Postup pri výkone zrážok zo mzdy

Dňa 1. 7. 2013 nadobudlo účinnosť opatrenie MPSVR SR č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima. Po prvýkrát pri spracovaní miezd v auguste 2013, teda v zúčtovaní mzdy za júl 2013, bol zamestnávateľ povinný realizovať zrážky zo mzdy v súlade s platnou sumou životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto suma je s účinnosťou od 1. 7. 2013 ustanovená vo výške 198,09 eura (do 30. 6. 2013 to bola suma 189,83 eura). Z tejto sumy sa od 1. 7. 2013 odvodzujú sumy pri výkone zrážok zo mzdy podľa nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia účinného od 1. 7. 2008 a č. 469/2008 Z. z. účinného od 1. 1. 2009 (ďalej len „nariadenie vlády“).

Obsah

Dátum publikácie:16. 11. 2013
Autor:Ing. Jolana Strýčková
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Správa daní a poplatkov
Občianske právo / Exekúcie, výkon rozhodnutí / Exekučné konanie
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Odmena za prácu, mzda, plat
Právny stav od:1. 7. 2013
Právny stav do:31. 12. 2014

Vzhľadom na to, že v poslednej dobe bol zaznamenaný vysoký počet exekučných konaní voči poberateľom dôchodkov, od 1. 11. 2013 nadobúda účinnosť novela nariadenia vlády č. 216/2013 Z. z. (ďalej len „novela nariadenia vlády“). Novelou nariadenia vlády sa zvyšuje základná suma, ktorú nie je možné poberateľom dôchodkových dávok zraziť (na 100 % životného minima), čím sa zlepší ich sociálna situácia, ak sú v exekučnom konaní.

Zhrnutie:

Zamestnávateľ je povinný realizovať zrážky zo mzdy podľa nariadenia vlády a týchto zákonov:

  • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ alebo len „ZP“),
  • zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“),
  • zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „EP“),
  • zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo len „ObZ“),
  • zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSD“).

Exekúciu zrážkou zo mzdy zamestnanca podľa OSP, EPObZZSD môže zamestnávateľ vykonať

Záver

Agenda výkonu zrážok zo mzdy je v mzdovej učtárni jedna z najnáročnejších, pretože ak platiteľ mzdy nesplní povinnosti súvisiace s výkonom zrážok, môže sa nielen oprávnený, ale aj povinný domáhať na súde, aby mu platiteľ mzdy vyplatil sumy, na ktoré by mal právo, keby bol platiteľ mzdy uvedené povinnosti splnil.

 

Poznámka redakcie:
§ 131 ods. 1 a ods. 2 písm. a) ZP

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jolana Strýčková

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.