Kontrola covid passov na pracovisku

Môže zamestnávateľ spracúvať údaje o zaočkovaných zamestnancoch, v akom rozsahu, do kedy? Bude môcť zamestnávateľ obmedziť vstup na pracovisko napr. nezaočkovaným zamestnancom? 

Dátum publikácie:22. 11. 2021
Autor:JUDr. Tatiana Mičudová

vstup na prac

Obsah:

Zákon č. 412/2021 Z. z. a novelizovaný Zákonník práce

Spracúvanie osobných údajov

Možnosti zamestnávateľov vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti koronavírusu, o jeho prekonaní alebo o výsledkoch testovania boli limitované.

Dňa 12. novembra 2021 Národná rada SR prijala zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „Zákon č. 412/2021 Z. z.“), ktorý výslovne upravuje možnosť zamestnávateľa kontrolovať tieto informácie. Prostredníctvom predmetného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Do prijatia Zákona č. 412/2021 Z. z. nebol platný a účinný žiaden predpis – napr. vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorý by zamestnávateľa nejakým spôsobom oprávňoval na uvedené konanie. Vyžadovanie informácií o očkovaní od zamestnancov alebo prekonaní koronavírusu a aj príp. nariaďovanie povinného testovania zamestnávateľom s požiadavkou na preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu zo strany zamestnanca tak nemalo výslovnú oporu v žiadnom právnom predpise. Z daných dôvodov bol prijatý Zákon č. 412/2021 Z. z.

Zákon č. 412/2021 Z. z. je účinný odo dňa jeho vyhlásenia, t. j. od 15. 11. 2021.

Aké pravidlá zaviedla nová legislatíva? Môže zamestnávateľ spracúvať údaje o zaočkovaných zamestnancoch, v akom rozsahu, do kedy? Bude môcť zamestnávateľ obmedziť vstup na pracovisko napr. nezaočkovaným zamestnancom? Viac sa dozviete v tomto článku.

Zákon č. 412/2021 Z. z. a novelizovaný Zákonník práce

Prostredníctvom Zákona č. 412/2021 Z. z. boli do textu Zákonníka práce, konkrétne do § 250b, doplnené nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo zamestnanec, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

„(7) Ak nebol vydaný osobitný predpis podľa odseku 6, zamestnávateľ môže postupovať podľa odseku 6, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia; v tomto prípade nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca.

Nakoľko zatiaľ nebol vydaný osobitný predpis, ktorý by upravoval postup podľa ods. 6 cit. vyššie, uplatní sa ods. 7.

V praxi to znamená, že do času, kým nebude vydaný predmetný predpis, zamestnávateľ nie je síce povinný vyžadovať covid pass, doklad o prekonaní COVID-19 alebo test, ale v súlade s dikciou ods. 7 je na to oprávnený.

Ak zamestnanec nepredloží ani jeden doklad, mal by sa podrobiť bezplatnému testovaniu na ochorenie COVID-19. Test mu ponúkne zamestnávateľ. Detaily a podmienky bezplatného testovania u zamestnávateľov má dodatočne stanoviť osobitný predpis.

Zamestnávateľ bude môcť odmietnuť vstup zamestnanca na pracovisko a neumožniť mu výkon práce, ak zamestnanec nepredloží ani jeden doklad (o očkovaní, prekonaní, testovaní), a ani sa nepodrobí testovaniu.

O prekážku na strane zamestnanca pôjde iba vtedy, ak povinnosť kontroly zamestnancov zaviedol Úrad verejného zdravotníctva vyhláškou. Zamestnancovi v takom prípade nebude automaticky patriť náhrada mzdy. Až do doby vydania vyhlášky nepôjde o prekážku na strane zamestnanca.

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Kontrola covid passov na pracovisku 

 

Prečítajte si tiež:

Manuál Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.


 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu

  (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Mzdová TV - videoškolenia, videopríklady

Moje MC - vlastné záložky, poznámky, história...

Mzdová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Mzdové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.