Oslobodenie od zdanenia v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest

Vláda dňa 2. 2. 2021 schválila ďalší návrh na zmenu podmienok a predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov. 

Dátum publikácie:10. 2. 2021
Autor:Bc. Katarína Danajovičová

tt_dan (1)

Obsah:

A. Dotácie pre zamestnávateľov

B. Dotácie pre SZČO

C. Dotácie pre občanov

D. Dotácie na úhradu nájomného

Štát sa snažil podporiť a stále poskytuje dotácie, príspevky podnikateľom, zamestnávateľom, ktorí museli na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zatvoriť alebo obmedziť svoje prevádzky, ktorým klesli tržby alebo nemajú príjem z podnikania a v neposlednom rade aj občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu.

Okrem finančných príspevkov sa prijali rôzne opatrenia ako napríklad predĺženie lehoty na úhrady dane, úhrady poistného na sociálne a zdravotné poistenie, pozastavenie výkonu vymáhania pohľadávok, možnosť dočasného pozastavenia splátok úverov, hypoték, leasingov, vyplácanie pandémických práceneschopností, ošetrovného, rodičovských príspevkov, podpory v nezamestnanosti – pandémické opatrenia sa dotkli každej oblasti.

Keďže sa pomaly blíži zúčtovanie príjmov dosiahnutých v roku 2020, v článku si priblížime, ako správne uviesť a či zdaniť finančné príspevky priznané v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Čo sa týka vyplatených pandémických práceneschopností, ošetrovného, rodičovských príspevkov, podpory v nezamestnanosti – išlo len o úpravu podmienok na vznik nároku na dávku, prípadne o predĺženie podporného obdobia. Z pohľadu zdaňovania týchto pandémických dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou alebo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR platí, že sú to príjmy oslobodené od dane tak ako doteraz v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), b) zákona č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“):

  1. dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, plnenia zo starobného dôchodkového sporenia, okrem sumy vyplatenej podľa osobitného predpisu, a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu
  2. dávka a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi, ďalšie sociálne dávky a plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

NEPREHLIADNITE

Opatrenia v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest sú stanovené a riešené v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a finančné prostriedky vyplácané prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Novelizačným zákonom č. 63/2020 Z. z. zo dňa 25. marca 2020 z dôvodu vzniknutej pandémickej situácie bol doplnený § 54 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti (Projekty a programy) o nové písmeno e) a za aktívne opatrenia trhu práce sa považujú aj:

  1. projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad,

A. Dotácie pre zamestnávateľov

Zamestnávateľom môže byť právnická osoba, ale aj fyzická osoba = samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Poskytnutá dotácia je určená na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca z jeho celkovej ceny práce (pri prvej vlne pandémických opatrení to bola náhrada mzdy zamestnanca len z jeho hrubej mzdy).

1. Zamestnávateľ právnická osoba

Poskytnutá dotácia je príjmom oslobodeným od dane v súlade § 13 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov. Podľa § 13 ods. 2 písm. k):

Mzdové náklady a náklady na zdravotné a sociálne poistenie sú z hľadiska daňových výdavkov nedaňovým výdavkom do výšky poskytnutej dotácie.

Podvojné účtovníctvo: Podľa § 52a opatrenia o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa dotácia účtuje priamo v prospech účtu výnosov alebo v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Suma dotácie sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcemu vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov.

Dotácia na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej jednotky, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad. Pri účtovaní dotácie na úhradu nákladov sa na zabezpečenie vecnej a časovej súvislosti použije účtovanie na účte 384 – Výnosy budúcich období. Tieto sa rozpúšťajú v prospech vecne príslušného účtu výnosov, a to účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo účtu 668 – Ostatné finančné výnosy v účtovnom období, v ktorom sa účtujú kompenzované náklady.

Keďže dotácia (účet 648) pokrýva len časť mzdových nákladov (účet 521) a nákladov na zdravotné a sociálne poistenie (účet 524) je potrebné viesť analytickú evidenciu účtov (648N, 521N, 524N).

POZNÁMKA

V daňovom priznaní sa dotácia a k nej prislúchajúce nedaňové náklady uvedú nasledovne:

  • Položky znižujúce výsledok hospodárenia Dotácia účtovaná v analytickej evidencii účtu 648N sa uvedie na riadku 230 ako príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona o dani z príjmov.
  • Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia Nedaňové náklady na mzdy (521N, 524N) sa uvedú do tabuľky A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II časti) na riadku 14.

Súčasne sa uvedú na riadku 130 – Výdavky, ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo § 21a zákona o dani z príjmov alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona.

2. Zamestnávateľ fyzická osoba

Poskytnutá dotácia je príjmom oslobodeným od dane v súlade § 9 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov. Teda plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6, ak nejde o plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce [§ 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti].

Zákonom č. 416/2020 Z. z. teda došlo k rozšíreniu okruhu príjmov oslobodených od dane podľa tohto ustanovenia o plnenia v rámci aktívnej politiky práce poskytované v súlade s § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti prostredníctvom projektov na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov zamestnanosti, ktoré daňovník prijal v súvislosti s výkonom činností, z ktorých mu plynú príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov.

POZNÁMKA

Daňové výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane, je potrebné vylúčiť - pôjde o nedaňové výdavky, t. j. výdavky hradené z prijatého plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov. Ide o zachovanie princípu neutrálneho vplyvu uvedených platieb (plnení) na základ.

B. Dotácie pre SZČO

Na dotáciu pre SZČO sa rovnako vzťahuje, uplatňuje § 9 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov, tzn. poskytnutá dotácia je príjmom oslobodeným od dane.

DÔLEŽITÉ

Príjem oslobodený od dane nevstupuje do Daňového priznania fyzických osôb.


Prečítajte si celé znenie:

Oslobodenie od zdanenia v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.