Zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Stručný prehľad niektorých zmien, ktoré pripravila novela Zákonníka práce a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dátum publikácie:19. 2. 2021
Autor:Redakcia

kladivko_kniha

Krátky prehľad zákona č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

Dňa 19. 2. 2021 vyšiel v Zbierke zákonov zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem Zákonník práce novelizuje napr. zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni, č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov, č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe. Zákon má účinnosti od: 1. 3. 2021, 1. 1. 2022 a 1. 1. 2023.

V oblasti Zákonníka práce je cieľom novely riešiť otázky osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, upraviť možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie, upraviť možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami, zohľadniť kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa, vytvoriť nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby. Zmeny sa týkaú napr. týchto oblastí:

Novela rozširuje rozsah práce mladistvých do 15 rokov alebo starších ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky aj o iné činnosti, ako je uvedené v § 11 ods. 4 body a) až c) ZP. Predpokladá sa, že svojím charakterom a rozsahom nebudú ohrozovať , bezpečnosť, školskú dochádzku a vyučovanie. Tento výkon ľahkých prác i naďalej bude posudzovať príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. Povolenie môže príslušný inšpektorát odobrať, ak zistí, že podmienky povolenia nie sú dodržané.

Bližšie špecifikuje, kto je zamestnanec trvalo sa starajúci o dieťa na účely Zákonníka práce. ( § 40 ods. 11).

Z dôvodu potrieb aplikačnej praxe upravuje predĺženie skúšobnej doby o jeden deň, ak zamestnanec počas dohodnutej skúšobnej doby neodpracoval celú pracovnú zmenu pre prekážky v práci na strane zamestnanca (§ 45 ods. 2 ZP)

Modernizuje domácku prácu a teleprácu (§ 52 ZP) . Vychádza sa z Rámovej dohody sociálnych partnerov na úrovni EÚ o telepráci. Definuje domácku prácu a teleprácu, domácnosť zamestnanca, možnosť v pracovnej zmluve dohodnúť, kde sa bude vykonávať domácka práca, rozsah domáckej práce. Zamestnanec a zamestnávateľ sa môže dohodnúť na rozvrhnutí pracovného času. Zaoberá sa tiež technickým vybavením a programovým vybavením, uhrádzaním zvýšených výdavkov spojených s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon domáckej práce alebo telepráce.

Upravuje dočasné prideľovanie medzi subjektmi, ktoré sú v zmysle Obchodného zákonníka ovládajúcou a ovládanou spoločnosťou, ak vznikne potreba pre dočasné pridelenie. (§ 58a ods. 1 ZP)

V § 63 rozširuje výpovedné dôvody, kedy môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, o písm. f), teda ak zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok.

Ak je zamestnanec na pracovnej ceste, v tento deň sa neuplatňuje pružný pracovný čas (§ 60 ods. 2 ZP). Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny. Toto sa neuplatní, ak pracovná cesta zasahuje výlučne do základného pracovného času alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú inak.

Zamestnanec trvalo sa starajúci o dieťa má vyššiu výmeru dovolenky vo vzťahu k určeniu rozsahu tejto dovolenky v príslušnom kalendárnom roku, ak sa zamestnanec začal trvalo starať o dieťa. Novela presne vymedzuje (§ 103 ods. 2 ZP), v akom momente získa tento zamestnanec právo na dodatočnú dovolenku a v akom rozsahu.

Zavádza možnosť, aby si zamestnanec sám vybral medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie. Cieľom ustanovenia 152 Zákonníka práce je zabezpečenie stravovania zamestnancom tak, aby mali najmä hlavné teplé jedlo a vhodný nápoj zodpovedajúci zásadám správnej výživy počas pracovnej zmeny, aby boli schopní po prestávke v práci vykonávať pracovnú činnosť (v mnohých prípadoch fyzicky náročnú prácu počas celej pracovnej zmeny). Zároveň sa ponecháva prednosť systému podnikového stravovania. Právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku, zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa § 152 ods. 2 ZP, zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo ak by stravovanie podľa odseku 2 bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

 

Pripravujeme:

Rozsiahly článok a komentár k Novele Zákonníka práce

Smernica o stravovaní zamestnancov.

Poznámky pod čiarou:


Autor: redakcia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.