Účtovanie miezd v peňažnom denníku

Podnikateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, sa stáva zamestnávateľom. V príspevku si ukážeme na príkladoch z praxe, ako má podnikateľ – zamestnávateľ – postupovať pri účtovaní miezd v roku 2014 v hlavnej účtovnej knihe sústavy jednoduchého účtovníctva, v peňažnom denníku. 

Dátum publikácie:26. 3. 2014
Autor:Ing. Jarmila Strählová
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika
Právny stav od:1. 3. 2014
Právny stav do:31. 12. 2015

Stručne:

Zamestnávanie fyzických osôb podnikateľom – fyzickou osobou, upravuje Zákonník práce. Pracovnoprávne vzťahy medzi uvedenými osobami vznikajú odo dňa uzavretia pracovného pomeru alebo dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov alebo dohoda o pracovnej činnosti). Podnikateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, sa stáva zamestnávateľom. V príspevku si ukážeme na príkladoch z praxe, ako má podnikateľ – zamestnávateľ – postupovať pri účtovaní miezd v roku 2014 v hlavnej účtovnej knihe sústavy jednoduchého účtovníctva, v peňažnom denníku. V jednoduchom účtovníctve sa mzdy účtujú do peňažného denníka, pomocnej evidencie, ktorou je mzdový list alebo iná evidencia podľa zákona o dani z príjmov, a do pomocnej evidencie, ktorou je aj kniha sociálneho fondu (tvorba a čerpanie SF).

Poznámka

V príspevku sa nebudeme venovať podrobnejšiemu vysvetľovaniu výpočtu mzdy a jej jednotlivých zložiek a účtovaniu v ostatných účtovných knihách JÚ. Základné pojmy, ktoré budeme v texte používať, si ďalej stručne vysvetlíme.

Mzda

Mzda sa vypláca len z príjmu plynúceho z pracovného pomeru. Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi mzdu za vykonanú prácu.

Podľa ustanovenia § 118 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) mzdou je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. V podnikateľskej praxi sa používa aj výraz odmena.

Mzda (odmena) sa vypláca aj za prácu, ktorú vykonáva FO na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o brigádnickej práci študentov, alebo dohody o pracovnej činnosti (ďalej len dohody).

Príjmy zo závislej činnosti

Mzda je z hľadiska daňového považovaná za príjmy zo závislej činnosti, t. j. príjmy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP). Za mzdu budeme z hľadiska daňového považovať každý príjem zo závislej činnosti.

Zamestnanec

Zamestnanec je podľa § 11 ods. 1 Zákonníka práce každá FO, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu, ak vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.

Za zamestnanca je na daňové účely považovaný každý príjemca (podľa ZDP daňovník) príjmu zo závislej činnosti, ale na účely povinného poistenia je za zamestnanca považovaný v niektorých prípadoch iný subjekt.

Zamestnávateľ

Zamestnávateľom je podľa § 7 Zákonníka práce každá FO alebo PO, ktorá zamestnáva aspoň jednu FO v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z uvedeného vzťahu. Za zamestnávateľa je na daňové účely považovaný každý platiteľ (daňovník), ktorý vypláca príjem zo závislej činnosti, ale na účely povinného poistného to môže byť aj inak.

Mzda

Podľa § 118 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Podľa § 118 ods. 2 Zákonníka práce je mzda peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda), ktorú poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za prácu.

Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované za prácu pri príležitosti jeho pracovného alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu (ďalej len SF). Za mzdu sa podľa § 118 ods. 2 Zákonníka práce nepovažuje náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo SF, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) a obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť a iné plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi podľa Zákonníka práce, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemajú charakter mzdy.

Mzda ako daňový výdavok

Mzda a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnanca (ďalej len mzda) poskytované v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce a pracovnoprávnymi predpismi sú podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 6 ZDP daňovými výdavkami. Mzda vyplatená zamestnancovi je výdavkom, ktorý je možné uznať u podnikateľa – zamestnávateľa, za daňový výdavok, lebo spĺňa podmienky pre daňovú uznateľnosť výdavku ustanovené v ZDP:

 • výdavok súvisí so zdaniteľným príjmom – podmienka je splnená, lebo zamestnanec vykonáva činnosť, napríklad v procese výroby, rozvozu, prezentácie, predaja tovaru, materiálu alebo služieb, ktorou zabezpečí podnikateľovi – zamestnávateľovi (ďalej len podnikateľ), zdaniteľný príjem. Ak by zamestnanec pracoval napríklad na výstavbe súkromnej chaty podnikateľa alebo jeho rodinného domu, mzda vyplatená za túto prácu by nebola u zamestnávateľa daňovým výdavkom, lebo výdavok nesúvisí so zdaniteľným príjmom;
 • výdavok musí byť preukázateľne vynaložený – každý výdavok musí podnikateľ aj skutočne doložiť. Preukázanie výdavku v praxi znamená doloženie dokladu, v prípade miezd to bude doklad o vyplatení mzdy zamestnancovi, napríklad výdavkový pokladničný doklad, ktorý zamestnanec pri prevzatí mzdy podpíše, alebo výpis z bankového účtu, na ktorom je mzda odvedená na účet zamestnanca. Dokladom o úhrade dane zo závislej činnosti daňovému úradu (ďalej len DÚ) je obvykle bankový výpis alebo poštová poukážka. Obdobne to platí aj pre doklad o úhrade odvodov do príslušnej zdravotnej poisťovne (ďalej len ZP) a Sociálnej poisťovne (ďalej len SP);
 • výdavok musí byť zaúčtovaný v účtovníctve podnikateľa – každý daňový výdavok musí byť zaúčtovaný v účtovníctve podnikateľa v súlade s platnými predpismi. Na to, aby mohol byť výdavok zaúčtovaný v účtovníctve, musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu, ktoré definuje § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ZÚ);
 • pri započítaní výšky daňového výdavku je nutné dodržiavať stanovené limity.

Pojem mzda je výraz stanovený pre pracovnoprávne účely a je to názov, ktorý sa bežne v podnikateľskej praxi používa (hrubá mzda, čistá mzda).

Z hľadiska daňového by sa mal používať výraz príjem zo závislej činnosti. Mzda je z hľadiska ZDP príjmom zo závislej činnosti.

Výpočet mzdy

Podnikateľ, ktorý je zamestnávateľom, poskytuje zamestnancovi v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce:

Podľa § 131 ods. 1 Zákonníka práce má podnikateľ povinnosť zo mzdy prednostne vykonať zrážky:

 • preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie (odvody do ZP),
 • poistného na sociálne poistenie (odvody do SP),
 • preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie (odvody do ZP),
 • nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie,
 • príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitných predpisov,
 • preddavku na daň alebo dane,
 • nedoplatku preddavku na daň,
 • daňového nedoplatku z ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti,
 • ďalšie zrážky nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka.

Po vykonaní prednostných zrážok môže podnikateľ zo mzdy zamestnanca zraziť ďalšie zrážky podľa § 131 ods. 2 a ods. 3 Zákonníka práce.

Výpočet mzdy a zdanenie príjmu zamestnanca

Ak si uplatňuje zamestnanec pri výpočte dane alebo preddavku na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane (ďalej len NČZD), vyplní zamestnávateľovi tlačivo „Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6 ZDP“ (ďalej len vyhlásenie).

Ak zamestnanec podpíše u zamestnávateľa vyhlásenie, jeho príjem bude zdanený mesačným preddavkom na daň a postup pri výpočte mesačnej mzdy a jej zdanení je v roku 2014 takýto (zjednodušený postup):

Hrubá mzda (hrubý mesačný zdaniteľný príjem)

mínus povinné odvody do ZP a SP, t. j. sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec

mínus nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

= zdaniteľná mzda (základ dane) zaokrúhlená na centy nadol

– preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy vo výške 19 % zaokrúhlený na centy nadol

Čistá mzda = hrubá mzda – odvody do ZP a SP – preddavok na daň

POZNÁMKA

Odvody do ZP a SP sú určené percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období. Odvody pozostávajú z odvodov do príslušnej zdravotnej poisťovne podľa § 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov a do Sociálnej poisťovne podľa § 128 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Obidva druhy odvodov sa odvádzajú mesačne, a to v zákonom stanovenom termíne a v zákonom stanovenej percentuálnej výške.

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý:

a) sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima platného od 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia, je NČZD ročne na daňovníka suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného minima,

b) je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, NČZD ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane.

Ak táto suma je nižšia ako nula, NČZD ročne na daňovníka sa rovná nule.

Príklad č. 1:

Podnikateľ Karol zamestnáva zamestnanca, ktorého hrubá mzda za február 2014 bola 580 . Zamestnanec odpracoval plný počet pracovných dní, nebol PN a nečerpal dovolenku. Zamestnanec podpísal vyhlásenie, v ktorom si uplatnil nárok na odpočet NČZD.

Výpočet čistej mzdy za 2/2014 (v )

Hrubá mzda

 580

– odvody do ZP a SP

– 77,72

– NČZD

– 316,94

Zdaniteľná mzda

 185, 34

– preddavok na daň

– 35,21 (185,34 x 19 : 100)

Čistá mzda

 467,07 (580 – 77,72 – 35,21)

 

Príklad č. 2:

Podnikateľ Kamil zamestnáva zamestnanca – dôchodcu, ktorého hrubá mzda za február 2014 bola 500 . Zamestnanec uviedol vo vyhlásení, že k 1. 1. 2012 je poberateľom starobného dôchodku.

Zamestnanec – poberateľ starobného dôchodku, nemá nárok pri výpočte mzdy za február 2014 na uplatnenie NČZD, lebo podľa § 11 ods. 6 ZDP sa u daňovníka, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, neznižuje základ dane o NČZD.

Výpočet čistej mzdy za 2/2014 (v )

Hrubá mzda

 500

– odvody do ZP a SP

– 20

– NČZD

– 0

Zdaniteľná mzda

 480

– preddavok na daň

– 91,20 (480,96 x 19 : 100)

Čistá mzda

 388,80 (500 – 20 – 91,20)

 

Príklad č. 3:

Podnikateľka Kveta zamestnáva zamestnanca, ktorého hrubá mzda za február 2014 bola 580 (zamestnanec odpracoval plný počet pracovných dní, nebol PN a nečerpal dovolenku). Zamestnanec má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie, v ktorom si uplatňuje nárok na NČZD a daňový bonus na dve vyživované deti vo veku 6 a 12 rokov, ktoré vyživuje spolu s manželkou.

POZNÁMKA

Podľa § 33 ods. 1 ZDP daňovník (zamestnanec), ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP (zo závislej činnosti) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti.

Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosť nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Za vyživované dieťa daňovníka – zamestnanca, sa považuje podľa § 33 ods. 2 ZDP nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa, ktoré je dieťaťom vlastným, osvojeným, prevzatým do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťaťom druhého z manželov.

Nezaopatreným dieťaťom je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia veku 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie, alebo byť zamestnané pre chorobu alebo úraz. Do veku 18 rokov sa považuje za nezaopatrené dieťa aj také dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a z tohto dôvodu nie je schopné sústavnej prípravy na povolanie a ani nemôže vykonávať zárobkovú činnosť. Za zárobkovú činnosť sa považuje každá činnosť FO, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti a príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Výpočet čistej mzdy za 2/2014 (v )

Hrubá mzda

 580

– odvody do ZP a SP

– 77,72

– NČZD

– 316,94

Zdaniteľná mzda

 185,37

– preddavok na daň

– 35,21 (185,34 x 19 : 100)

+ daňový bonus na 2 deti

+ 42,82

Čistá mzda

 509,89 (580 – 77,72 – 35,21 + 42,82)

 

Príklad č. 4:

Podnikateľ Krištof sa vo februári 2014 zamestnal na čiastočný pracovný úväzok u zamestnávateľa KLIMOS a. s. Krištof nepodpísal vyhlásenie, pretože sa rozhodol, že si NČZD uplatní až v daňovom priznaní za rok 2014, v ktorom bude uvádzať okrem príjmov zo závislej činnosti aj príjmy z podnikania. Mesačná mzda Krištofa za február 2014 bola 580 .

Výpočet čistej mzdy február 2014 (v )

Hrubá mzda

 580

– odvody do ZP a SP

– 77,72

– NČZD

– 0

Zdaniteľná mzda

502,28

– preddavok na daň

– 95,43 (502,28 x 19 : 100)

Čistá mzda

 406,85 (580 – 77,72 – 95,43)

 

Účtovanie miezd v sústave JÚ

Jednou z povinností, ktoré podnikateľovi ukladá Obchodný zákonník a , je povinnosť viesť účtovníctvo, ak bude preukazovať na daňové účely svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Podnikateľ, ktorý sa rozhodne viesť účtovníctvo, je účtovnou jednotkou (ďalej len ÚJ). Ak podnikateľ – ÚJ, účtuje v sústave JÚ, ktoré je koncipované ako účtovníctvo daňové, má povinnosť riadiť sa nielen účtovnými predpismi, ale aj jednotlivými ustanoveniami ZDP. Mzdy a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov poskytované podľa ustanovení ZP a ostatných predpisov sú podľa § 19 ods. 2 písm. c) bodu 6 ZDP daňovým výdavkom.

Plnenia poskytované vo väčšom rozsahu, ako stanovuje ZP, alebo dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo vnútornom predpise (čo sa u podnikateľov – FO, vyskytuje len zriedka), nie je možné považovať za daňové výdavky. Napríklad odmena poskytnutá zamestnancovi pri príležitosti výročia vzniku firmy nie je daňovým výdavkom zamestnávateľa, lebo podľa § 118 ods. 3 ZP nejde o pracovné alebo životné výročie zamestnanca, ale o výročie zamestnávateľa.

Právna úprava účtovania miezd v sústave JÚ

Právne normy, ktoré upravujú účtovanie miezd, sú:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len Postupy účtovania v JÚ).

Podklady pre správne zaúčtovanie miezd

Podkladom pre správne zaúčtovanie miezd sú tieto doklady:

 • rekapitulácia miezd za daný mesiac,
 • mesačné výkazy platiteľa poistného (zamestnávateľa) do príslušných ZP, pričom do každej ZP sa odovzdáva výkaz osobitne (každá ZP má svoje tlačivo),
 • mesačný výkaz platiteľa poistného do SP,
 • výdavkové pokladničné doklady o vyplatených preddavkoch a vyúčtovaniach miezd,
 • bankové výpisy o výplate preddavkov a vyúčtovania miezd,
 • bankové výpisy o vykonaných odvodoch do príslušných ZP,
 • bankový výpis o vykonanom odvode do SP,
 • bankový výpis o vykonanej úhrade dane zo závislej činnosti,
 • bankový výpis o vykonaných ostatných zrážkach.

ODPORÚČANIE

Podnikateľ, ktorý vypláca zamestnancom mzdy, má podľa ustanovení ZDP povinnosť zdokladovať vyplatenie miezd zamestnancom. Preto odporúčame podnikateľom, aby vyplatenie miezd (preddavok alebo vyúčtovanie) doložili:

 • ak podnikateľ vypláca zamestnancovi mzdu v hotovosti, výdavkovým pokladničným dokladom. Zamestnanec by mal podpísať výdavkový pokladničný doklad, na ktorom svojím podpisom potvrdí, že mzdu skutočne prevzal;
 • ak podnikateľ poukazuje mzdu alebo jej časť na osobný bankový účet zamestnanca, odporúčame, aby zamestnávateľ priložil k mzdovej evidencii žiadosť zamestnanca alebo dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom o vyplácaní mzdy na osobný bankový účet, s uvedením čísla účtu a názvu banky, na ktorý sa bude mzda odvádzať;
 • zamestnanci, ktorí dostali mzdu alebo jej časť na bankový účet, by mali zamestnávateľovi podpísať doklad o prevzatí mzdy na svojom bankovom účte;
 • zamestnanci by mali podnikateľovi podpísať aj prevzatie výplatnej pásky.

Účtovanie miezd v JÚ

V súlade s § 15 ods. 1 ZÚ zaúčtuje podnikateľ – ÚJ, mzdy do:

Podľa § 39 ods. 1 ZDP je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou uvedenou v § 39 ods. 4 ZDP a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac a aj za celé zdaňovacie obdobie.

Podľa § 39 ods. 4 ZDP, ak zamestnávateľ nevedie pre zamestnancov, ktorí poberajú len nepeňažné príjmy uvedené v § 5 ods. 3 ZDP, mzdové listy, je povinný viesť evidenciu (zoznam) obsahujúcu meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce, jeho rodné číslo, adresu trvalého pobytu, údaj o trvaní pracovnej činnosti a súhrn nepeňažných príjmov uvedených v § 5 ods. 3 ZDP.

Účtovanie miezd v peňažnom denníku

Daňová orientácia JÚ vyžaduje, aby každá hospodárska operácia bola posudzovaná z hľadiska ZDP a aby bola zapísaná do hlavnej účtovnej knihy JÚ, do peňažného denníka, tak, aby bolo zrejmé, či ide o výdavok ovplyvňujúci základ dane (ďalej len ZD), alebo o výdavok, ktorý ZD neovplyvňuje. Pre účtovanie v sústave JÚ platí, že daňový výdavok je výdavok, ktorý ovplyvňuje ZD, a nedaňový výdavok je výdavok neovplyvňujúci ZD. Mzdy zamestnancov zaúčtuje podnikateľ do peňažného denníka ako daňový výdavok, ktorý ovplyvňuje ZD, t. j. ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Mzdy účtuje do peňažného denníka podľa § 4 ods. 6 písm. e) bod 3 Postupov účtovania v JÚ v súlade s § 4 ods. 8. Podľa § 4 ods. 8 Postupov účtovania v JÚ sa do stĺpca „Mzdy“ účtujú:

čisté mzdy vyplatené zamestnancom vrátane vyplateného daňového bonusu, a to aj z prostriedkov zamestnávateľa,

poistné a príspevky na zdravotné poistenie a sociálne poistenie (odvody do ZP a SP), ktoré je povinný platiť zamestnanec,

daň z príjmu zo závislej činnosti a preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti,

daňový bonus vrátený správcom dane, účtovaný ako storno.

Účtovanie v stĺpci „Mzdy“

Do stĺpca „Mzdy“ sa účtujú hrubé mzdy zamestnancov. Hrubú mzdu zamestnanca tvoria tieto položky mzdy:

 • odvod do príslušnej ZP (preddavky na zdravotné poistenie) za zamestnancov vo výške 4 % z vymeriavacieho základu (ďalej len VZ), t. j. z hrubej mzdy. Ak má podnikateľ viac zamestnancov a každý z nich má inú ZP, účtuje odvod do každej ZP zvlášť, tak ako odvádza peňažné prostriedky na účet príslušnej ZP,
 • odvod do SP za zamestnancov, ktorý pozostáva z:
  • nemocenského poistenia zamestnanca vo výške 1,4 % z VZ,
  • starobného dôchodkového poistenia zamestnanca vo výške 4 % z VZ,
  • invalidného dôchodkového poistenia zamestnanca vo výške 3 % z VZ,
  • poistenia v nezamestnanosti zamestnanca vo výške 1 % z VZ,
 • preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti a daň, ktoré sa vypočítajú vo výške 19 % zo ZD. Daň odvádza podnikateľ na miestne príslušný DÚ (tam, kde je zaregistrovaný),
 • zrážky zo mzdy, ako napríklad zrážky za stravné lístky, životné poistenie zamestnanca, úrazové poistenie zamestnanca, stavebné sporenie alebo iné sporenia zamestnanca, splátky pôžičky, výživné, súdne obstávky a podobne,
 • vyplatené vyúčtovanie mzdy (výplata),
 • daňový bonus vrátený správcom dane, ktorý sa účtuje ako storno.

POZNÁMKA

Sadzby, ktoré sú vyššie uvedené, sú sadzby, ktoré použije podnikateľ pri výpočte odvodov do príslušnej ZP a do SP za zamestnanca, s ktorým uzavrel pracovnú zmluvu s týždenným pracovným časom.

Ak uzavrie podnikateľ pracovnú zmluvu s poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, sadzby sa menia alebo sa niektoré poistenie za zamestnancov vôbec neplatí. Sadzby sú iné aj v prípade, ak uzavrie podnikateľ pracovnú zmluvu s poberateľom invalidného dôchodku a závisia od poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zamestnanca – invalidného dôchodcu. Pre platby do príslušnej ZP a do SP platia aj minimálne a maximálne VZ, ktoré v tomto príspevku neuvádzame. S platnosťou od 1. 1. 2013 platia aj nové podmienky platenia odvodov do ZP a SP pri uzavretí pracovnoprávneho vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Príklad č. 5:

Podnikateľ Kristián podniká ako FO a účtuje v sústave JÚ. Vo februári 2014 zamestnával zamestnanca Petra, s ktorými má uzavretú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú.

S dvoma FO – poberateľmi starobného dôchodku, uzavrel dohodu o pracovnej činnosti. Výplatný termín na vyúčtovanie mzdy je stanovený na 15. deň v mesiaci. Preddavok na mzdu dostáva zamestnanec Peter vo výške 200 .

Bližšie údaje o zamestnancoch, ktoré slúžili ako podklad pre výpočet miezd:

 • Zamestnanec Peter má hrubú mesačnú mzdu 530 . Vo februári 2014 odpracoval celý mesiac a dostal odmenu vo výške 300 . Peter podpísal vyhlásenie, v ktorom si uplatňuje NČZD a daňový bonus na dve vyživované deti. Zálohu mu vypláca zamestnávateľ vo výške 200 . Mesačne zráža zamestnávateľ Petrovi zo mzdy stavebné sporenie 100 a doplatok za stravné lístky vo výške 0,80 za jeden stravný lístok. Peter dostal 21 stravných lístkov. Peter je prihlásený v ZP a SP.
 • Zamestnanec Pavol je poberateľ starobného dôchodku. So zamestnávateľom má uzavretú dohodu o pracovnej činnosti. V 2/2014 mal hrubú mesačnú mzdu 500 . Pavol vyhlásenie nepodpísal, t. j. neuplatňuje si odpočet NČZD. Pavol je prihlásený v SP.
 • Zamestnanec Prokop je poberateľ starobného dôchodku. So zamestnávateľom má uzavretú dohodu o pracovnej činnosti. V 2 /2014 mal hrubú mesačnú mzdu 300 . Prokop vyhlásenie nepodpísal, t. j. neuplatňuje si odpočet NČZD. Prokop je prihlásený v SP.

Výpočet mzdy za mesiac 2/2014 (v )

Zamestnanec:
Bydlisko:
Pracovná zmluva uzavretá dňa:

Peter, narodený 10. 10. 1977
010 55 Žilina, Pekná 44
1. 7. 2012

Odpracované dni:

20 

Odvody celkom:

111,22

Odpracované hodiny:

160 

NČZD:

316,94

Dovolenka:

Zdaniteľný základ dane:

401,84

Sviatok:

Daň:

76,34

Zmluvný základný plat:

530 

Daňový bonus:

42,82

Základná mzda:

530 

Čistá mzda:

685,26

Mzda za nadčas:

Zrážky, záloha:

200 

Náhrada za sviatok:

Zrážky, stravné:

16,80

Prémie:

300 

Zrážky, stavebné sporenie:

100 

Hrubá mzda celkom:

830 

K výplate v hotovosti:

368,46

Zdravotné poistenie:

33,20

 

 

Nemocenské poistenie:

11,62

 

 

Starobné poistenie:

33,20

 

 

Invalidné poistenie:

24,90

 

 

Poistenie v nezamestnanosti:

8,30

 

 

Výpočet mzdy za mesiac 2/2014 (v )

Zamestnanec:
Bydlisko:
Dohoda o pracovnej činnosti uzavretá dňa:

Pavol, narodený 15. 11. 1948
010 11 Žilina, Pyšná 33
1. 10. 2013

Odpracované dni:

 

Odvody celkom:

20

Odpracované hodiny:

40 hod.

NČZD:

0

Dovolenka:

0

Zdaniteľný základ dane:

480  

Sviatok:

0

Daň:

91,20

Zmluvný základný plat:

500

Daňový bonus:

 

Základná mzda:

500

Čistá mzda:

388,80

Daňový bonus:

0

Zrážky, záloha:

0

Náhrada za sviatok:

0

Zrážky, stravné:

0

Prémie:

0

Ostatné zrážky:

0

Hrubá mzda celkom:

500

K výplate v hotovosti:

388,80

Zdravotné poistenie:

0

 

 

Nemocenské poistenie:

0

 

 

Starobné poistenie:

20

 

 

Invalidné poistenie:

0

 

 

Poistenie v nezamestnanosti:

0

 

 

Výpočet mzdy za mesiac 2/2014 (v )

Zamestnanec:
Bydlisko:
Dohoda o pracovnej činnosti uzavretá dňa:

Prokop, narodený 11. 1. 1949
010 22 Žilina, Prchká 33
1. 10. 2013

Odpracované dni:

 

Odvody celkom:

12

Odpracované hodiny:

30 hod.

NČZD:

0  

Dovolenka:

0

Zdaniteľný základ dane:

288  

Sviatok:

0

Daň:

54,72

Zmluvný základný plat:

300

Daňový bonus:

 

Základná mzda:

300

Čistá mzda:

233,28

Daňový bonus:

0

Zrážky, záloha:

0

Náhrada za sviatok:

0

Zrážky, stravné:

0

Prémie:

0

Ostatné zrážky:

0

Hrubá mzda celkom:

300

K výplate v hotovosti:

233,28

Zdravotné poistenie:

0

 

 

Nemocenské poistenie:

0

 

 

Starobné poistenie:

12

 

 

Invalidné poistenie:

0

 

 

Poistenie v nezamestnanosti:

0

 

 

Rekapitulácia miezd za 2/2014

Zamestnávateľ vyplatil zamestnancom mzdy podľa tejto výplatnej listiny:

Výplatná listina zamestnancov – záloha na mzdy 2/2014

Por. číslo

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Vyplatené ()

Spôsob platby

01.

Peter

10. 10. 1977

200

Bankový prevod

Výplatná listina zamestnancov – vyúčtovanie mzdy 2/2014

Por. číslo

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Vyplatené ()

Spôsob platby

01.

Peter

10. 10. 1977

468,80

Bankový prevod

02.

Pavol

15. 11. 1948

388,80

Hotovosť

03.

Prokop

11. 1. 1949

233,28

Hotovosť

Rekapitulácia miezd pracovníkov za 2/2014

Os.
číslo

Meno a priezvisko

Hrubá mzda

Poistné

NČZD

Daň

Daň.
bonus

Čistá mzda

Zrážky

Výplata

01.

Peter

 830,00

111,22

316,94

76,34

42,82

 685,26

316,80

368,46

02.

Pavol

 500,00

20,00

0,00

91,20

0,00

 388,80

0,00

388,80

03.

Prokop

 300,00

12,00

0,00

54,72

0,00

 233,28

0,00

233,28

 

SPOLU

1 630,00

143,22

 

223,33

42,82

1 307,34

316,80

990,54

Rekapitulácia zrazenej dane za 2/2014

Os. číslo

Meno a priezvisko

HMz
(
)

NČZD
(
)

Preddavok na daň
(
)

Daňový bonus
(
)

01.

Peter

 830,00

316,94

 76,34

42,82

02.

Pavol

 500,00

 

91,20

 

03.

Prokop

 300,00

 

54,72

 

SPOLU

 

1 630,00

 

222,26

 

Daňový bonus

 

 

 

– 42,82

 

Ostáva vysporiadať

 

 

 

179,44

 

Rozpis odvodov do ZP za 2/2014

VšZP

Počet dní

Celkový príjem ()

Základ ()

Percento

Preddavok()

Zamestnávateľ

 

 

830,00

10,00

83,00

Zamestnanec

28

830,00

830,00

4,00

33,20

SPOLU

 

830,00

 

 

116,20

Rozpis odvodov do SP za 2/2014

Súhrn poistného a príspevkov do

Zamestnanec

Zamestnávateľ

%

%

NP

1,40

11,62

1,40

11,62

SP a SDS

4,00

65,20

14,00

228,20

IP

3,00

24,90

3,00

24,90

PvN

1,00

8,30

1,00

8,30

UP

0,00

 

0,80

13,04

GP

0,00

 

0,25

4,07

RFS

0,00

 

4,75

77,42

SPOLU

 

110,02

 

367,55

SPOLU do SP:

110,02 + 367,55 = 477,57

Kde:
NP – nemocenské poistenie
SP a SDS – starobné poistenie a starobné dôchodkové poistenie
IP – invalidné poistenie
PvN – poistenie v nezamestnanosti
UP – úrazové poistenie
GP – garančné poistenie
RFS – rezervný fond solidarity

Platby do SP sú u jednotlivých zamestnancov takéto:

 • NP, z dohôd u poberateľov starobného dôchodku sa neplatí,
 • SP a SDS, platia všetci 3 zamestnanci,
 • IP, z dohôd u poberateľov starobného dôchodku sa neplatí,
 • PvN, z dohôd u poberateľov starobného dôchodku sa neplatí,
 • UP, platí len zamestnávateľ z celkového príjmu, t. j. aj z dohôd,
 • GP, platí len zamestnávateľ z celkového príjmu, t. j. aj z dohôd,
 • RFS, platí len zamestnávateľ z celkového príjmu, t. j. aj z dohôd.

Zamestnávateľ uhradí tieto platby:

1. dňa 28. 2. 2014 zálohu na mzdy 200 . Úhradu prevedie na základe výplatnej listiny záloh z bankového účtu;

2. dňa 14. 3. 2014 tieto platby:

 • mzdy zamestnancom. Úhrady uskutoční podľa výplatnej listiny takto:
  • vyúčtovanie Peter, prevodom z bankového účtu 368,46,
  • vyúčtovanie Pavol, platba v hotovosti 388,80 ,
  • vyúčtovanie Prokop, platba v hotovosti 233,28 ,
 • odvody do VšZP prevodom z bankového účtu 116,20 ,
 • odvody do SP prevodom z bankového účtu 477,57 ,
 • preddavky na daň zo závislej činnosti prevodom z bankového účtu 179,44,
 • stavebné sporenie zamestnanca Petra 100 .

Účtovanie v peňažnom denníku

Jednotlivé úhrady zaúčtuje podnikateľ do peňažného denníka podľa účtovných dokladov v deň ich úhrady.

Účtovanie vyplatených miezd

Mzdy (zálohy aj výplaty) vyplatené prevodom z podnikateľského bankového účtu alebo z pokladnice zaúčtuje podnikateľ do peňažného denníka ako:

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu alebo z pokladnice (účtuje podľa toho, odkiaľ prevod uskutočnil),
 • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“,
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom do stĺpca „Mzdy“.

Účtovanie preddavkov na zdravotné poistenie

Preddavky na zdravotné poistenie (odvody do ZP) uhradil podnikateľ prevodom z bankového účtu 14. 3. 2014 vo výške 116,20 .

Do VšZP odovzdal alebo poslal elektronický mesačný výkaz.

Pri účtovaní odvodov do ZP by mal podnikateľ postupovať tak, že uhradený preddavok rozčlení na:

 • odvody do ZP za zamestnanca, ktoré hradí za zamestnanca zamestnávateľ a znižuje o uvedenú čiastku hrubú mzdu (suma 33,20 ) a
 • odvody do ZP za zamestnávateľa (suma 83 ).

Uhradené odvody do ZP podnikateľ zaúčtuje do peňažného denníka ako:

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 33,20 ,
 • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“ 33,20 ,
 • výdavok ovplyvňujúci ZD v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Mzdy“ 33,20

a

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 83,00 ,
 • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“ 83,00 ,
 • výdavok ovplyvňujúci ZD v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Poistné a príspevky“ 83,00 .

Účtovanie odvodov do Sociálnej poisťovne

Odvody do SP vo výške 477,57 uhradil podnikateľ bankovým prevodom 14. 3. 2014. Súčasne odovzdal do SP alebo poslal elektronicky mesačný výkaz.

Pri účtovaní odvodov do SP musí podnikateľ postupovať tak ako pri účtovaní odvodov do ZP, tzn. že sumu, ktorú uhradil jednou čiastkou, zaúčtuje v peňažnom denníku dvoma čiastkami.

Sumu 477,57 rozdelí na:

 • odvody do SP za zamestnancov vo výške 110,02 , ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnancov a znižuje o odvedenú čiastku hrubú mzdu a
 • odvody do SP za zamestnávateľa vo výške 367,55 .

Odvody do SP potom zaúčtuje ako:

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 110,02 ,
 • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“ 110,02 ,
 • výdavok ovplyvňujúci ZD v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Mzdy“ 110,02

a

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 367,55 ,
 • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“ 367,55 ,
 • výdavok ovplyvňujúci ZD v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Poistné a príspevky“ 367,55 .

Účtovanie dane

Daň z miezd zamestnancov zníženú o daňový bonus, ktorý vyplatil zamestnancovi Petrovi na dve deti vo výške 179,44 (222,26 – 42,82) uhradil podnikateľ 14. 3. 2014 bankovým prevodom.

Daň tvorí časť mzdy zamestnanca, ktorú podnikateľ odvádza za zamestnanca na miestne príslušný DÚ, preto zaúčtuje sumu 179,44 ako:

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 179, 44 ,
 • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“ 179.44 ,
 • výdavok ovplyvňujúci ZD v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Mzdy“ 179,44 .

Účtovanie zrážok z miezd zamestnancov

Všetky zrážky z miezd zamestnancov, ktoré podnikateľ vykoná, tvoria časť mzdy zamestnanca. Dňa 14. 3. 2014 uhradil z bankového účtu na príslušný účet poisťovne, kde má zamestnanec Ľuboš uzavretú zmluvu o stavebnom sporení, sumu 100 .

Úhradu zaúčtuje do peňažného denníka ako:

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 100 ,
 • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“ 100 ,
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Mzdy“ 100 .

Časť peňažného denníka, rok 2014 ()

Por. číslo

Dátum

Názov položky

Peňažné prostriedky

Výdavky ovplyvňujúce ZD

Príjmy

Výdavky

Celkom

Mzdy

Poistné a príspevky

077.

28. 2.

Záloha na mzdu

 

BU: 200

200

200

 

...

 

 

 

 

 

 

 

116.

14. 3.

Mzda Peter

 

BU: 368,46

368,46

368,46

 

117.

14. 3.

Mzda Pavol

 

H: 388,80

388,80

388,80

 

118.

14. 3.

Mzda Prokop

 

H: 233,28

233,28

233,28

 

119.

14. 3.

Odvody ZP

 

BU: 33,20

33,20

33,20

 

120.

14. 3.

Odvody ZP

 

BU: 83,00

83,00

 

83,00

121.

14. 3.

Odvody SP

 

BU: 110,02

110,02

110,02

 

122.

14. 3.

Odvody SP

 

BU: 367,55

367,55

 

367,55

123.

14. 3.

Daň zamestnancov

 

BU: 179,44

179,44

179,44

 

124.

14. 3.

SS Peter

 

BU: 100,00

100,00

100,00

 

Kde:
BU – bankový účet
H – hotovosť
SS – stavebné sporenie

Účtovanie odvodov do ZP a SP zjednodušeným spôsobom

Podnikateľ môže účtovať úhradu odvodov do ZP a SP tak, ako je vyššie uvedené, alebo sa môže rozhodnúť aj pre zjednodušený spôsob účtovania, ktorý si ďalej ukážeme. Podnikateľ by mal postupovať tak, že si vyberie jeden z uvedených spôsobov účtovania a ten bude používať pri účtovaní miezd celý rok. Podnikateľovi neodporúčame meniť v priebehu účtovného obdobia (kalendárneho roku) spôsob účtovania.

Postup pri zjednodušenom spôsobe účtovania je taký, že podnikateľ každý mesiac zaúčtuje úhradu odvodov do ZP jedným zápisom do peňažného denníka a úhradu odvodov do SP tiež jedným zápisom v deň úhrady ako:

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu alebo pokladnice,
 • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“,
 • výdavky v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Poistné a príspevky“.

K poslednému dňu účtovného obdobia, t. j. k 31. 12. 2014, zistí celkovú výšku zaúčtovaných odvodov do ZP a SP a rozdelí ju na:

 • platby zamestnávateľa za zamestnanca, ktoré tvoria súčasť hrubej mzdy a účtujú sa do stĺpca „Mzdy“ a na
 • platby za zamestnávateľa, ktoré sa účtujú do stĺpca „Príspevok a poistné“.

Sumy zaúčtované v roku 2014 vystornuje v celej výške jednou ročnou sumou z peňažného denníka a opätovne ich zaúčtuje, ale už rozdelené, tak ako je vyššie uvedené.

Účtovanie 31. 12. 2014 vykoná v rámci účtovania uzávierkových účtovných operácií v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 písm. a) bod 1d a 1c Postupov účtovania v JÚ.

POZNÁMKA

Podľa § 8 ods. 4 písm. a) bod 1 Postupov účtovania v JÚ sú uzávierkové účtovné operácie posledné zápisy v peňažnom denníku, ktoré sa účtujú pri uzatváraní účtovných kníh v peňažnom denníku tak, že sa:

 • zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do ZD z príjmov do stĺpca „Príjmy celkom“ a do položiek príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d) Postupov účtovania v JÚ,
 • znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do ZD z príjmov do stĺpca „Príjmy celkom“ a do stĺpcov príjmov podľa ich druhového členenia,
 • zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do ZD z príjmov do stĺpca „Výdavky celkom“ a do stĺpcov podľa ich druhového členenia podľa § 4 ods. 6 písm. e) Postupov účtovania v JÚ,
 • znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do ZD z príjmov do stĺpca „Výdavky celkom“ a do stĺpcov výdavkov podľa ich druhového členenia.

Pokračovanie príkladu č. 5:

Ak sa podnikateľ rozhodne, že v roku 2014 bude odvody do ZP a SP účtovať zjednodušeným spôsobom, môže postupovať tak, že každý mesiac, t. j. aj 14. 3. 2014 zaúčtuje do peňažného denníka úhradu odvodov do ZP a SP vždy jedným zápisom ako:

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 116,20 ,
 • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“ 116,20 ,
 • výdavky v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Poistné a príspevky“ 116,20 (odvody do ZP)

a

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 477,57 ,
 • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“ 477,57 ,
 • výdavky v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Poistné a príspevky“ 477,57 (odvody do SP).

K poslednému dňu účtovného obdobia, t. j. k 31. 12. 2014 zistí:

 • celkovú výšku zaúčtovaných odvodov do ZP, predpokladajme, že je to suma 1 394,40 ;
 • celkovú výšku zaúčtovaných odvodov do SP, predpokladajme, že je to suma 5 730,84 ;
 • zistené celkové ročné odvody rozdelí na platby zamestnávateľa za zamestnanca, ktoré tvoria súčasť hrubej mzdy a účtujú sa do stĺpca „Mzdy“, a na platby za zamestnávateľa, ktoré sa účtujú do stĺpca „Poistné a príspevky“, tak ako je uvedené v tabuľke:

Poisťovňa

Odvody celkom
(€)

Odvody – zamestnanec
(€)

Odvody – zamestnávateľ
(€)

VšZP

1 394,40

 398,40

 996,00

SP

5 730,84

1 320,24

4 410,60

Sumy zaúčtované v roku 2014 vystornuje v celej výške jednou ročnou sumou z peňažného denníka. Účtovať bude 31. 12. 2014 takto:

 • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“ – 1 394,40 ,
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Poistné a príspevky“ – 1 394,40 (odvody do ZP)

a

 • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“ – 5 730,84 ,
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Poistné a príspevky“ – 5 730,84 (odvody do SP),
 • zaúčtuje už rozdelené sumy, tak ako je uvedené v tabuľke.

V rámci účtovania uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje 31. 12. 2014 do peňažného denníka odvody do ZP a SP ako:

 • Odvody do ZP:
  • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“ 398,40 ,
  • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Mzdy“ 398,40
 • a
  • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“ 996 ,
  • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Poistné a príspevky“ 996 .
 • Odvody do SP:
  • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“ 1 320,24 ,
  • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Mzdy“ 1 320,24
 • a
  • výdavok ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Výdavky celkom“ 4 410,60 ,
  • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Poistné a príspevky“ 4 410,60 .

Časť peňažného denníka, rok 2014 ()


Por. číslo


Dátum


Názov položky

Výdavky ovplyvňujúce ZD

Celkom

Mzdy

Poistné a príspevky

510.

14. 11.

Odvody VšZP

  116,20

 

 116,20

511.

14. 11.

Odvody SP

477,57

 

477,57

...

 

 

 

 

 

666.

31. 12.

Uzávierkové účtovné operácie

 

 

 

667.

31. 12.

Storno odvody ZP

– 1 394,40

 

– 1 394,40

668.

31. 12.

Storno odvody SP

– 5 730,84

 

– 5 730,84

669.

31. 12.

Odvody ZP

398,40

398,40

 

670.

31. 12.

Odvody ZP

  996,00

 

   996,00

671.

31. 12.

Odvody SP

 1 320,24

1 320,24

 

672.

31. 12.

Odvody SP

 4 410,60

 

 4 410,60

Podnikateľ pri účtovaní uzávierkových účtovných operácií neúčtuje o výdavku peňažných prostriedkov z pokladnice a ani z bankového účtu, pretože takýto účtovný prípad 31. 12. 2014 nenastal.

O výdavkoch peňažných prostriedkov z bankového účtu účtoval v čase úhrady odvodov do ZP a SP.

ODPORÚČANIE

Zjednodušený spôsob účtovania odvodov do ZP a SP odporúčame tým podnikateľom, ktorým softvér na spracovanie účtovníctva a miezd umožní vytlačiť údaje potrebné k účtovaniu 31. 12. 2014, čo sa týka odvodov do ZP a SP, a nemusia potrebné hodnoty prácne zisťovať a spočítavať ručne.

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.