Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2014 a pri prechode na rok 2015

Najdôležitejšími dokladmi mzdového účtovníctva sú ročné mzdové listy zamestnancov, ktoré sa po zúčtovaní a vyplatení príjmov za kalendárny rok musia každoročne skontrolovať, uzavrieť a zrekapitulovať. Mzdové listy musia obsahovať predpísané náležitosti, aby plnili evidenčnú funkciu na účely sociálneho a zdravotného poistenia, na daňové účely aj na účely evidencií podľa Zákonníka práce. Údaje zo mzdových listov a ostatných dokladov mzdového účtovníctva za rok 2014 sú podkladom pre:

  • tvorbu rezerv súvisiacich so mzdovými nákladmi k 31. 12. 2014,
  • inventarizáciu pohľadávok a záväzkov voči zamestnancom, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu k 31. 12. 2014,
  • výpočet základu na zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za rok 2014,
  • vystavenie potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň a o daňovom bonuse za rok 2014,
  • výpočet niektorých veličín, ktoré sa budú používať v roku 2015.

Obsah

Dátum publikácie:5. 12. 2014
Autor:Ing. Eva Gášpárová
Oblasti práva:
Správne právo / Účtovníctvo
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie; Odmena za prácu, mzda, plat; Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy
Právny stav od:1. 11. 2014
Právny stav do:31. 12. 2015

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a k príprave na ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie.

Ide o odsúhlasenie a uzatvorenie predpísaných evidencií za kalendárny rok a vystavenie potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a ostatných príjmov zo závislej činnosti, vykonávaním povinných zrážok poistného na zdravotné a sociálne poistenie a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti. Povinnosti zamestnávateľa pri uzatváraní roka vyplývajú z právnych predpisov, predovšetkým:

  • zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vyplýva pre účtovné jednotky, ktoré majú účtovné obdobie kalendárny rok, povinnosť tvorby rezerv v súvislosti so mzdovými nákladmi a povinnosť inventarizácie pohľadávok a záväzkov voči zamestnancom, inštitúciám zdravotného a sociálneho zabezpečenia a správcovi dane,
  • zo zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde vyplýva povinnosť zúčtovania prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok,
  • zo zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení vyplýva povinnosť vedenia a uchovávania evidencie o zamestnancoch na účely zdravotného poistenia,
  • zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vyplýva povinnosť vedenia a uchovávania evidencie o zamestnancoch na účely sociálneho poistenia a povinnosť vedenia a predkladania evidenčných listov dôchodkového poistenia,
  • zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vyplýva povinnosť vedenia a uchovávania mzdových listov a vystavenia potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti z údajoch uvedených na mzdovom liste.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.