Mzdové veličiny v roku 2021

Prinášame prehľad aktuálne platných súm potrebných na správne vedenie mzdového účtovníctva v roku 2021: novú výšku minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, mzdových zvýhodnení, nezdaniteľných častí, poistného, stravného, limitov pri exekučných zrážkach a pod.

Obsah

Dátum publikácie:25. 11. 2020
Autor:Bc. Katarína Danajovičová
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Odmena za prácu, mzda, plat; Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Nemocenské poistenie; Sociálna poisťovňa; Zdravotné poistenie; Životné minimum
Právny stav od:31. 10. 2020

Aj nový rok 2021 prináša zmeny v mzdových veličinách. Pozrime sa teda na nové očakávané čísla v roku 2021.

I. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky na rok 2021

Veľká zmenu vo výpočte minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov priniesol novelizačný zákon č. 294/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákonník práce“).

S platnosťou od 1. 1. 2021 bude minimálna mzda vo výške 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Tzn. 57 % z priemernej mzdy za rok 2019, ktorá bola stanovená v sume 1 092 € (pôvodne bolo stanovených 60 % z priemernej mzdy):

 • 623 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 3,580 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 • Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom v pracovnom pomere za odpracovanú prácu poskytnúť mzdu v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti príslušného pracovného miesta.

Stupeň náročnosti je povinný každému pracovnému miestu priradiť zamestnávateľ, a to porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve, s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, ktoré nájdeme v Prílohe č. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákonník práce“).

Aj v roku 2021 ostáva naďalej v platnosti šesť stupňov náročnosti práce, avšak dochádza k zmene pri výpočte jednotlivých mzdových nárokov (§ 120 ods. 4 Zákonníka práce).

Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy.

Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa vyššie uvedenej vety.

Výpočet minimálnych mzdových nárokov od 2021:

§ 120 ods. 4 Zákonníka práce

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

1

1,0

2

1,2

3

1,4

4

1,6

5

1,8

6

2,0

Rozdiel medzi mesačnou mzdovou za rok 2021 a 2020 = 623 - 580 = 43 €
2. až 6. stupeň náročnosti vypočítaný za rok 2020 (násobok koeficientu a minimálnej mzdy 2020) sa zvýši o sumu 43 €.

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2021

Stupeň náročnosti

Koeficient min. mzdy

Minimálna mesačná mzda

Minimálna hodinová mzda

1

1,0

623 €

3,580 €

2

1,2

739 € (696 € + 43 €)

4,247 € (1/174 zo 739 €)

3

1,4

855 € (812 € + 43 €)

4,914 € (1/174 z 855 €)

4

1,6

971 € (928 € + 43 €)

5,580 € (1/174 z 971 €)

5

1,8

1 087 € (1 044 € + 43 €)

6,247 € (1/174 z 1 087 €)

6

2,0

1 203 € (1 160 € + 43 €)

6,914 € (1/174 z 1 203 €)

 

Porovnanie minimálnych mzdových nárokov za rok 2020 a 2021

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

Minimálna mesačná mzda platná v roku 2020

Minimálna mesačná mzda platná na rok 2021

ZVÝŠENIE

1

1,0

580 €

623 €

43 €

2

1,2

696 €

739 €

43 €

3

1,4

812 €

855 €

43 €

4

1,6

928 €

971 €

43 €

5

1,8

1 044 €

1 087 €

43 €

6

2,0

1 160 €

1 203 €

43 €

Aká by bola minimálna mzda a mzdové nároky, ak by ostalo v platnosti pôvodné znenie zákonov?

Porovnanie minimálnych mzdových nárokov za rok 2021
BEZ NOVELIZÁCIE/S NOVELIZÁCIOU

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

Minimálna mesačná mzda
BEZ NOVELY (60 %)

Minimálna mesačná mzda
PO NOVELE (57 %)

ROZDIEL

1

1,0

655 €

623 €

32 €

2

1,2

786 €

739 €

47 €

3

1,4

917 €

855 €

62 €

4

1,6

1 048 €

971 €

77 €

5

1,8

1 179 €

1 087 €

92 €

6

2,0

1 310 €

1 203 €

107 €

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že od roku 2021 sa spomaľuje rast minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca a vyrovnáva sa rozdiel zvyšovania pri jednotlivých minimálnych mzdových nárokoch. Zo strany zamestnanca nie je po novelizácii situácia veľmi lichotivá, avšak zamestnávatelia miernejšie zvyšovanie minimálnej mzdy, minimálnych mzdových nárokov určite uvítali – hlavne v tomto nepriaznivom ekonomickom období v súvislosti s opatreniami – pandémiou COVID-19.

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku:

OBDOBIE

SUMA

Zvýšenie %

Rok 2011

317,00 €

3,02 %

Rok 2012

327,20 €

3,22 %

Rok 2013

337,70 €

3,21 %

Rok 2014

352,00 €

4,23 %

Rok 2015

380,00 €

7,95 %

Rok 2016

405,00 €

6,58 %

Rok 2017

435,00 €

7,41 %

Rok 2018

480,00 €

10,34 %

Rok 2019

520,00 €

8,33 %

Rok 2020

580,00 €

11,54 %

Rok 2021

623,00 €

7,41 %

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

Pri týždennom pracovnom čase menej ako 40 hodín v súlade s § 85 Zákonníka práce je minimálna hodinová mzda/minimálny mzdový nárok nasledovný:

Od 1. 1. 2021 sa mení zaokrúhľovanie zo štyroch na tri desatinné miesta:

 • 38,75 hodiny – ak má zamestnanec rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke,

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2021 (38,75-hodinový týždenný pracovný čas)

Stupeň náročnosti

Koeficient min. mzdy

Minimálna hodinová mzda

1

1,0

3,695 €

2

1,2

4,384 €

3

1,4

5,073 €

4

1,6

5,760 €

5

1,8

6,449 €

6

2,0

7,137 €

 • 37,5 hodiny – ak má zamestnanec rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne vykonáva prácu vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke,

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2021 (37,5-hodinový týždenný pracovný čas)

Stupeň náročnosti

Koeficient min. mzdy

Minimálna hodinová mzda

1

1,0

3,819 €

2

1,2

4,530 €

3

1,4

5,242 €

4

1,6

5,952 €

5

1,8

6,663 €

6

2,0

7,375 €

Pozn. redakcie:
§ 120 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z.


II. Príplatky – mzdové zvýhodnenia na rok 2021

Novelizačný zákon č. 294/2020 Z. z. mení nielen výpočet minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, ale ruší výpočet príplatkov a zavádza od 1. 1. 2021 pevné sumy za príplatky.

Aktuálne pevné stanovené sumy sú vo výške pôvodného percentuálneho výpočtu, tzn., že ide o rovnaké zvýšenie príplatkov z minimálnej mzdy ako v predchádzajúcich rokoch.

Nahradením pevnej sumy za výpočet však môže v budúcnosti prísť k novelizáciám s rôznou úpravou pevnej sumy (alebo sa ponechajú pevné sumy aj na ďalšie obdobia).

• Za prácu v sobotu (§ 122a ods. 1 a 2)

 • RUŠÍ SA = najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 1,79 €.
 • RUŠÍ SA = u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 1,61 €.

• Za prácu v nedeľu (§ 122b ods. 1 a 2)

 • RUŠÍ SA = najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 3,58 €.
 • RUŠÍ SA = u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 3,22 €.

• Za nočnú prácu (§ 123 ods. 1 a 2) (práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou)

 • RUŠÍ SA = najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 1,43 €.
 • RUŠÍ SA = ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 1,79 €.
 • RUŠÍ SA = u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajú­ceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 1,25 €.

• Za prácu vo sviatok

Ak zamestnanec vykonáva prácu v deň sviatku, má okrem dosiahnutej mzdy právny nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % svojho priemerného zárobku (§ 122 Zákonníka práce).

• Za prácu nadčas

Zamestnancovi podľa § 121 ods. 1 Zákonníka práce patrí mzdové zvýhodnenie najmenej v sume:

 • 25 % jeho priemerného zárobku,
 • 35 % jeho priemerného zárobku, ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikové práce.

Poznámka:

Nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok alebo za prácu nadčas stráca zamestnanec v prípade, ak za prácu vo sviatok alebo za prácu nadčas po dohode so zamestnávateľom čerpá náhradné voľno.

• Za sťažený výkon práce (§ 124 ods. 3)

 • RUŠÍ SA = zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri rizikových prácach v prostredí, kde pôsobia faktory pracovného prostredia (chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, prach, fyzikálne faktory ako hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie) vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu pri splnení podmienky, že pri ich výkone sa vyžaduje, aby používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky (§ 124 Zákonníka práce).
  STANOVUJE SA pevná suma 0,72 €.

• Za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska (§ 96 ods. 5)

 • RUŠÍ SA = za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska má zamestnanec nárok na náhradu najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.
  STANOVUJE SA pevná suma 0,72 €.

Pozn. redakcie:
§ 96 ods. 5, § 121 až § 123, § 152a, § 152b, § 124 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z.

 


III. Životné minimum od 1. 1. 2021

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 174/2020 Z. z. o úprave súm životného minima bolo stanovené životné minimum v sumách (s platnosťou od 1. 7. 2020):

 • 214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoloč­ne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 98,08 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Uvedené sumy životného minima budú platné do 30. 6. 2021. Od 1. 7. 2021 v súlade s § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov môže dôjsť k zmene uvedených súm.

Pozn. redakcie:
§ 5 zákona č. 601/2003 Z. z.


IV. Základ dane/sadzba dane z príjmov fyzických osôb na rok 2021

Hranica základu dane z príjmu na uplatnenie 19 %/25 % sadzby je stanovená ako 176,8-násobok sumy platného životného minima – § 15 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o dani z príjmov“).

SADZBA DANE

Hranica ročného príjmu

Hranica mesačného príjmu

19 %

do 37 981,94 €

do 3 165,16 €

25 %

nad 37 981,94 €

nad 3 165,16 €

 

Pozn. redakcie:
§ 15 zákona č. 595/2003 Z. z.


V. Nezdaniteľná časť základu dane na rok 2021

Obsah:

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2021

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) na rok 2021

Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) na rok 2021

Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami na rok 2021

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2021

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka (§ 11 ods. 2 zákona o dani z príjmov) sa vypočíta ako 21-násobok životného minima

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA DAŇOVNÍKA

ZÁKLAD DANE

4 511,43 €

do 19 936,22 €

pod 4 511,43 €

vyšší ako 19 936,22 €

0 €

od 37 981,94 € a viac

V prípade, ak je základ dane daňovníka vyšší ako 92,8-násobok životného minima (92,8 x 214,83 €), t. j. 19 936,22 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je rozdiel medzi 44,2-násobkom životného minima (44,2 x 214,83 €) a jednou štvrtinou jeho základu dane (§ 11 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

9 495,49 - (základ dane : 4)

Mesačné uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane pri výpočte preddavkov na daň je možné len pri príjmoch zo závislej činnosti na základe rozhodnutia daňovníka.

Výnimkou je taký daňovník, ktorý k 1. 1. 2021 poberal starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo porovnateľný dôchodok zo zahraničia.

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka pri mesačnom uplatňovaní je 375,95 €.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) na rok 2021

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku nie je možné uplatňovať mesačne v priebehu zdaňovacieho obdobia, ale len ročne, a to po splnení zákonných podmienok stanovených v § 11 ods. 4, 5 zákona o dani z príjmov. Po splnení zákonných podmienok sa nezdaniteľná časť na manželku (man­žela) vypočítava podľa § 11 ods. 3. Výpočet sa odvíja od výšky základu dane daňovníka aj od vlastného príjmu manželky (manžela) dosiahnutého v príslušnom kalendárnom roku. V roku 2021 bude možné uplatniť si túto nezdaniteľnú časť v nasledujúcich sumách (19,2-násobok životného minima):

Ak má DAŇOVNÍK
ZÁKLAD DANE

VLASTNÝ PRÍJEM
MANŽELKY

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ
NA MANŽELKU

do 37 981,94 €

0,00 €

4 124,74 €

do 37 981,94 €

do 4 124,74 €

4 124,74 € - príjem manželky

do 37 981,94 €

viac ako 4 124,74 €

0 €

 

viac ako 37 981,94 €

0,00 €

13 620,22 - (základ dane : 4)

viac ako 37 981,94 €

príjem €

13 620,22 - (základ dane : 4) - príjem manželky

viac ako 54 480,88 €

/

0 €

Suma 13 620,22 € je 63,4-násobok životného minima (63,4 x 214,83).

Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) na rok 2021

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie („DDS“/III. pilier) bude možné uplatniť formou nezdaniteľnej časti aj za rok 2021 a naďalej ostáva v platnosti maximálna výška úhrnom do 180 €. Na uplatnenie nároku nezdaniteľnej časti musia byť splnené základné podmienky:

 • účastnícka zmluva na doplnkové dôchodkové sporenie uzatvorená po 31. 12. 2013 alebo ak bola uzavretá skôr, musí byť jej súčasťou zrušenie dávkového plánu,
 • zároveň daňovník nemôže mať uzavretú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené podmienky.

(§ 11 ods. 10, ods. 11, ods. 12 zákona o dani z príjmov)

Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami na rok 2021

Novelizačným zákonom č. 416/2020 Z. z. účinným od 1. 1. 2021 sa vypúšťa zo zákona možnosť uplatniť nezdaniteľnú časť na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a ňou spojenými službami (pôvodný § 11 ods. 12 zákona o dani z príjmov).

V súlade s prechodným ustanovením § 52zzi ods. 17 zákona o dani z príjmov – ustanovenie § 11 ods. 12 v znení účinnom do 31. 12. 2020 sa poslednýkrát použije na zníženie základu dane daňovníka za zdaňovacie obdobie roka 2020.

Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 12 v znení účinnom do 31. 12. 2020 je možné použiť aj preukázateľne zaplatenú úhradu za kúpeľnú starostlivosť v zdaňovacom období roka 2020, ktorá je realizovaná v zdaňovacích obdobiach rokov 2020 a 2021, ak aspoň jeden kalendárny deň bola kúpeľná starostlivosť poskytovaná v zdaňovacom období roka 2020.

Túto nezdaniteľnú časť základu dane bolo teda možné uplatniť celkovo v zdaňovacom období za rok 2018, 2019 a 2020.

 

Pozn. redakcie:
§ 11 ods. 10, ods. 11, ods. 12 zákona č. 595/2003 Z. z.


VI. Daňový bonus na rok 2021

Obsah:

Daňový bonus na dieťa na rok 2021

Daňový bonus na zaplatené úroky na rok 2021

Daňový bonus na dieťa na rok 2021

Daňový bonus na dieťa (§ 33 zákona o dani z príjmov) je možné u zamestnanca uplatňovať mesačne v prípade, že jeho príjem je aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy.

 • Mesačná hranica príjmu na rok 2021 je vo výške 311,50 €.
 • Ročná hranica príjmu na rok 2021 je vo výške 3 738 €(6-násobok minimálnej mzdy).

V roku 2021 však dochádza k zmene výšky daňového bonusu a zavádza sa nové členenie daňového bonusu.

S účinnosťou od 1. 7. 2021 sa zavádza možnosť odpočítania 1,7-násobku daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku, až kým nedovŕši 15 rokov veku.

Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť takto zvýšený daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku.

 

Mesačná výška daňového bonusu od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

na dieťa do 6 rokov je vo výške 46,44 €,

na dieťa od 6 rokov je vo výške 23,22 €.

  

Mesačná výška daňového bonusu od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

     na dieťa do 6 rokov je vo výške 46,44 €,

            na dieťa od 6 rokov do 15 rokov je vo výške 39,47 €,

     na dieťa od 15 rokov je vo výške 23,22 €.

 

Poznámka:
Od 1. 1. 2022 sa daňový daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov zyvšuje na 1,85-násobok daňového bonusu

Daňový bonus na zaplatené úroky na rok 2021

Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má:

 • najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,
 • priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e.

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 € za rok.

Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (ďalej len: „spoludlžník“):

 • podmienku veku musí spĺňať aj spoludlžník,
 • priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,3-ná­sobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie,
 • spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.

Podmienky ohľadom priemerného mesačného príjmu daňovníka a spoludlžníka musia byť splnené ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, a to počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.

V roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky z maximálnej zákonom stanovenej sumy pripa­dajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie.

Rovnako postupuje daňovník aj v roku, keď uplynie päťročná lehota na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, pričom uplatní len pomernú časť tohto daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota skončila.

Pozn. redakcie:
§ 33 zákona č. 595/2003 Z. z.


VII. Trinásty a štrnásty plat v roku 2021

Na poslednú chvíľu v roku 2020 prijaté novelizácie menia od 1. 1. 2021 zdaňovanie a sociálne a zdravotné poistenie trinásteho a štrnásteho platu!

PO NOVOM – od 1. 1. 2021 sa ruší oslobodenie od dane na trinásty a štrnásty plat  a zároveň tieto platy budú podliehať v plnej výške odvodom do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

 

Pozn. redakcie:

§ 293eia zákona č. 461/2003 Z. z.

§ 118, § 134 Zákonníka práce


VIII. Príspevok na rekreáciu a príspevok na športovú činnosť dieťaťa v roku 2021

Za splnenia zákonných podmienok môže zamestnanec požiadať v súlade so Zákonníkom práce:

 • § 152a o príspevok na rekreáciu,
 • § 152b o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Aj v roku 2021 ostávajú v platnosti rovnaké pravidlá aj rovnaká nárokovateľná výška príspevkov:

 • v sume 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok,
 • v sume 55 % oprávnených výdavkov na športovú činnosť dieťaťa, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

Pozn. redakcie:
§ 152a, § 152b zákona č, 311/2001 Z. z.


IX. Poistné na sociálne poistenie na rok 2021 (zamestnanec/zamestnávateľ)

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca/zamestnávateľa nie je zákonom stanovený. Je stanovená len výška maximálneho vymeriavacieho základu a ten sa s platnosťou od 1. 1. 2021 zvyšuje na sumu 7 644 €.

ZAMESTNANEC – ROK 2021

Percentuálna sadzba

Maximálny vymeriavací základ

Výška maximálneho poistného

nemocenské poistenie

1,4 %

7 644,00 €

107,01 €

starobné poistenie

4 %

7 644,00 €

305,76 €

invalidné poistenie

3 %

7 644,00 €

229,32 €

poistenie v nezamestnanosti

1 %

7 644,00 €

76,44 €

SPOLU

9,40 %

 

718,53 €

 

ZAMESTNÁVATEĽ – ROK 2021

Percentuálna sadzba

Maximálny vymeriavací základ

Výška maximálneho poistného

nemocenské poistenie

1,4 %

7 644,00 €

107,01 €

starobné poistenie

14 %

7 644,00 €

1 070,16 €

invalidné poistenie

3 %

7 644,00 €

229,32 €

poistenie v nezamestnanosti

1 %

7 644,00 €

76,44 €

garančné poistenie

0,25 %

7 644,00 €

19,11 €

úrazové poistenie *

0,8 % *

neobmedzený

neobmedzená

rezervný fond solidarity

4,75 %

7 644,00 €

363,09 €

SPOLU

25,20 %

 

1 865,13 €

V súlade s § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ostáva platná odvodová úľava pre študentov – brigádnikov a dôchodcov pracujúcich na základe dohody v sume 200 € (§ 4 ods. 5).

Od 1. 1. 2021 stúpne hranica príjmu, ktorú môžu dosiahnuť zamestnanci na odvodovú úľavu po splnení zákonných podmienok – tzv. „úľava pre dlhodobo nezamestnaného“ a „úľava pre nezamestnaného s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese“ [zamestnanci definovaní v § 4 ods. 1 písm. d)]na 731,64 €.

Hranica nového zvýšeného príjmu sa týka pracovných alebo štátnozamestnaneckých pomerov, ktoré vzniknú v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Upozornenie:

Pre pracovné alebo štátnozamestnanecké pomery, ktoré vznikli v roku 2020, je hraničná suma 678,71 € a tá platí počas 12 kalendárnych mesiacov trvania tohto pomeru, a to aj v prípade, že pracovný vzťah bude pokračovať aj v roku 2021. Uvedená hraničná suma bude v týchto prípadoch platiť aj pre kalendárne mesiace roku 2021.

Pozn. redakcie:

§ 227a zákona č. 461/2003 Z. z.

§ 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z.


X. Preddavky na verejné zdravotné poistenie v roku 2021 (zamestnanec/zamestnávateľ)

Rovnako ako pri sociálnom poistení, tak aj pri zdravotnom poistení nemá zamestnanec/zamestnávateľ stanovený minimálny

vy­meriavací základ. V zdravotnom poistení nie je stanovený ani maximálny vymeriavací základ.

ZAMESTNANEC– ROK 2021

Percentuálna
sadzba

Maximálny
vymeriavací základ

Výška maximálneho preddavku

bez zdravotného postihnutia

4 %

neobmedzený

vypočítaná % z VZ

so zdravotným postihnutím

2 %

neobmedzený

vypočítaná % z VZ

 

ZAMESTÁVATEĽ – ROK 2021

Percentuálna
sadzba

Maximálny
vymeriavací základ

Výška maximálneho preddavku

bez zdravotného postihnutia

10 %

neobmedzený

vypočítaná % z VZ

so zdravotným postihnutím

5 %

neobmedzený

vypočítaná % z VZ

V súvislosti so závislou činnosťou v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo obdobnom pomere je možné podľa § 16 ods. 16, 17 (§ 13a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov uplatniť odpočítateľnú položku, ktorá znižuje zamestnancovi/zamestnávateľovi vymeriavací základ, z ktorého sa následne vypočítavajú preddavky poistného na verejné zdravotné poistenie.

Keďže sa suma odpočítateľnej položky na rok 2021 nemení, ostáva vo výške na mesiac 380 € (na rok 4 560 €), pri jej uplatňovaní pri minimálnej mzde 623 € vyjde odpočítateľná položka nulová.

Pozn. redakcie:
§ 16 ods. 16, 17,  § 13a zákona č. 580/2004 Z. z.


XI. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a nemocenské dávky v roku 2021

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v roku 2021

V súlade s § 8 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov je maximálny denný vymeriavací základ od 1. 1. 2021 v sume 71,8027 €.

Nemocenské dávky zamestnanca v roku 2021

Aj v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v § 55 nájdeme rovnaké znenie pre výpočet maximálneho denného vymeriavacieho základu pre nemocenské dávky zamestnanca ako v zákone o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Avšak, v prípade nemocenskej dávky sa denný vymeriavací základ zaokrúhľuje smerom nahor.
Maximálny denný vymeriavací základ pri nemocenských dávkach od 1. 1. 2021 je v sume 71,8028 €.

Pozn. redakcie:
§ 8 zákona č. 462/2003 Z. z.

§ 55 zákona č. 461/2003 Z. z.


XII. Sumy stravného v roku 2021

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného účinným od 1. júla 2019 ostávajú naďalej platné sumy stravného aj na rok 2021 členené do časových pásiem:

 • pre časové pásmo:
  • 5 až 12 hodín na 5,10 €,
  • 12 až 18 hodín na 7,60 €,
  • nad 18 hodín na 11,60 €.

Maximálna výška príspevku na stravovanie zamestnanca je 2,81 €
(55 % zo sumy 5,10 €).

Suma stravného lístka je minimálne 3,83 €
(75 % zo stravného platného v časovom pásme 5 až 12 hodín).

PREHĽAD STRAVNÉHO OD ZAVEDENIA EURA

Opatrenie MPSVaR SR

Suma stravného pre časové pásmo

Platné

5 až 12 hod.

nad 12 hod. až 18 hod.

nad 18 hod.

OD

DO

č. 621/2008 Z. z.

3,30 €

5,00 €

7,70 €

1. 1. 2009

31. 3. 2009

č. 110/2009 Z. z.

3,60 €

5,40 €

8,30 €

1. 4. 2009

31. 12. 2010

č. 533/2010 Z. z.

3,80 €

5,70 €

8,80 €

1. 1. 2011

31. 8. 2012

č. 248/2012 Z. z.

4,00 €

6,00 €

9,30 €

1. 9. 2012

31. 10. 2014

č. 296/2014 Z. z.

4,20 €

6,30 €

9,80 €

1. 11. 2014

30. 11. 2016

č. 309/2016 Z. z.

4,50 €

6,70 €

10,30 €

1. 12. 2016

31. 5. 2018

č. 148/2018 Z. z.

4,80 €

7,10 €

10,90 €

1. 6. 2018

30. 6. 2019

č. 176/2019 Z. z.

5,10 €

7,60 €

11,60 €

1. 7. 2019

trvá

Novinkou v oblasti stravného však bude od marca 2021 na základe dohody zamestnancov so zamestnávateľom možnosť nahradenia stravných lístkov za hotovosť.


XIII. Cestovné náhrady v roku 2021

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy ostáva v platnosti aj na rok 2021 na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.143/2019 Z. z.:

 • 0,053 €/km pre jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,193 €/km pre osobné cestné motorové vozidlá.

XIV. Výška maximálneho príjmu v roku 2021 počas evidencie na úrade práce

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o službách v zamestnanosti“) umožňuje uchádzačovi o zamestnanie mesačne privyrobiť až do 100 % výšky životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ale len na základe dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru a trvanie dohody nemôže presiahnuť v úhrne 40 dní v kalendárnom roku.

Dohodu uchádzač o zamestnanie nemôže uzavrieť so zamestnávateľom:

 • u ktorého mal bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah,
 • ktorý uchádzača o zamestnanie v priebehu šiestich mesiacov pred uzavretím dohody odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce.

Zároveň nemôže mať uchádzač o zamestnanie súčasne viacero dohôd (§ 6 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti).

Pri porušení niektorej z týchto podmienok vyradí úrad práce takéhoto uchádzača z evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to dňom, kedy prestal spĺňať podmienku.

Výška maximálneho príjmu od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 je 214,83 €.

 

Pozn. redakcie:
§ 6 ods. 3 zákona č 5/2004 Z.z. 


XV. Exekučné zrážky v roku 2021

Pri výpočte exekučných zrážok sú potrebné nasledujúce veličiny (Nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia) a ich hodnoty od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021:

 • Základné nepostihnuteľné sumy:
  • 100 % životného minima plnoletej osoby = 214,83 €.
  • 25 % životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu = 53,70 €,
  • 100 % životného minima plnoletej osoby = 214,83 €,
  • 50 % životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu = 107,41 €.
  • pri fyzickej osobe, ktorá nepoberá dôchodok:
  • pri fyzickej osobe, ktorá poberá dôchodok:
 • Pri zrážke výživného pre maloleté dieťa, ktorú povinnému nemožno zraziť, je:
  • 70 % zo 60 % životného minima na osobu (70 % zo 128,89 €) = 90,22 €,
  • 70 % základnej sumy na vyživovanú osobu (70 % zo 53,70 €) = 37,59 €.
 • Pri pokutách za priestupky:
  • 50 % životného minima plnoletej osoby = 107,41 €,
  • 25 % životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu = 53,70 €.
 • Zrážka bez obmedzenia z príjmu, ktorý je
  • nad 150 % životného minima plnoletej osoby = 322,24 €.

Na záver by som ešte uviedla zmenu znenia § 38 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

S účinnosťou od 1. 1. 2021 môže zamestnanec požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

Táto zmena sa teda bude už týkať Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, ktorá sa podáva do 15. 2. 2021 za zdaňovacie obdobie 2020.

Pozn. redakcie:
od 1. 7. 2021 schválením Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima životného minima č.  244/2021 Z. z. je suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu 218,06 eura, t. j. menia sa aj základné nepostihnuteľné sumy.


Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.