Ochrana osobných údajov v kontexte pracovnej zmluvy

Môže byť súhlas so spracúvaním osobných údajov zahrnutý priamo v pracovnej zmluve?

Dátum publikácie:10. 9. 2018
Autor:Ing. Katarína Jašurková

zmluvaGDPR

Celá otázka:

Môže byť súhlas so spracúvaním osobných údajov zahrnutý priamo v pracovnej zmluve, napr. keby jeden bod v pracovnej zmluve mal formu:

„Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Zamestnanec podpisom tejto zmluvy výslovne vyjadruje svoj súhlas s použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov založených pracovnou zmluvou a pre účely plnenia povinností zamestnanca a zamestnávateľa z poistenia v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Alebo musí byť súhlas ako samostatné tlačivo? Musia pôvodní zamestnanci podpísať nový súhlas so spracovávaním osobných údajov?

Odpoveď:

S účinnosťou od 25. 5. 2018 bol zrušený zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Tieto dokumenty sa nahradili novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“).

V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR a zároveň podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“) ide v rámci pracovnoprávneho vzťahu (medzi zamestnávateľom a zamestnancom) o spracúvanie osobných údajov na základe osobitných predpisov. V zmysle týchto ustanovení je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Znamená to, že ak zamestnávateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe osobitného zákona, spracúva ich bez súhlasu dotknutej osoby, a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Týmto osobitným zákonom je napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Z uvedeného vyplýva, že na pracovnoprávne účely zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca.

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že priamo v pracovnej zmluve nesmie byť zakotvená časť, v ktorej zamestnanec udelí súhlas so spracovaním osobných údajov svojmu zamestnávateľovi. Na účely pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebný súhlas zamestnanca z toho dôvodu, že ide o spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy v súlade s osobitným predpisom (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce).

 

Pokračovanie odpovede si prečítate po prihlásení:

Ochrana osobných údajov v kontexte pracovnej zmluvy

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner