Mzdové veličiny v roku 2021

Mzdové veličiny pre rok 2021, ako napr. minimálna mzda a minimálne mzdové nároky, príplatky – mzdové zvýhodnenia, životné minimum, nezdaniteľná časť základu dane...

Dátum publikácie:3. 12. 2020
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_zena-kancelaria

Pomaly, ale iste s Covidom-19 či bez neho, blíži sa nový rok. Aj nový rok 2021 prinesie zmeny v mzdových veličinách. Pozrime sa teda na nové očakávané čísla v roku 2021.

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky na rok 2021

Veľká zmenu vo výpočte minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov priniesol novelizačný zákon č. 294/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákonník práce“).

S platnosťou od 1. 1. 2021 bude minimálna mzda vo výške 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Tzn. 57 % z priemernej mzdy za rok 2019, ktorá bola stanovená v sume 1 092 € (pôvodne bolo stanovených 60 % z priemernej mzdy):

 • 623 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 3,580 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 • Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom v pracovnom pomere za odpracovanú prácu poskytnúť mzdu v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti príslušného pracovného miesta.

Stupeň náročnosti je povinný každému pracovnému miestu priradiť zamestnávateľ, a to porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve, s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, ktoré nájdeme v Prílohe č. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákonník práce“).

Aj v roku 2021 ostáva naďalej v platnosti šesť stupňov náročnosti práce, avšak dochádza k zmene pri výpočte jednotlivých mzdových nárokov (§ 120 ods. 4 Zákonníka práce).

Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy.

Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa vyššie uvedenej vety.

Výpočet minimálnych mzdových nárokov od 2021:

§ 120 ods. 4 Zákonníka práce

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

1

1,0

2

1,2

3

1,4

4

1,6

5

1,8

6

2,0

.........

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku:

OBDOBIE

SUMA

Zvýšenie %

Rok 2011

317,00 €

3,02 %

Rok 2012

327,20 €

3,22 %

Rok 2013

337,70 €

3,21 %

Rok 2014

352,00 €

4,23 %

Rok 2015

380,00 €

7,95 %

Rok 2016

405,00 €

6,58 %

Rok 2017

435,00 €

7,41 %

Rok 2018

480,00 €

10,34 %

Rok 2019

520,00 €

8,33 %

Rok 2020

580,00 €

11,54 %

Rok 2021

623,00 €

7,41 %

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

Pri týždennom pracovnom čase menej ako 40 hodín v súlade s § 85 Zákonníka práce je minimálna hodinová mzda/minimálny mzdový nárok nasledovný:

Od 1. 1. 2021 sa mení zaokrúhľovanie zo štyroch na tri desatinné miesta:

 • 38,75 hodiny – ak má zamestnanec rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke,

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2021 (38,75-hodinový týždenný pracovný čas)

Stupeň náročnosti

Koeficient min. mzdy

Minimálna hodinová mzda

1

1,0

3,695 €

2

1,2

4,384 €

3

1,4

5,073 €

4

1,6

5,760 €

5

1,8

6,449 €

6

2,0

7,137 €

 • 37,5 hodiny – ak má zamestnanec rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne vykonáva prácu vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke,

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2021 (37,5-hodinový týždenný pracovný čas)

Stupeň náročnosti

Koeficient min. mzdy

Minimálna hodinová mzda

1

1,0

3,819 €

2

1,2

4,530 €

3

1,4

5,242 €

4

1,6

5,952 €

5

1,8

6,663 €

6

2,0

7,375 €

Príplatky – mzdové zvýhodnenia na rok 2021

Novelizačný zákon č. 294/2020 Z. z. mení nielen výpočet minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, ale ruší výpočet príplatkov a zavádza od 1. 1. 2021 pevné sumy za príplatky.

Aktuálne pevné stanovené sumy sú vo výške pôvodného percentuálneho výpočtu, tzn., že ide o rovnaké zvýšenie príplatkov z minimálnej mzdy ako v predchádzajúcich rokoch.

Nahradením pevnej sumy za výpočet však môže v budúcnosti prísť k novelizáciám s rôznou úpravou pevnej sumy (alebo sa ponechajú pevné sumy aj na ďalšie obdobia).

• Za prácu v sobotu (§ 122a ods. 1 a 2)

 • RUŠÍ SA = najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 1,79 €.
 • RUŠÍ SA = u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 1,61 €.

• Za prácu v nedeľu (§ 122b ods. 1 a 2)

 • RUŠÍ SA = najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 3,58 €.
 • RUŠÍ SA = u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 3,22 €.

• Za nočnú prácu (§ 123 ods. 1 a 2) (práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou)

 • RUŠÍ SA = najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 1,43 €.
 • RUŠÍ SA = ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 1,79 €.
 • RUŠÍ SA = u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajú­ceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 1,25 €.

• Za prácu vo sviatok

Ak zamestnanec vykonáva prácu v deň sviatku, má okrem dosiahnutej mzdy právny nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % svojho priemerného zárobku (§ 122 Zákonníka práce).

• Za prácu nadčas

Zamestnancovi podľa § 121 ods. 1 Zákonníka práce patrí mzdové zvýhodnenie najmenej v sume:

 • 25 % jeho priemerného zárobku,
 • 35 % jeho priemerného zárobku, ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikové práce.

Poznámka:

Nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok alebo za prácu nadčas stráca zamestnanec v prípade, ak za prácu vo sviatok alebo za prácu nadčas po dohode so zamestnávateľom čerpá náhradné voľno.

• Za sťažený výkon práce (§ 96 ods. 5)

 • RUŠÍ SA = zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri rizikových prácach v prostredí, kde pôsobia faktory pracovného prostredia (chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, prach, fyzikálne faktory ako hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie) vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu pri splnení podmienky, že pri ich výkone sa vyžaduje, aby používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky (§ 124 Zákonníka práce).
  STANOVUJE SA pevná suma 0,72 €.

• Za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska (§ 124 ods. 3)

 • RUŠÍ SA = za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska má zamestnanec nárok na náhradu najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.
  STANOVUJE SA pevná suma 0,72 €.   

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Mzdové veličiny v roku 2021

Podkapitoly:

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky na rok 2021
Príplatky – mzdové zvýhodnenia na rok 2021
Životné minimum od 1. 1. 2021
Základ dane/sadzba dane z príjmov fyzických osôb na rok 2021
Nezdaniteľná časť základu dane na rok 2021
Daňový bonus na rok 2021
Trinásty a štrnásty plat v roku 2021
Príspevok na rekreáciu a príspevok na športovú činnosť dieťaťa v roku 2021
Poistné na sociálne poistenie na rok 2021 (zamestnanec/zamestnávateľ)
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a nemocenské dávky v roku 2021
Sumy stravného v roku 2021
Cestovné náhrady v roku 2021
Výška maximálneho príjmu v roku 2021 počas evidencie na úrade práce
Exekučné zrážky v roku 2021

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.