Otec na „materskej dovolenke“

Kedy má otec nárok na materskú dovolenku, po akú dobu, kto ju vypláca, práca popri materskej dovolenke, platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. 

Dátum publikácie:9. 8. 2019
Autor:JUDr. Klára Kučerková

tt_otec-syn

Obsah:
1. Rodičovská dovolenka muža
2. Čas nástupu muža na rodičovskú dovolenku s cieľom starostlivosti o narodené dieťa
3. Musí muž o rodičovskú dovolenku požiadať?
4. Materská dávka
5. V ktorých prípadoch sa materské poskytuje mužovi (otcovi, manželovi)?
6. Podmienky nároku otca na vznik materského
7. Ochranná lehota
8. Kedy otcovi vzniká a zaniká nárok na materské?
9. Súbeh nároku na materské viacerým oprávneným osobám
10. Maximálna výška materskej dávky priznaná v roku 2019
11. Rozhodujúceh obdobie
12. Výplata, lehoty na výplatu, predpoklad výplaty materskej dávky
13. Zánik nároku na výplatu materského
14. Vrátenie materskej a premlčanie
15. Pracovné možnosti otca počas poberania materskej dávky
16. Aké povinnosti vyplývajú matke, keď otec poberá materské?

Sumár

 • Rovnako ako matke dieťaťa patrí materská dovolenka, patrí aj otcovi dieťaťa rodičovská dovolenka, ak sa stará o narodené dieťa.
 • Otec zostáva na rodičovskej dovolenke 28 týždňov, osamelý otec 31 týždňov a otec starajúci sa o dve alebo viac súčasne narodených detí 37 týždňov.
 • Otec môže nastúpiť na rodičovskú dovolenku najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu matky.
 • Muž je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň jej prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia rodičovskej dovolenky.
 • Materská dávka je dávkou nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa na základe žiadosti oprávnenej osoby, ktorou môže byť aj otec dieťaťa, ak splní podmienky nároku na materské upravené v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • Otec dieťaťa musí spĺňať všeobecné podmienky nároku na materské [prevzatie dieťaťa do starostlivosti, trvanie nemocenského poistenia, prípadne plynutie ochrannej doby po zániku nemocenského poistenia, absencia príjmu v období starostlivosti o dieťa v prípade, ak ide o zamestnanca, alebo podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie včas a v správnej výške v prípade, ak ide o povinne nemocensky poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu] a osobitné podmienky nároku na materské (podmienka 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch).
 • Ochranná lehota otca trvá sedem dní po zániku nemocenského poistenia. Ak však trvalo nemocenské poistenie menej ako sedem dní, je ochranná lehota toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie.
 • Otcovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti, stará sa o toto dieťa a splnil podmienky nároku na materské, sa materské vypláca v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Osamelému otcovi v období 31 týždňov od vzniku nároku na materské a otcovi, ktorý prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, v období 37 týždňov od vzniku nároku na materské.
 • Otec môže čerpať materské najviac do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.
 • Ak nevznikne matke nárok na materské, môže po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu požiadať o materské otec.
 • Ak je otec zamestnanec, môže si z existujúceho pracovného pomeru požiadať o materské a so zamestnávateľom uzatvoriť ďalší pracovný pomer na dobu určitú alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a naďalej pracovať. Zamestnávateľ z nového pracovného pomeru alebo z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odvádza iba poistné na úrazové poistenie.
 • Ak je otec SZČO, môže požiadať o materské, pričom za obdobie jeho poberania nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne a môže ďalej podnikať. Taktiež sa naňho nevzťahujú ustanovenia o povinnom minimálnom vymeriavacom základe pri platení poistného z činnosti SZČO do zdravotnej poisťovne.
 • Ak je otec dobrovoľne nemocensky poistený, môže požiadať o materské, pričom počas obdobia jeho poberania môže pracovať ako zamestnanec, resp. podnikať ako SZČO.
 • Počas doby, kedy otec poberá materské, štát platí za otca poistné na zdravotné poistenie v súlade s ustanovením § 11 ods. 7 písm. m) bod 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dôchodkové poistenie za otca zamestnanca alebo SZČO podľa ustanovenia § 128 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • Ak otec poberá materské, matka môže byť doma s dieťaťom, pričom sa jej zastaví výplata rodičovského príspevku.
 • Za matku, ktorá ostane doma počas poberania materskej otcom na ich jediné dieťa, neplatí štát zdravotné poistenie ani dôchodkové poistenie. Zdravotné poistenie si matka musí platiť sama, dôchodkové poistenie je dobrovoľné, preto si toto poistenie matka platiť nemusí.
 • Za matku, ktorá ostane doma počas poberania materskej otcom na ich ďalšie dieťa, platí štát zdravotné poistenie aj dôchodkové poistenie ako za osobu, ktorá sa celodenne stará o ich druhé dieťa vo veku do 6 rokov.
Videoškolenie: Materská a rodičovská dovolenka – špeciálne prípady z praxe
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného.

Rodičovská dovolenka muža

V prvom rade je potrebné uviesť, že muž nemá nárok na materskú dovolenku, pretože nárok na ňu podľa Zákonníka práce patrí iba žene, ktorá je zamestnaná v pracovnom pomere, prípadne v obdobnom pracovno­právnom vzťahu.

Mužovi Zákonník práce priznáva v súvislosti so starostlivosťou o na­rodené dieťa nárok na rodičovskú dovolenku, a to od narodenia dieťaťa v rovnakom rozsahu ako materská dovolenka, ak sa stará o narodené dieťa (§ 166 ods. 1 Zákonníka práce). Mohli by sme teda povedať, že ide o rodičovskú dovolenku muža (otca) s cieľom starostlivosti o narodené dieťa. Počas tejto rodičovskej dovolenky sa mužovi vypláca materské, ak spĺňa podmienky upravené v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Rodičovskú dovolenku muža čerpanú s cieľom starostlivosti o narodené dieťa je potrebné odlišovať od rodičovskej dovolenky poskytovanej s cieľom prehĺbenia starostlivosti o dieťa, o ktorú môže požiadať žena po uplynutí materskej dovolenky alebo muž po uplynutí rodičovskej dovolenky poskytovanej s cieľom starostlivosti o narodené dieťa a počas ktorej sa im vypláca rodičovský príspevok, ak spĺňajú podmienky upravené v zákone č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).

Čas nástupu muža na rodičovskú dovolenku s cieľom starostlivosti o narodené dieťa

Rodičovská dovolenka otca sa od materskej dovolenky matky líši v dĺžke jej trvania. Zatiaľ čo ženy zostávajú na materskej dovolenke 34 týždňov (v prípade osamelej – slobodnej matky 37 týždňov a matky, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, 43 týždňov), muži zostávajú na rodičovskej dovolenke len 28 týždňov (osamelý otec 31 týždňov a otec starajúci sa o dve alebo viac súčasne narodených detí 37 týždňov).

Je to z toho dôvodu, že muž môže nastúpiť na rodičovskú dovolenku až po tom, čo žene uplynie minimálna dĺžka trvania materskej dovolenky stanovená Zákonníkom práce v trvaní 14 týždňov, ktorá nesmie skončiť ani sa prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu (§ 168 ods. 4 Zákonníka práce). To znamená, že otec môže nastúpiť na rodičovskú dovolenku najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Otec na "materskej dovolenke"

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner