Zamestnávatelia musia ÚVZ nahlásiť práce zaradené do 2. kategórie

Zamestnávateľ je povinný oznámiť Úradu verejného zdravotníctva práce zaradené do druhej kategórie z hľadiska rizikovosti práce najneskôr do 28. februára tohto roka.

Dátum publikácie:6. 2. 2020
Autor:TASR

registracia 2 kategorie

TASR | 6. 2. 2020

Zamestnávatelia by nemali zabudnúť na niektoré nahlasovacie povinnosti. Tento mesiac je potrebné oznámiť v elektronickej podobe práce zaradené do druhej kategórie z hľadiska rizikovosti práce, a to podľa stavu ku koncu vlaňajška. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) oznámil, že bude považovať túto povinnosť za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr do 28. februára tohto roka.
      Aj doteraz mali zamestnávatelia povinnosť viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej, tretej alebo štvrtej kategórie podľa hodnotenia zdravotných rizík. Kategorizáciu prác z hľadiska rizikovosti upravuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. "Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia," priblížila advokátka z právnickej kancelárie Ružička and Partners Martina Poliačiková.
      Nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia zahŕňa neočakávanú alebo nepredpokladanú reakciu organizmu, a to vo forme príznaku alebo odlišného znaku vrátane zmenených laboratórnych hodnôt alebo zmenených funkčných schopností organizmu v súvislosti s expozíciou danému faktoru práce a pracovného prostredia. "Sú to práce, pri ktorých faktory a pracovné prostredie neprekračujú limity alebo kritériá ustanovené osobitnými predpismi. Miera zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia je vyššia ako u obyvateľov, ale je tolerovateľná," vysvetlila Poliačiková.
      Zaradenie zamestnancov do kategórie rizikovosti prác sa posudzuje individuálne, podľa podmienok každého zamestnávateľa osobitne v zmysle príslušného zákona a vyhlášky. Vo vyhláške je podrobne opísaných 16 rôznych faktorov práce a pracovného prostredia. Ide napríklad o hluk, vibrácie, elektromagnetické pole, rôzne druhy umelého optického žiarenia, ionizujúce žiarenie, tlak vzduchu, chemické faktory, teplo, chlad, fyzickú či psychickú záťaž. V minulom roku pribudol nový faktor umelého optického žiarenia, a to 'intenzívne pulzné svetlo' a zmeny nastali v popise pri 'laseroch' a 'fyzickej záťaži'. Ak zamestnávateľ nemá vypracovaný posudok o riziku a nepozná kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík, môže si vybrať pracovnú zdravotnú službu, ktorá mu posúdenie zdravotného rizika, teda písomný posudok o riziku s kategorizáciou prác vypracuje. "Problematiku zaradenia konkrétnych prác do tejto kategorizácie odporúčame konzultovať s odborníkmi z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, špecializovanými zdravotníkmi, lekármi alebo pracovnou zdravotnou službou," hovorí Poliačiková.
      Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika pri prácach druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov, pri prácach tretej alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok. Posúdenie je potrebné zabezpečiť v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. "Aj napriek tomu, že práce zaradené do druhej kategórie nie sú zákonom považované za rizikové práce, zamestnávateľ je povinný oznámiť údaje ako názov pracoviska, názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení, ako aj počet zamestnancov pracoviska," vymenovala Poliačiková.
      Túto oznamovaciu povinnosť si musí zamestnávateľ splniť v elektronickej forme buď vyplnením formulára na stránke úradu, alebo druhá možnosť je poslať formulár prostredníctvom stránky Slovensko.sk. "Rovnaké uvedené údaje musí zamestnávateľ poskytnúť aj zástupcom zamestnancov. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa dopúšťa zamestnávateľ správneho deliktu, za ktorý mu hrozí pokuta od 150 eur až do 20 000 eur," upozornila Poliačiková.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

 

Formuláre na vyplnenie a usmernenia k vypĺňaniu

Pozn. redakcie:
§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Funkcie

Partner