilo, že živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) môže získať nárok na jednotlivé nemocenské dávky (vrátane dávky ošetrovné), ak má o. i. poistné za uplynulý mesiac zaplatené včas a v riadnej výške. Ak ako SZČO v zmysle nových predpisov požiadate o odklad poistného, musíte mať včas a v riadnej výške zaplatené poistné za február 2020. Na posúdenie nároku na jednotlivé nemocenské dávky sa ďalšie poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej splatnosti bude považovať za zaplatené.

DÁVKA OŠETROVNÉ A NEMOCENSKÉ

1. Mám nárok na ošetrovné, ak moje dieťa nenavštevovalo materskú školu, avšak vzhľadom na súčasnú pandémiu som s ním zostala doma?

Po splnení ostatných zákonných podmienok majú v súčasnej situácii nárok na tzv. pandemické ošetrovné všetci oprávnení poistenci Sociálnej poisťovne – rodičia a náhradní rodičia, ktorí sú nemocensky poistení a starajú sa o dieťa do veku 11 rokov bez ohľadu na to, či toto dieťa navštevovalo jasle, materskú školu alebo sa o neho starala pestúnka, starí rodičia a podobne. Podajte si žiadosť o dávku ošetrovné, pri deťoch mladších ako 11 rokov nie je potrebné potvrdenie lekára.

2. Moje dieťa bude mať koncom apríla tri roky, takže prestanem poberať rodičovský príspevok. Môžem požiadať o dávku ošetrovné, keďže v súčasnej situácii nemôže nastúpiť do materskej školy?

Áno, ak ste nemocensky poistená, teda trvá váš pracovný pomer a končí sa vám rodičovská dovolenka poskytnutá zamestnávateľom. Rovnako to platí aj vtedy, ak by ste rodičovskú dovolenku ukončili skôr, ako malo dieťa tri roky. Podajte si žiadosť o dávku ošetrovné, pri deťoch mladších ako 11 rokov nie je potrebné potvrdenie lekára.

3. Môj syn v polovici apríla oslávi 11. narodeniny. Dosiaľ sme pre dávku ošetrovné nepotrebovali potvrdenie lekára. Bude nám OČR pokračovať plynule ďalej alebo mám podať novú žiadosť, keďže pre deti staršie ako 11 rokov platia iné pravidlá?

V prípade tzv. pandemického ošetrovania dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda maximálne 10 rokov plus 364 dní), netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať). Pri splnení ostatných podmienok nárok na ošetrovné rodičovi (alebo náhradnému rodičovi) vzniká automaticky. V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov (do dovŕšenia veku 16 rokov), ak nie je spôsobilé mentálne alebo fyzicky sa samé o seba postarať, potrebuje rodič potvrdenie lekára. Treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý, ak to uzná za vhodné, vystaví novú žiadosť o ošetrovné a pošle ju do Sociálnej poisťovne.

4. Mám nárok na tzv. pandemické ošetrovné, keď sa starám o 20-ročnú dcéru, ktorej zdravotný stav si vyžaduje osobnú a celodennú starostlivosť? Dcéra však nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb – navštevuje riadnu strednú školu (ročník opakovala), ktorú pre koronavírus uzavreli.

Vaša dospelá dcéra nespadá do kategórie tzv. pandemickej starostlivosti, počas ktorej sa ošetrovné poskytuje dlhšie ako 10 dní. Nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb, ktoré pre pandémiu zatvorili, ani nie je dieťaťom do veku 18 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom – vtedy by vám tzv. pandemické ošetrovné vzniklo automaticky bez potvrdenia lekára. Vo vašom prípade musí lekár každých 10 dní opakovane potvrdiť potrebu ošetrovania. Zakaždým sa posúdi nový nárok a vždy sa ošetrovné poskytne na obdobie 10 dní.

5. Od 12. marca som s deťmi pre uzatvorené školské zariadenia na OČR. Ako živnostníkovi mi v marci na účte pribudla suma za služby vyfakturované v januári. Môže to nejakým spôsobom ovplyvniť môj nárok na ošetrovné?

Sociálna poisťovňa v prípade samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) neskúma, aké majú faktúry a ani to, či sú alebo nie sú zaplatené. To znamená, že nesleduje, či SZČO počas poberania ošetrovného dosahuje nejaký príjem. Pri rozhodovaní o nároku na nemocenské dávky je podstatné splnenie zákonom stanovených podmienok, ktorých základom je existencia nemocenského poistenia a zaplatenie poistného včas a v riadnej výške.

6. Ako samostatne zárobkovo činnej osobe mi na základe minuloročných príjmov nevznikla povinnosť platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie. Mám nárok na tzv. pandemické nemocenské, keďže som pre pozitívnu cestovateľskú anamnézu musela zostať v karanténe?

Nie, nárok na ktorúkoľvek z nemocenských dávok (dávka nemocenské, materské a ošetrovné a vyrovnávacia dávka) vzniká po splnení zákonom stanovených podmienok, ktorých základom je existencia nemocenského poistenia a zaplatenie poistného včas a v riadnej výške. SZČO, ktoré sa chcú vyhnúť takejto životnej situácii a nechcú zostať bez príjmu, môžu využiť inštitút dobrovoľného poistenia. To však musí trvať minimálne dvestosedemdesiat dní v období dvoch rokov pred vznikom nároku na dávku, pričom do obdobia dvestosedemdesiatich dní sa môže započítať akékoľvek ukončené poistenie, ktoré spadá do spomínaného obdobia predchádzajúcich dvoch rokov.

7. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 uzatvorili kaderníctvo, v ktorom som zamestnaná. Mám nastúpiť na péenku?

Ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu, že jeho zamestnávateľovi bola zastavená činnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Preto nie je dôvod, aby ošetrujúci lekári uznávali dočasnú pracovnú neschopnosť pre ochorenie COVID-19 zdravým osobám, ktoré nemôžu pracovať z dôvodu uzatvorenia prevádzky. Zamestnávateľ vašu neprítomnosť v práci ospravedlní a vyplatí vám 80 % priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. To isté platí aj v prípade, ak zamestnávateľ uzatvoril prevádzku na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia. PN z dôvodu karantény pre COVID-19 sa uznáva iba v prípade, ak má osoba alebo osoby žijúce s ňou v jednej domácnosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadenú izoláciu v domácom prostredí.

8. Pre zatvorenie školy som zostala doma s troma deťmi. Mám nárok na trojnásobnú dávku ošetrovné?

Nie. Za to isté obdobie ošetrovania aj viacerých osôb patrí poistencovi iba jedno tzv. pandemické ošetrovné.

9. Žiadosť o ošetrovné som pre karanténu v škole podávala ešte pred 12. marcom. Mala som ju po tomto dátume, keď vyhlásili núdzový stav, poslať opäť?

Na celé obdobie poberania tzv. pandemického ošetrovného stačí každému poistencovi podať iba jednu žiadosť. To platí aj v prípade, ak ste žiadosť o ošetrovné podali pred 12. marcom 2020, ak nárok na ošetrovné od dátumu podania trvá. Na konci mesiaca treba Sociálnej poisťovni zaslať čestné vyhlásenie s vyznačením dní, za ktoré žiadate dávku ošetrovné čerpať z dôvodu starostlivosti o dieťa. Priznanie a výplata dávky sa automaticky predlžujú aj na ďalší mesiac dovtedy, kým bude trvať krízová situácia a budú uzatvorené školské a predškolské zariadenia.

10. Moja PN prechádza z jedného mesiaca do druhého. Ako to je s lístkom na peniaze? Kam ho treba odoslať?

Ak ste pacientom, ktorému lekár vystavil dočasnú pracovnú neschopnosť na diaľku, t. j. v súvislosti s koronavírusom, vo vašom prípade preukaz o trvaní dočasnej práceneschopnosti pošle váš lekár priamo Sociálnej poisťovni. Ostatní pacienti aj naďalej posielajú preukazy o trvaní dočasnej práceneschopnosti štandardným postupom (poštou alebo do schránky na pobočke), nie prostredníctvom lekára.

11. Ak bývame ako rodina so svojimi rodičmi, teda naše školopovinné dieťa býva v jednej domácnosti so starkými, môže ísť na OČR stará mama z dôvodu, že škola je uzatvorená?

Nie, nie je to možné. Ošetrovné si môže uplatniť len rodič dieťaťa, adoptívny rodič dieťaťa, ale starí rodičia nie.

12. Kedy sa bude vyplácať dávka ošetrovné, keď som si ju podal v marci?

Sociálna poisťovňa vynakladá maximálne úsilie, aby boli dávky postupne vyplácané, žiadostí je však enormné množstvo a treba ich spracovať. Podľa zákona ošetrovné za marec sa vypláca do konca apríla, naši zamestnanci robia všetko pre to, aby rodinám pomohli.

13. Mám dvanásťročné dieťa, je síce zdravé, ale nemôžem ho nechať samé doma, keďže jeho školu pre COVID-19 uzatvorili. Zo školy dostáva veľa úloh a moju pomoc potrebuje aj pri príprave jedla, aby si neublížilo. Môžem dostať ošetrovné? Je lekár povinný vypísať mi ošetrovné aj na dieťa staršie ako 11 rokov?

Áno, ak lekár – pediater, ktorý dieťa pozná, vzhľadom na mentálne a fyzické schopnosti dieťaťa vyhodnotí, že nie je schopné sa o seba starať samé, môže rodičovi v tejto situácii potvrdiť žiadosť o ošetrovné z dôvodu choroby dieťaťa (v zdravotnej dokumentácii uvedie diagnózu podozrenie na COVID-19) až do 16 rokov jeho veku. Treba ho osloviť telefonicky alebo e-mailom a ak lekár, ktorý dieťa pozná, potvrdí, že dieťa potrebuje osobnú celodennú starostlivosť, tak to je možné. Vtedy žiadosť o dávku pošle Sociálnej poisťovni samotný lekár. 

14. V žiadosti o ošetrovné môjho dieťaťa som uviedla iné dátumy ako v čestnom vyhlásení. Predlžuje sa aj moje obdobie nároku na túto dávku automaticky?

Áno, aj keď ste uviedli, že ste sa o dieťa starali do nejakého dňa a z čestného vyhlásenia vyplynie, že ste dieťaťu poskytovali osobnú a celodennú starostlivosť v iných dňoch, dávka ošetrovné vám bude pri splnení ostatných podmienok vyplatená za všetky dni uvedené v čestnom vyhlásení, ak na tieto dni príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojím rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia.

15. Posielajú čestné vyhlásenie aj rodičia, ak zostali doma s dieťaťom starším ako 11 rokov a žiadosť o ošetrovné im vystavil lekár?

Všetci rodičia, ktorí si uplatňujú nárok na dávku ošetrovné v Sociálnej poisťovni (prostredníctvom osobitnej žiadosti alebo ak originál žiadosti zaslal lekár priamo Sociálnej poisťovni) musia vyplniť čestné vyhlásenie. Vypĺňa ho každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

16. Lekár potvrdil moju žiadosť o ošetrovné pre 14-ročného syna. Je obdobie poskytovania tejto dávky pri starších deťoch časovo obmedzené?

Aj pri ošetrovaní dieťaťa do dovŕšenia veku 16 rokov je nárok na ošetrovné v aktuálnej situácii súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 neobmedzený. Platí počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojím rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. Žiadosť o ošetrovné preto nemusíte predlžovať a ani ju po novelizácii príslušného zákona nemusíte podávať znovu. Stačí, aby lekár uznal jednu potrebu ošetrovania a táto bude automaticky trvať až do skončenia krízovej situácie. Na konci mesiaca je potrebné Sociálnej poisťovni zaslať čestné vyhlásenie, v ktorých dňoch ste dieťa skutočne ošetrovali a dávka vám bude vyplatená za tieto dni.

17. Môžem sa s manželom striedať na OČR pri našom dieťati skôr ako po uplynutí desiatich dní?

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa môžu pri dieťati podľa potreby striedať obaja rodičia, ak ide o dieťa vo veku do dovŕšenia 16 rokov. Na konci mesiaca musí každý rodič sám za seba zaslať do Sociálnej poisťovne čestné vyhlásenie, v ktorých dňoch dieťa skutočne ošetroval a dávka mu bude vyplatená za tieto dni.

18. Mám mentálne postihnutú dvadsaťročnú sestru, ktorá bola umiestená v zriadení sociálnych služieb. Môžem sa o ňu starať striedavo s mamou, keďže jej denný stacionár zatvorili?

Ak je dané zariadenie uzatvorené pre karanténu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19, pri starostlivosti o vašu sestru sa môžu striedavo starať príbuzní v priamom rade vrátane súrodencov. Nárok na tzv. pandemické ošetrovné majú nemocensky poistené osoby, ak sa starajú o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (bez potvrdenia príslušného zariadenia). Nárok na ošetrovné bude trvať do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti, pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní/starostlivosti môžu poistenci striedať.

19. Ako to bude s náhradou príjmu, ak prvých desať dní mojej práceneschopnosti z dôvodu karantény prekračuje dátum 27. marca 2020, keď začala platiť novela upravujúca tieto záležitosti? Moja PN sa začala 25. marca. Dva dni mi vyplatí náhradu príjmu zamestnávateľ?

Ak dočasná práceneschopnosť vznikla 25. marca 2020, tak za dni 25. marca a 26. marca budete mať nárok na náhradu príjmu od vášho zamestnávateľa a od 27. marca (od účinnosti novely) budete mať pri splnení všetkých ostatných podmienok nárok na dávku nemocenské zo Sociálnej poisťovne. Potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti vystavené v súvislosti s koronavírusom posiela lekár priamo Sociálnej poisťovni, ktorá pri PN začínajúcich sa do 27. marca IIa. diel potvrdenia (žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti) ešte sama zašle zamestnávateľovi. Zamestnanec je však povinný bezodkladne o svojej PN (prekážke v práci) informovať svojho zamestnávateľa.

20. Mám počas karantény nárok na vychádzky?

Ak vám ošetrujúci lekár vystavil tzv. pandemickú PN, na základe ktorej ste v karanténe pre zabránenie šíreniu koronavírusu a máte byť izolovaný/á v domácom prostredí, vychádzky nemáte povolené. Ak by osobe, ktorá je uznaná dočasne práceneschopnou pre karanténu, boli počas izolácie v domácom prostredí vychádzky povolené, odporovalo by to zmyslu nariadenej izolácie. Pri bežnej práceneschopnosti naďalej platí, že ošetrujúci lekár určuje poistencovi čas možných vychádzok, vždy to závisí od konkrétnej diagnózy. Čas vychádzok lekár zaznamená, ak ich povolil, na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej osoby.

 

NÁVRAT ZO ZAHRANIČIA
VYBAVOVANIE PRÁCENESCHOPNOSTI

1. Pre obavy zo šírenia ochorenia COVID-19 som sa vrátila z Rakúska, kde som pracovala (mám vystavený formulár PD A1). So zamestnávateľom som sa dohodla na práci z domu, to znamená, že budem pracovať zo Slovenska. Mám nejakú povinnosť voči Sociálnej poisťovni?

Ak ako v zahraničí pracujúci zamestnanec (rovnako to však platí aj pre živnostníkov a ostatné SZČO) v dôsledku mimoriadnych opatrení pre pandémiu koronavírusu svoju prácu, na ktorú máte vystavený formulár PD A1, momentálne vykonávate z domu na Slovensku, nemusíte kontaktovať Sociálnu poisťovňu. Nejde totiž o skutočnosť, ktorá spôsobuje zmenu v uplatniteľných právnych predpisoch, resp. zmenu štátu, v ktorom ste poistená na sociálne zabezpečenie. Rovnaký postup platí, ak na tzv. home office nastúpite v inom členskom štáte EÚ (napr. pár dni v mesiaci budete vykonávať činnosť v sídle firmy v Nemecku), pričom doteraz ste pracovali výlučne v inom členskom štáte EÚ. Ani vtedy nie je potrebné túto zmenu oznámiť Sociálnej poisťovni, resp. žiadať o určenie uplatniteľnej legislatívy. Kontaktovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne musia vyslaní zamestnanci alebo SZČO v prípade, ak svoju činnosť v zahraničí v dôsledku pandémie koronavírusu prerušujú – napríklad už neplánujú dokončiť zákazku realizovanú v inom členskom štáte, teda neplánujú ďalej využívať inštitút vyslania.

2. Som poistencom Sociálnej poisťovne a vrátil som sa na Slovensko zo zahraničia. Ako mám postupovať v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19?

Ak ste sa na Slovensko vrátili po 6. apríli 2020 vrátane, vzťahuje sa na vás povinná izolácia v zariadeniach určených štátom na obdobie nevyhnutné na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. Následne po zistení negatívneho výsledku ste povinný dodržať izoláciu v domácom prostredí počas 14 dní vrátane osôb, ktoré s vami žijú v spoločnej domácnosti. Povinná izolácia v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na tehotné ženy, osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, osoby s určitými – presne špecifikovanými ochoreniami, osoby nad 75 rokov či osoby, ktoré na území SR požívajú diplomatické výsady a imunitu a osoby im blízke a sprevádzajúce či maloleté osoby, ktoré na Slovensko vstupujú bez sprievodu. Títo musia izoláciu absolvovať počas 14 dní v domácom prostredí. Okrem toho ste bezprostredne po návrate povinný telefonicky alebo e-mailom (nie osobnou návštevou v ambulancii) kontaktovať vášho všeobecného lekára, ktorý vám následne vystaví potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti z dôvodu karantény pre COVID-19 a príslušné diely tohto potvrdenia odošle Sociálnej poisťovni.

3. Nie som poistencom Sociálnej poisťovne a pracujem v zahraničí. Ako mám postupovať, ak sa vrátim na Slovensko?

Ak ste sa na Slovensko vrátili po 6. apríli 2020 vrátane, vzťahuje sa na vás povinná izolácia v zariadeniach určených štátom na obdobie nevyhnutné na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 (po zistení negatívneho výsledku ste povinný dodržať izoláciu v domácom prostredí počas 14 dní vrátane osôb, ktoré s vami žijú v spoločnej domácnosti) a uznanie dočasnej práceneschopnosti z dôvodu karantény pre COVID-19. Vášho všeobecného lekára na Slovensku kontaktujte telefonicky alebo e-mailom (nie osobnou návštevou v ambulancii). Vo vašom prípade je dôležité, aby ste sa s vaším lekárom dohodli, na akú adresu vám pošle II. a IIa. diel potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti. Následne si vy sami zabezpečíte odoslanie príslušných dielov (II. a IIa.) tlačiva príslušnej zahraničnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia.

4. Vzťahuje sa povinná karanténa na všetky osoby vracajúce sa zo zahraničia na Slovensko?

Nie, povinná karanténa sa nevzťahuje na všetky prípady návratu zo zahraničia. Okruh osôb, na ktoré sa karanténa vzťahuje, určuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR. Podľa neho sa karanténa nevzťahuje na:

  • vodičov nákladnej dopravy, členov posádky dopravných lietadiel a iných členov leteckého personálu, posádky lodnej nákladnej dopravy, rušňovodičov, vozmajstrov a vlakové čaty, vodičov a posádky zdravotnej služby, zamestnancov pohrebných služieb a podobne za presne stanovených podmienok,

  • občanov SR bývajúcich v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hranice SR, ktorí majú uzatvorený pracovnoprávny alebo obdobný pracovný vzťah alebo právny vzťah pri výkone štátnej služby v SR,
  • občanov SR bývajúcich v SR, ktorí majú uzatvorený pracovnoprávny alebo obdobný pracovný vzťah v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva v prihraničných oblastiach SR,
  • občanov SR bývajúcich v SR, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť v prihraničných oblastiach v Maďarskej republike v pásme do 30 km od štátnej hranice SR.

5. Čo ak mám iné zdravotné problémy nesúvisiace s aktuálnou situáciou spôsobenou COVID-19?

Postupujte podľa štandardne zaužívaného postupu. Pri uznaní dočasnej práceneschopnosti a nároku na ošetrovné sa v takomto prípade nepostupuje osobitným spôsobom.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

 

O ošetrovné žiadajte mailom alebo poštou

Sociálna poisťovňa automaticky – bez žiadosti – predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR-ky

Pozor: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner