Dočasná pracovná neschopnosť – náhrada príjmu, nemocenské a pandemické nemocenské

Počas trvania dočasnej PN má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu poskytuje zamestnávateľ počas prvých 10 kalendárnych dní práceneschopnosti.

Dátum publikácie:25. 6. 2021
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_lieky

Fyzická osoba môže byť ošetrujúcim lekárom uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu choroby, pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného všeobecného ochorenia alebo z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. Počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu poskytuje zamestnávateľ z vlastných prostriedkov počas prvých 10 kalendárnych dní práceneschopnosti, s výnimkou dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie v súvislosti s pandémiou COVID-19, keď pandemické nemocenské poskytuje Sociálna poisťovňa od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Nárok na nemocenské, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa z nemocenského poistenia, od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, fyzická osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote, a od 11. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanec.

Nemocenské sa poskytuje do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak toto podporné obdobie uplynulo počas trvania krízovej situácie v súvislosti s pandémiou Covid-19 alebo v období šiestich mesiacov po skončení krízovej situácie, Sociálna poisťovňa podporné obdobie môže na žiadosť poistenca predĺžiť najdlhšie o jeden rok.

Základné veličiny, z ktorých výpočet náhrady príjmu a nemocenského vychádza, sú rozhodujúce pre obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu a denný vymeriavací základ poistenca, resp. pravdepodobný denný vymeriavací základ poistenca. Spôsob výpočtu týchto veličín na účely náhrady príjmu aj nemocenského je v princípe rovnaký.

1. Uznávanie a potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti

Podmienky uznávania a potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti ustanovuje § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Dočasnú pracovnú neschopnosť fyzickej osoby posudzuje a zároveň o nej rozhoduje príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je:

 • všeobecný lekár, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti,
 • lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti,
 • lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

Ošetrujúci lekár uzná dočasnú pracovnú neschopnosť po posúdení spôsobilosti na konkrétnu prácu vykonávanú ošetrovanou osobou, vrátane vplyvu práce a pracovného pros­tredia na zdravotný stav. Na základe zdravotného stavu stanovuje aj dĺžku trvania pracovnej neschopnosti.

Ak ošetrujúci lekár rozhodne o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive a určí liečebný režim. Povinnosť potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť lekárom ustanovuje okrem zákona o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti aj § 233 ods. 2 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

V prípade, ak ošetrujúci lekár uzná osobu za dočasne práceneschopnú z viacerých nemocenských poistení, potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystaví osobitne pre každé z nich.

Príklad č. 1:

Zamestnanec je súčasne aj samostatne zárobkovo činnou osobou a za čas dočasnej pracovnej neschopnosti si chce uplatniť nárok na nemocenské z obidvoch poistných vzťahov, preto musí lekára požiadať o vystavenie dvoch potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti. Dôvod vystavenia dvoch potvrdení spočíva v tom, že uznanie jednej práceneschopnosti neznamená automaticky aj druhú práceneschopnosť. V niektorých prípadoch o uplatnení nároku na nemocenské z viacerých poistení môže rozhodnúť poistenec, v niektorých prípadoch môže lekár rozhodnúť, že poistenca uzná za dočasne práceneschopného len z jedného výkonu zárobkovej činnosti a poistenec si môže uplatniť nárok na nemocenské len z toho nemocenského poistenia, z ktorého bol uznaný za dočasne práceneschopného.

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavuje ošetrujúci lekár pri uznaní osoby za dočasne práceneschopnú na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Následne na ňom zaznamenáva zmeny liečebného režimu počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti pozostáva z piatich dielov (listov):

 • I. diel – legitimácia dočasne práceneschopného poistenca slúži poistencovi ako doklad o jeho práceneschopnosti, ktorým sa preukazuje oprávnenému zamestnancovi zamestnávateľa alebo Sociálnej poisťovne vykonávajúcemu kontrolu dodržiavania liečebného režimu. Na tomto diele lekár vyznačuje dátum kontroly, prípadne zmenu adresy pobytu, kde sa práceneschopná osoba bude zdržiavať. Po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti tento diel poistenec odovzdá lekárovi, ktorý ho odošle útvaru lekárskej posudkovej činnosti pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta výkonu práce ošetrujúceho lekára.
 • II. diel (prvá časť)žiadosť o nemocenské/úrazový príplatok slúži na uplatnenie nároku na dávku z nemocenského poistenia v súlade s § 227 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení. Ak je poistenec:
  • ihneď – v prípade vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, kedy má zamestnanec nárok na úrazový príplatok od prvého dňa vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, spolu s tlačivom Hlásenie úrazu na účely nemocenského,
  • do troch dní od zániku nemocenského poistenia – ak zamestnancovi zanikne nemocenské poistenie (napr. skončením pracovnoprávneho vzťahu) v období trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, v ktorom má nárok na náhradu príjmu a dočasná pracovná neschopnosť stále trvá (nárok na nemocenské vzniká od nasledujúceho dňa po zániku nemocenského poistenia),
  • najneskôr do 3 dní po 10. dni práceneschopnosti zamestnanca, za ktoré bola poskytnutá náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
  • zamestnancom, žiadosť postúpi zamestnávateľovi a zamestnávateľ príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá spravuje nemocenské po­istenie zamestnanca a bude vyplácať nemocenské a úrazový príplatok, a to:
  • povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou, dobrovoľne nemocensky poistenou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote, žiadosť postúpi príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá spravuje jej nemocenské poistenie.
 • IIa. diel (druhá časť) – žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti slúži na uplatnenie nároku zamestnanca na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti u zamestnávateľa. Zamestnávateľ žiadosť akceptuje, ak je:
  • potvrdená ošetrujúcim lekárom,
  • podpísaná práceneschopným zamestnancom.
 • III. diel – hlásenie pre pobočku Sociálnej poisťovne o začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti odosiela ošetrujúci lekár útvaru lekárskej posudkovej činnosti pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta výkonu práce ošetrujúceho lekára do evidencie dočasne práceneschopných poistencov.
 • IV. diel – hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti:
  • zamestnanec po podpísaní odovzdá zamestnávateľovi, ktorý ho v prípade, ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako 10 kalendárnych dní, následne zašle príslušnej pobočke Sociálnej poisťov­ne, ktorá spravuje nemocenské po­istenie zamestnanca a vypláca ne­mocenské, čím splní za zamestnanca povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti podľa § 227 ods. 2 písm. g) zákona o sociálnom poistení, zamestnávateľ na hlásení potvrdí dátum nástupu zamestnanca do zamestnania,
  • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba alebo fyzická osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote, postúpi príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá spravuje jej nemocenské poistenie.

Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu, ktorá vyžaduje pracovnú neschopnosť. Ak sa zdravotná starostlivosť poskytne zamestnancovi až po odpracovaní jeho pracovnej zmeny, dočasná pracovná neschopnosť začína nasledujúci kalendárny deň. Vo výnimočnom prípade môže príslušný ošetrujúci lekár uznať osobu za dočasne práceneschopnú aj spätne, najviac tri kalendárne dni, a to na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby.

Ošetrujúci lekár môže spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení dočasne prácene­schop­nej osobe povoliť vychádzky v prípade, ak to povaha choroby umožňuje a zároveň počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti môže čas vychádzky zmeniť alebo vychádzky zrušiť.

Ošetrujúci lekár môže na základe požiadania zo závažných dôvodov povoliť zmenu miesta pobytu osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak lekár povolí vychádzky, prípadne zmenu miesta pobytu, je povinný čas vychádzok a zmenu miesta pobytu zaznamenať na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak dočasná pracovná neschopnosť trvá z jedného kalendárneho mesiaca do druhého, ošetrujúci lekár vydá na predpísanom tlačive potvrdenie o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca, ku ktorému pracovná neschopnosť trvá. Pri niekoľkomesačnej pracovnej neschopnosti predmetné potvrdenie vystaví každý mesiac vždy k poslednému dňu mesiaca, a to až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak sa po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotný stav osoby zhoršil, príslušný ošetrujúci lekár môže vystaviť nové potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, na ktorom vyznačí, že ide o pokračovanie dočasnej pracovnej neschopnosti. Nové potvrdenie môže vystaviť odo dňa uvedeného ako deň pracovnej schopnosti na predchádzajúcom potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti a najneskôr v deň, ktorý je uvedený ako deň pracovnej schopnosti.

Zákon o zdravotnej starostlivosti ustanovuje aj zásady uznávania dočasnej pracovnej neschopnosti vo vzťahu k cudzine a vo vzťa­hu k členským štátom Európskej únie. Po schválení žiadosti o udelenie súhlasu na plánovanú ústavnú starostlivosť, ktorá sa má poskytnúť v cudzine, potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavuje všeobecný ošetrujúci lekár alebo lekár v špecializovanom odbore gynekológia a pôrodníctvo, ktorý osobe poskytuje zdravotnú starostlivosť. Lekár vystaví potvrdenie predo dňom nástupu do zdravotníckeho zariadenia v cudzine za predpokladu, ak sa deň nástupu do zdravotníckeho zariadenia v cudzine preukáže. Za rovnakých podmienok príslušný ošetrujúci lekár potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť osoby, ktorej sa má ústavná starostlivosť poskytnúť v inom členskom štáte EÚ. Dočasná pracovná neschopnosť osoby, ktorej sa má poskytnúť ústavná starostlivosť v cudzine alebo v inom členskom štáte EÚ, sa začína dňom nástupu do zdravotníckeho zariadenia, ktorý určil poskytovateľ ústavnej starostlivosti. Po skončení hospitalizácie sa dočasne práceneschopná osoba musí dostaviť k ošetrujúcemu lekárovi, ktorý poskytuje ambulantnú starostlivosť, a to do troch dní od skončenia hospitalizácie. Ak bolo potrebné poskytnúť osobe neodkladnú starostlivosť spojenú s hospitalizáciou v cudzine, dočasnú pracovnú neschopnosť potvrdzuje ošetrujúci lekár, ak mu osoba predloží prepúšťaciu správu do troch dní odo dňa ukončenia hospitalizácie v cudzine.

Lekár potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystaví spätne, pričom dátum začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti určí podľa prepúšťacej správy. Ak zdravotný stav osoby nevyžaduje ďalšiu práceneschopnosť, potvrdí aj dátum ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti podľa prepúšťacej správy. Ak je potrebné, aby na poskytnutú neodkladnú starostlivosť spojenú s hospitalizáciou v cudzine nadväzovala ústavná starostlivosť na Slovensku, dočas­nú pracovnú neschopnosť potvrdzuje ošetrujúci lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, ktorý vystaví potvrdenie spätne, pričom dátum začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti určí podľa prepúšťacej správy.

2. Nárok na nemocenské

Nemocenské je dávka z nemocenského poistenia, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa podľa § 33 až § 38 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v prípade straty príjmu zo zárobkovej činnosti na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Nárok na nemocenské vzniká:

 • zamestnancovi:
  • od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • pri zániku nemocenského poistenia pred uplynutím 10. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti odo dňa nasledujúceho po dni zániku nemocenského poistenia,
  • v ochrannej lehote od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a osobe v ochrannej lehote po zániku povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe a osobe v ochrannej lehote po zániku dobrovoľného nemocenského poistenia od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ochranná lehota je časový úsek, ktorý nasleduje po skončení nemocenského poistenia.

Ak sa osoba počas ochrannej lehoty stane práceneschopnou, môže si uplatniť nárok na nemocenské.

Ochranná lehota je 7 dní po zániku nemocenského poistenia a začína plynúť od prvého dňa, ktorý nasleduje po zániku nemocenského poistenia. Ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Pri vzniku nemocenského poistenia v ochrannej lehote sa počet dní ochrannej lehoty získaný z nového nemocenského poistenia pripočíta k nevyčerpanému počtu dní ochrannej lehoty z predchádzajúceho nemocenského poistenia. Ochranná lehota nemôže byť viac ako 7 dní.

Príklad č. 2:

Zamestnanec pracoval u zamestnávateľa v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021. Bol povinne nemocensky poistený. Dňa 3. 6. 2021 sa stal dočasne práceneschopným. Ochranná lehota trvá od 1. 6. do 7. 6. 2021. Dočasná pracovná neschopnosť vznikla bývalému dohodárovi v ochrannej lehote, preto mu vznikol nárok na nemocenské za celú dobu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti až do uplynutia podporného obdobia.

 

Prečítajte si celé znenie:

Dočasná pracovná neschopnosť – náhrada príjmu, nemocenské a pandemické nemocenské

1. Uznávanie a potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti
2. Nárok na nemocenské
3. Nemocenské v čase krízovej situácie – tzv. pandemické nemocenské
4. Predĺženie doby poberania nemocenského v období krízovej situácie
5. Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca
6. Dočasná pracovná neschopnosť a nemocenské samostatne zárobkovo činnej osoby
7. Dočasná pracovná neschopnosť a nemocenské dobrovoľne nemocensky poistenej osoby

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.