Výpoveď zamestnanca

Pracovný pomer zamestnanca sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou, ktorá upravuje základné parametre, práva a povinnosti vyplývajúce z tohto právneho vzťahu. Tak ako vyplýva z názvu, ide o právne záväznú zmluvu, ktorá zakladá právny vzťah. Takýto právny vzťah v prostredí pracovného práva môže skončiť jedine jedným zo spôsobov upravených v zákone č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce).

Zamestnávateľ môže pracovný pomer skončiť na základe právneho úkonu - dohodou, výpoveďou, skončením v skúšobnej dobe, okamžitým skončením alebo na základe právnej udalosti - smrťou zamestnanca alebo uplynutím času.

 

Dátum publikácie:12. 12. 2012
Autor:S-EPI, s.r.o.

Podľa § 67 Zákonníka práce zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Základnými náležitosťami právneho úkonu výpovede z pracovného pomeru zo strany zamestnanca sú:

1. Výpoveď musí byť vypracovaná v písomnej forme, a to vo dvoch vyhotoveniach. Jedno pre zamestnanca a jedno pre zamestnávateľa, na ktorom sa vyznačí prevzatie výpovede zo strany zamestnávateľa, aby nedošlo k pochybnostiam o tom, kedy začala plynúť výpovedná doba.

2. Výpoveď musí byť zamestnávateľovi doručená. Podľa ust. § 38 Zákonníka práce sa písomnosti týkajúce sa skončenia pracovného pomeru doručujú zamestnávateľovi zo strany zamestnanca na pracovisku alebo ako doporučená zásielka. Doručenie výpovede je dôležitým momentom, ktorého správne splnenie je jednou z podmienok platnosti výpovede z pracovného pomeru.

3. Výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnanca musí byť podpísaná konajúcou osobou, teda samotným zamestnancom.

 

Viac informácií k tejto téme s možnosťou filtrovania výsledkov nájdete u nás vo vyhľadávaní (kliknite tu).

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Funkcie

Partner