Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok

Kto má nárok na materskú a rodičovskú dovolenku, aká je dĺžka, návrat do práce po materskej či rodičovskej dovolenke, prerušenie dovolenky a iné informácie.

Dátum publikácie:24. 1. 2019
Autor:JUDr. Klára Kučerková

materska dovolenka

Rodičovská dovolenka

Rodičovská dovolenka patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci (§ 141 ods. 1 Zákonníka práce). Ide o ospravedlnené pracovné voľno, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa, ako aj zamestnankyni či zamestnancovi s cieľom prehlbovania starostlivosti o dieťa.

V súlade so smernicou Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (ďalej len „Smernica 2010/18/ EÚ“), sa priznáva rodičovská dovolenka nielen mat­ke, ale aj otcovi ako nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy z dôvodu starostlivosti o dieťa. Nárok na rodičovskú dovolenku je pritom osobným neprenosným právom oboch rodičov, ktoré má umožniť, aby sa o dieťa starala nielen matka, ale aj otec, prípadne aj obaja súčasne. Toto právo Smernica 2010/18/EÚ priznáva aj osobám, ktoré majú deti do troch rokov veku v náhradnej rodičovskej starostlivosti.

Kto má nárok na rodičovskú dovolenku?

Zákonník práce v ustanovení § 166 rozlišuje medzi rodičovskou dovolenkou poskytovanou mužovi v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa, a to v rovnakom rozsahu, ako sa poskytuje žene materská dovolenka, za predpokladu, že sa stará o narodené dieťa (§ 166 ods. 1 Zákonníka práce), a rodičovskou dovolenkou poskytovanou žene a mužovi s cieľom prehĺbenia starostlivosti o dieťa (§ 166 ods. 2 Zákonníka práce).

V prvom spomínanom prípade by sme teda mohli povedať, že ide o rodičovskú dovolenku muža (otca) s cieľom starostlivosti o narodené dieťa, resp. o tzv. otcovskú dovolenku, ktorá kopíruje materskú dovolenku ženy (matky), a v druhom spomínanom prípade ide o rodičovskú dovolenku poskytovanú s cieľom prehĺbenia starostlivosti o dieťa, o ktorú môže požiadať žena po uplynutí materskej dovolenky alebo muž po uplynutí rodičovskej dovolenky poskytovanej s cieľom starostlivosti o narodené dieťa.

Nárok na rodičovskú dovolenku má aj žena a muž, ktorí prevzali na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré im bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela (§ 169 ods. 1 Zákonníka práce).

Náhradných rodičov bližšie identifikuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej len „zákon o rodine“) nasledovne:

  • Fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pričom podľa ustanovenia § 46 zákona o rodine možno zveriť dieťa do tzv. spoločnej osobnej starostlivosti obom man­želom alebo jednému z nich so súhlasom druhého do tzv. individuálnej náhradnej osobnej starostlivosti. Súhlas druhého manžela nie je potrebný, ak manželia nežijú v domácnosti, ak druhý manžel nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ak zadováženie súhlasu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou (§ 46 ods. 3 zákona o rodine). K tejto forme náhradnej starostlivosti môže súd pristúpiť v situácii, ak matka dieťaťa zomrela, ak súd koná o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti alebo ak súd koná o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti.
  • Pestún/pestúni – manželia. Pri zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti jednému z manželov je potrebný súhlas druhého manžela. Súhlas nie je potrebný z dôvodov vyššie uvedených v ustanovení § 46 ods. 3 zákona o rodine.
  • Fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do predosvojiteľskej starostlivosti.
  • Fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené na základe súdom nariadeného neodkladného opatrenia, za predpokladu, ak súd koná o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti.Barancová, H. a kol. Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2017, 1 424 s.

Aká je dĺžka rodičovskej dovolenky?

1. Rodičovská dovolenka muža podľa ustanovenia § 166 ods. 1 Zákonníka práce

Rodičovská dovolenka muža (otca) s cieľom starostlivosti o narodené dieťa podľa ustanovenia § 166 ods. 1 Zákonníka práce sa poskytuje v rovnakom rozsahu ako materská dovolenka poskytovaná že­ne (matke). To znamená, že dĺžka rodičovskej dovolenky muža s cieľom starostlivosti o narodené dieťa závisí od dĺžky čerpania materskej dovolenky matky, prípadne od jej krátenia.

To znamená, že ak žena vyčerpala pred pôrodom materskú dovolenku v trvaní 6 týždňov, bude jej ešte patriť rozsah dovolen­ky 28 týždňov, t. j. 34 týždňov mínus 6 týždňov, a v rovnakom rozsahu 28 týždňov bude trvať aj rodičovská dovolenka muža, pretože muž sa mohol začať starať o dieťa až od momentu, keď sa narodilo.

Rovnako 28 týždňov bude trvať rodičovská dovolenka muža aj v prípade, že došlo ku kráteniu materskej dovolenky ženy o 6 týždňov z dôvodu, že žena začala čerpať materskú dovolenku pred očakávaným dňom pôrodu v menšom rozsahu ako 6 týždňov, pričom dôvodom nebol predčasný pôrod, ale iný dôvod.

V prípade osamelého muža bude jeho rodičovská dovolenka v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa v trvaní 31 týždňov, t. j. 37 týždňov mínus 6 týždňov, a v prípade, že ide o dve alebo viac detí narodených súčasne, patrí mužovi rodičovská dovolenka v trvaní 37 týždňov, t. j. 43 týždňov mínus 6 týždňov. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že osamelým mužom (zamestnancom) sa má na mysli zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený. V tejto súvislosti je potrebné povedať, že rodičovská dovolenka podľa ustanovenia § 166 ods. 1 Zákonníka práce sa priznáva mužovi za starostlivosť o narodené dieťa, nie za starostlivosť o matku s nenarodeným dieťaťom.

Ak matka čerpala materskú dovolenku 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, potom po narodení dieťaťa jej ostáva materská dovolenka 26 týždňov, t. j. 34 týždňov mínus 8 týždňov, v prípade osamelej ženy v rozsahu 29 týždňov, t. j. 37 týždňov mínus 8 týždňov, a v prípade, že ide o dve alebo viac detí narodených súčasne, patrí žene materská dovolenka v trvaní 35 týždňov, t. j. 43 týždňov mínus 8 týždňov. V rov­nakom rozsahu potom patrí aj mužovi rodičovská dovolenka v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa.

2. Rodičovská dovolenka ženy a/alebo muža podľa ustanovenia § 166 ods. 2 Zákonníka práce

Rodičovská dovolenka s cieľom prehĺbenia starostlivosti o dieťa podľa ustanovenia § 166 ods. 2 Zákonníka práce sa poskytuje žene alebo mužovi, ktorí o to požiadajú zamestnávateľa, až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim si osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

V tomto prípade pôjde o predĺženie rodičovskej dovolenky. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa posudzuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby, v ktorého kompetencii je vydať posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave.

Taktiež je nevyhnutné uviesť, že rodičovská dovolenka poskytovaná s cieľom prehĺbenia starostlivosti o dieťa sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že rodičovskú dovolenku podľa ustanovenia § 166 ods. 2 Zákonníka práce možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku, a ak ide o die­ťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka v období podľa ustanovenia § 166 ods. 2 Zákonníka práce nečerpala.

Príklad č. 1:

Žena nestihla vyčerpať celú rodičovskú dovolenku s cieľom prehĺbenia starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa. Môže žena dočerpať zvyšok rodičovskej dovolenky aj po troch rokoch veku dieťaťa?

Žena alebo muž má nárok na rodičovskú dovolenku do troch rokov veku dieťaťa, ktorú nemusí vyčerpať vcelku, súvislo, ale môžu ju čerpať aj po častiach. Časť nevyčerpanej rodičovskej dovolenky si môže odložiť na neskoršie čerpanie. Vyčerpanie rodičovskej dovolenky takýmto spôsobom však predpokladá dohodu so zamestnávateľom. V danom prípade nedochádza k predĺženiu rodičovskej dovolenky, ale len k predĺženiu rozvrhového obdobia čerpania nevyčerpanej rodičovskej dovolenky.

Ak by išlo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, mohlo by dôjsť k dohode o čerpaní zvyšku rodičovskej dovolenky aj po dovŕšení šiestich rokov veku dieťaťa, najdlhšie však do dovŕšenia ôsmich rokov veku dieťaťa. Ani v tomto prípade by nešlo o predĺženie rodičovskej dovolenky, ale len o predĺženie rozvrhového obdobia čerpania nevyčerpanej rodičovskej dovolenky. K predĺženiu rodičovskej dovolenky v tomto prípade už došlo tým, že sa rodičovská dovolenka poskytuje v trvaní šiestich rokov, pretože ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.

3. Rodičovská dovolenka inej osoby podľa ustanovenia § 169 ods. 1 a 2 Zákonníka práce

Aj v tomto prípade je potrebné rozlišovať medzi rodičovskou dovolenkou poskytovanou s cieľom starostlivosti o narodené dieťa (§ 166 ods. 1 Zákonníka práce) a rodičovskou dovolenkou poskytovanou s cieľom prehĺbenia starostlivosti o dieťa (§ 166 ods. 2 Zákonníka práce).

Rodičovská dovolenka podľa ustanovenia § 166 ods. 1 Zákonníka práce sa poskytuje žene a mužovi, ktorí prevzali na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré im bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela, a to odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 28 týždňov, osamelej žene a osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a žene a mužovi, ktorí prevzali dve deti alebo viac detí, sa poskytuje v trvaní 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku (§ 169 ods. 2 Zákonníka práce).

Rodičovská dovolenka podľa ustanovenia § 166 ods. 2 Zákonníka práce sa vyššie uvedeným osobám poskytuje v trvaní troch rokov odo dňa skončenia materskej.

Text je skrátený. V celom článku

Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok

sa dozviete napr. 
Či musí zamestnanec o rodičovskú dovolenku požiadať
Prerušenie rodičovskej dovolenky
Rodičovská dovolenka v prípade úmrtia dieťaťa
Musí sa čerpať rodičovská dovolenka s cieľom prehĺbenia starostlivosti o dieťa hneď po materskej dovolenke?
Nevyčerpaná dovolenka počas tehotenstva
Návrat ženy z materskej dovolenky alebo muža z rodičovskej dovolenky
Úprava pracovného času žien a mužov starajúcich sa o deti
Skončenie pracovného pomeru so ženou na materskej alebo so ženou alebo mužom na rodičovskej dovolenke
Rodičovský príspevok
Kto nemá nárok na rodičovský príspevok
Žiadosť o rodičovský príspevok
Nástup na materskú dovolenku z rodičovskej dovolenky (tzv. reťazový pôrod) a súbeh nároku na materské a rodičovský príspevok

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner