Zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok do 31. 1. 2022

Jednou z povinností zamestnávateľa je na začiatku roka vykonať zúčtovanie prostriedkov za kalendárny rok, a to do 31. 1. 2022.

Dátum publikácie:14. 1. 2022
Autor:kolektív autorov

tt_socialny-fond

Súčasťou nákladov zamestnávateľa na tvorbu sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde je:

  • povinný prídel v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) zákona, ktorý sa tvorí ako úhrn v rozsahu minimálne 0,6 % a maximálne 1 % zo základu,
  • ďalší prídel v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona, ktorý sa tvorí vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve, najviac vo výške 0,5 % zo základu alebo vo výške potrebnej na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť vymedzenému okruhu zamestnancov (v § 7 ods. 5), najviac vo výške 0,5 % zo základu.

Základom na určenie mesačného prídelu do sociálneho fondu je súhrn hrubých miezd a platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Základom pre určenie ročného prídelu do sociálneho fondu je súhrn hrubých miezd a platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Podľa § 118 ods. 2 Zákonníka práce mzdou je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej povahy (naturálna mzda) poskytované zamestnancovi zamestnávateľom za prácu. V zmysle § 118 Zákonníka práce sa za mzdu nepovažujú plnenia poskytované v súvislosti so zamestnaním podľa Zákonníka práce alebo iných predpisov, najmä náhrady mzdy, odstupné a odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie, výnosy z kapitálových podielov alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, náhrada za pracovnú pohotovosť a ďalšie plnenia zo zisku po zdanení. Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované za prácu pri príležitosti pracovného alebo životného výročia zamestnanca, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu, aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok: 4. Zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok

Sociálny fond

Sociálny fond je nástroj sociálnej politiky, na ktorom zamestnávateľ akumuluje zdroje, ktoré následne s cieľom realizácie sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov rozdeľuje primárne medzi svojich zamestnancov.

Z prostriedkov fondu je výnimočne možné poskytovať príspevky aj bývalým zamestnancom (dôchodcom) a rodinným príslušníkom zamestnancov. Prostriedky sociálneho fondu je možné použiť aj na účely úhrady niektorých nákladov vynaložených odborovou organizáciou v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním, avšak použitie prostriedkov fondu na tento účel je možné dohodnúť výlučne v kolektívnej zmluve. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva čo i len jedného zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom pomere, je povinný tvoriť sociálny fond.

Tvorbu a následne použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Z daňového hľadiska sú príjmy zo sociálneho fondu príjmami, ktoré sú rovnocenné s ostatnými príjmami zo závislej činnosti.

Zamestnávateľ dohodne s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví vo vnútornom predpise tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom...

 

Tvorba a použitie sociálneho fondu – smernica

 

Na čo nezabudnúť v januári: Kalendár podnikateľa na január 2022

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: kolektív autorov

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.