Stravné od 1. 3. 2021 v príkladoch

Dňa 19. 2. 2021 bola v Zbierke zákonov uverejnená novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z. Okrem iného sa zameriava aj na poskytovanie stravného zamestanancom. V akom prípade si môžu zamestnanci vybrať medzi gastrolístkami a finančným príspevkom? Prečítajte si odpovede na otázky. Priebežne budú dopĺňané aj ďalšie otázky.

Dátum publikácie:22. 2. 2021
Autor:kolektív autorov

tt_rozvoz-jedla (1)

Otázka:

Aké je číslo a dátum platnosti zákonov súvisiacich so zmenou v stravovaní od 1. 3. 2021? Aká je maximálna suma, ktorá môže byť poskytnutá zamestnancovi? Je tam oslobodenie od dane zo závislej činnosti a odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Odpoveď:

Novela Zákonníka práce vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 76/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. 3. 2021. 

Nové ustanovenie § 152  je v zákone v nasledovnom znení:

(7)Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa odseku 6, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise. Zamestnávateľ na základe výberu zamestnanca zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume podľa odseku 8. Do uskutočnenia výberu zo strany zamestnanca zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo mu poskytuje finančný príspevok na stravovanie v sume podľa odseku 8.“.

(8)Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3 prvej vety, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem sumy podľa prvej vety alebo druhej vety zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu.

Právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení. Zároveň sa  ponecháva výnimka z možnosti voľby tam, kde už doteraz bol uplatňovaný finančný príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ bude môcť upraviť podrobnejšie pravidlá, akými sa realizuje výber zamestnanca. Vzhľadom na rozmanitú veľkosť zamestnávateľov a rozličné podmienky u nich, zákon ponecháva tieto otázky na zamestnávateľov a upravuje len minimálne pravidlá, pričom umožňuje, aby si pre tieto účely vydal vnútorný predpis.

Finančný príspevok bude príjmom oslobodeným od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 

Otázka: 

Spoločnosť denne poskytuje teplú stravu svojim zamestnancom vo vlastných priestoroch. Stravné lístky dostávali zamestnanci, ktorí:

1. majú potvrdenie od špecialistu o zdravotných problémoch,

2. pracovali viac ako 12 hodín,

3. pracujú z domu na home office,

4. pracovali v čase, keď sa strava nevydávala (napr. práca v sobotu, kde bolo potrebné, aby pár ľudí prišlo do práce, ale dodávateľ stravy stravu nevydával z dôvodu nedostatočného záujmu – nebola naplnená podmienka min. počtu vydávaného jedla).

Majú títo zamestnanci v takýchto prípadoch právo si vybrať, či chcú poskytnúť stravný lístok alebo finančný príspevok?

Odpoveď:

Aj od 1. 3. 2021 platí, že zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov najmä:

  • poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja vo vlastnom stravovacom zariadení,
  • poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, t. j. dodávateľským spôsobom, pričom dodávateľ stravy službu poskytnutia stravy vyfakturuje alebo uplatní formu predaja vlastných stravných lístkov,
  • prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby, t. j. prostredníctvom stravovacích poukážok tzv. gastrolístkov...

Celá odpoveď:

Možnosť výberu medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie

 

Otázka:

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie formou stravovacích poukážok a prispieva aj zo sociálneho fondu. V akej výške bude poskytovať finančný príspevok od 1. 3. 2021? Nebude už možné prispievať zo sociálneho fondu?

Odpoveď:

Nové znenie § 152 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce je upravené nasledovne:

„Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3 prvej vety, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem sumy podľa prvej vety alebo druhej vety zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu.“...

Celá odpoveď:

Stravovanie od 1. 3. 2021

 

Otázka:

Ako sa podstupuje v prípade vyplácania stravných lístkov v hotovosti? Ak firma prispieva zamestnancom na stravné lístky aj nad rámec zákona - povinný príspevok, t. j. účtuje príspevok zo sociálneho fondu a ešte aj príspevok nad rámec zákona, bude sa toto považovať za súčasť mzdy? Alebo ide stále o oslobodený príjem, aj keď sa zamestnanci rozhodnú pre hotovosť?

Odpoveď:

Stravné lístky poskytnuté v hotovosti

 

Otázka:

Organizácia má viac stredísk - administratíva a 3 prevádzky. Na prevádzkach sa robia 2 zmeny, ranná a poobedná. Administratíva a prevádzka, ktorá má rannú zmenu, má zamestnávateľom zabezpečenú stravu formou dodávateľa. Kto chce, môže využiť zabezpečenú stravu, kto nechce, má automaticky stravný lístok. Z tohto dôvodu ako bolo na školení povedané, zamestnanec nemá nárok výberu, či chce stravný lístok alebo finančný príspevok. Otázne však ostáva, čo v prípade zamestnancov, ktorí sú na poobednej zmene, na ktorú zamestnávateľ nezabezpečuje stravu. Majú takýto zamestnanci v čase poobednej zmeny možnosť výberu, či chcú stravný lístok alebo finančný príspevok? Alebo to je myslené na celý mesiac, že buď budú dostávať stravný lístok celý mesiac alebo finančný príspevok celý mesiac?

Odpoveď:

Aj od 1. 3. 2021 platí, že zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov najmä:

  • poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja vo vlastnom stravovacom zariadení,
  • poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, t. j. dodávateľským spôsobom, pričom dodávateľ stravy službu poskytnutia stravy vyfakturuje alebo uplatní formu predaja vlastných stravných lístkov,
  • prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby, t. j. prostredníctvom stravovacích poukážok tzv. gastrolístkov.

Podľa § 152 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, s účinnosťou od 1. 3. 2021, zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Celá odpoveď:

Možnosť výberu medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie

Poznámky pod čiarou:


Autor: kolektív autorov

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.