4. Poradie uspokojovania pohľadávok (exekučné príkazy)

Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručil príkaz na začatie exekúcie.

Obsah

Dátum publikácie:16. 11. 2013
Autor:Ing. Jolana Strýčková
Oblasti práva:
Občianske právo / Exekúcie, výkon rozhodnutí / Exekúcia; Exekučné konanie
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Odmena za prácu, mzda, plat
Právny stav od:1. 7. 2013
Právny stav do:31. 12. 2014

Prednostnými pohľadávkami podľa § 71 ods. 2 EP a podľa § 279 ods. 2 OSP sú:

a) pohľadávky výživného,

b) pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,

c) pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,

podľa § 71 ods. 2 d) EP:

  • pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch pri náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky pri náhrade za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky pri úhrade za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu,

podľa § 279 ods. 2 písm. d) a e) OSP:

  • súdne pohľadávky a pohľadávky Zboru väzenskej a justičnej stráže,
  • pohľadávky daní a poplatkov, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa osobitného predpisu, pohľadávky náhrady preplatkov na dávkach nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a zdravotného poistenia, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti a pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované štátnymi orgánmi sociálnej pomoci a obcami a pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované právnickými a fyzickými osobami podľa osobitného predpisu, pohľadávky na príspevku na poistenie v nezamestnanosti voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevok na poistenie v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu, a pohľadávky preplatkov na podpore v nezamestnanosti.

Príklady č. 1 – 3:

Poradie uspokojovania pohľadávok

Zamestnávateľovi boli doručené exekučné príkazy na vykonávanie zrážok zo mzdy jeho zamestnancov takto:

  1. Zamestnanec č. 1: Jedna neprednostná a jedna prednostná pohľadávka. Prvá bola do mzdovej učtárne doručená v 8/2013, druhá v 9/2013. Neprednostná pohľadávka sa uspokojuje z 1. tretiny, prednostná pohľadávka sa uspokojuje z 2. tretiny.
  2. Zamestnanec č. 2: Jedna prednostná a jedna neprednostná pohľadávka prišli do mzdovej učtárne v jeden deň. Prednostná pohľadávka sa uspokojuje z 2. tretiny. Z 1. tretiny sa uspokoja obe pohľadávky v pomere podľa ich výšky takto: suma zrážky v prospech 1. pohľadávky = 1. pohľadávka x suma 1. tretiny/súčet 1. a 2. pohľadávky suma zrážky v prospech 2. pohľadávky = 2. pohľadávka x suma 1. tretiny/súčet 1. a 2. pohľadávky
  3. Zamestnanec č. 3: Dňa 12. 8. 2013 doručená prednostná pohľadávka. Dňa 20. 9. 2013 doručená neprednostná pohľadávka. Na prednostnú sa bude zrážať 1. a 2. tretina. Neprednostná sa bude zrážať, až keď sa uspokojí pohľadávka, ktorá bola do mzdovej učtárne doručená ako prvá.

Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú na vymoženie niekoľkých pohľadávok, jednotlivé pohľadávky sa uspokoja z prvej tretiny zvyšku čistej mzdy podľa svojho poradia bez ohľadu na to, či ide o prednostné pohľadávky alebo o ostatné pohľadávky.

Ak podľa § 71 ods. 1 EP sa vykonávajú zrážky z druhej tretiny zvyšku čistej mzdy, uspokoja sa z nej bez zreteľa na poradie najskôr pohľadávky výživného a až potom podľa poradia ostatné prednostné pohľadávky.

Ak suma zrazená z druhej tretiny nestačí na uspokojenie všetkých pohľadávok výživného, uspokojí sa najprv bežné výživné všetkých oprávnených a až potom nedoplatky za skorší čas, a to podľa pomeru bežného výživného.

Ak by však sumou zrazenou z druhej tretiny nebolo kryté ani bežné výživné všetkých oprávnených, rozdelí sa medzi nich suma zrazená z druhej tretiny pomerne podľa výšky bežného výživného bez ohľadu na výšku nedoplatkov.

UPOZORNENIE

Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručil príkaz na začatie exekúcie. Ak sa mu doručil toho istého dňa príkaz na začatie exekúcie pre niekoľko pohľadávok, majú tieto pohľadávky rovnaké poradie. Ak nestačí suma na ne pripadajúca na ich plné uspokojenie, uspokoja sa pomerne.

Obdobne postup vykonávania zrážok upravujú aj ustanovenia § 281 OSP. Vykonávať zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia OSP, je neprípustné, a to i keď s tým povinný súhlasí.Poznámka redakcie:
§ 71 ods. 2 EP
§ 279 ods. 2 OSP

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jolana Strýčková

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.