3. Povinnosti zamestnávateľa pri výkone zrážok

Informáciu o povinnosti zrážky realizovať získava zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru zamestnanca.

Obsah

Dátum publikácie:16. 11. 2013
Autor:Ing. Jolana Strýčková
Oblasti práva:
Občianske právo / Exekúcie, výkon rozhodnutí / Exekúcia; Exekučné konanie
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Odmena za prácu, mzda, plat
Právny stav od:1. 7. 2013
Právny stav do:31. 12. 2014

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať každému zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list) a v zmysle § 75 ods. 2 ZP okrem iného v ňom uviesť:

 • či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky,
 • v čí prospech,
 • v akej výške,
 • v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky vykonávať.

Takýmto spôsobom odovzdá informáciu o potrebe zrážky realizovať budúcemu zamestnávateľovi.

Pri prijímaní zamestnanca do zamestnania:

 • si môže zamestnávateľ v zmysle § 41 ods. 5 ZP vyžiadať od novoprijatého zamestnanca (od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnaná) potvrdenie o zamestnaní, tzv. zápočtový list vystavený jeho posledným zamestnávateľom, ktorý obsahuje informáciu o vykonávaných zrážkach zo mzdy,
 • je zamestnávateľ povinný podľa § 84 EP preveriť, či v potvrdení nie sú uvedené informácie o tom, či boli vykonávané zrážky a či bol vydaný exekučný príkaz, ktorým exekútorom a v čí prospech.

POZNÁMKA

Povinnosti zamestnávateľa (platiteľa mzdy) pri výkone zrážok v prospech oprávneného:

 • Nevyplatiť povinnému odo dňa doručenia exekučného príkazu tú časť mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok, pričom musí rešpektovať nariadenie vlády, ktoré určuje nepostihnuteľnú časť mzdy.
 • Vyplácať oprávnenému (v niektorých prípadoch exekútorovi) odo dňa doručenia exekučného príkazu sumy zrazené zo mzdy povinného. V prípade, že sa vykonané zrážky majú vyplatiť niekoľkým oprávneným, môže platiteľ mzdy zaslať zrazenú sumu exekútorovi, ktorý ju rozvrhne medzi oprávnených a sám vykoná výplatu.
 • Oznámiť exekútorovi, ak nemôže vykonávať zrážky zo mzdy povinného, pretože povinný počas 3 mesiacov nepoberá mzdu aspoň v takej výške, aby sa z nej mohli vykonávať zrážky.
 • Oznámiť exekútorovi, že dočasná pracovná neschopnosť (ďalej len „PN“) zamestnanca trvá viac ako 10 dní.
 • Platiteľ mzdy je povinný tieto skutočnosti oznámiť exekútorovi, ktorý vydal exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy zamestnanca a zároveň ho informovať, ktorá pobočka Sociálnej poisťovne bude zamestnancovi vyplácať nemocenské. V takom prípade exekútor doručí exekučný príkaz príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
 • Bezodkladne informovať exekútora o skončení PN. Po skončení PN vykonáva zrážky zo mzdy platiteľ mzdy.
 • Oznámiť exekútorovi, ktorý vydal exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy zamestnanca, skutočnosť, že zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku alebo že zamestnanec alebo zamestnankyňa nastúpila na rodičovskú dovolenku, ako aj ukončenie čerpania tejto dovolenky a oznámiť, ktorá pobočka Sociálnej poisťovne bude vyplácať materské.
 • Viesť evidenciu o sumách zrazených zo mzdy povinného a výške súm zaslaných na účet oprávneného, ako i sledovať výšku zaostalých pohľadávok, doposiaľ neuhradených platieb.
 • Do 1 týždňa oznámiť exekútorovi, ktorý vydal exekučný príkaz, že povinný uňho prestal pracovať. Zároveň zaslať exekútorovi vyúčtovanie zrážok, ktoré zo mzdy povinného vykonal a vyplatil oprávneným. Oznámiť exekútorovi, pre ktoré pohľadávky bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy a aké poradie majú tieto pohľadávky.
 • Oznámiť exekútorovi, ak prijíma do pracovného pomeru zamestnanca a zistí (zo zápočtového listu), že je potrebné realizovať výkon zrážok zo mzdy. Na tomto základe exekútor doručí novému zamestnávateľovi príkaz na pokračovanie exekúcie a oboznámi ho s priebehom doterajšej exekúcie, najmä s výškou doteraz vykonaných zrážok.

Rovnako to platí podľa OSP, v ktorom sa ustanovenia vzťahujú na súd, ktorý výkon zrážok nariadil.

Pri daňovom exekučnom konaní postupuje platiteľ mzdy v súlade so ZSD. Je tu rozdiel v oznamovacej povinnosti oproti tomu, ako to je v prípade, ak sú zamestnancovi vykonávané zrážky zo mzdy na základe EP. Platiteľ mzdy plní rovnako všetky povinnosti, ale nie voči exekútorovi, ale voči daňovému úradu, pričom lehotu na plnenie povinností ustanovuje ZSD v dĺžke 8 dní. V prípade daňovej exekúcie je zamestnávateľ – platiteľ mzdy, povinný oznámiť správcovi dane v lehote do 8 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, že nemôže vykonávať zrážky zo mzdy daňového dlžníka. Túto oznamovaciu povinnosť má platiteľ mzdy voči správcovi dane aj v prípade skončenia pracovného pomeru daňového dlžníka. Platiteľ mzdy je povinný oznámiť správcovi dane v lehote do 8 dní od skončenia pracovného pomeru daňového dlžníka, že už nie je jeho platiteľom mzdy.

Občiansky zákonník upravuje postup pri dohode o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v § 551. Pri tejto dohode zabezpečuje dlžník pohľadávku svojho veriteľa tým spôsobom, že dáva súhlas na to, aby sa pohľadávka postupne uspokojovala zrážkami z jeho mzdy, ktoré s veriteľom dohodol a ktoré vykonáva platiteľ mzdy. Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov musí byť uzatvorená písomne. Jej obsahom je súhlas dlžníka s tým, že platiteľ jeho mzdy alebo iného príjmu bude realizovať zrážky v dohodnutej výške a zrazenú sumu vyplácať veriteľovi, pričom platiteľ mzdy nie je účastníkom tejto dohody. Uzatvorením takejto dohody vzniká veriteľovi právo, aby mu po uplynutí doby splatnosti pohľadávky boli uhrádzané sumy zrazené v zmysle tejto dohody zo mzdy alebo iného príjmu dlžníka. Účinky dohody nastávajú od chvíle, keď je predložená platiteľovi mzdy, resp. platiteľovi iného príjmu dlžníka.

Proti zamestnávateľovi (platiteľovi mzdy) tak veriteľ nadobúda právo na výplatu zrážok zo mzdy a z iných príjmov v zmysle § 551 ods. 2 ObZ okamihom, keď veriteľ platiteľovi dohodu predloží. Realizované zrážky zo mzdy nemôžu byť vyššie, než by boli pri výkone rozhodnutia.

Platiteľ mzdy alebo iných príjmov dlžníka je potom povinný zrážať a vyplácať veriteľovi dohodnuté zrážky z dlžníkovej mzdy alebo z jeho iných príjmov, a to pravidelne až do uspokojenia veriteľovej pohľadávky. Ak tak neurobí, zodpovedá veriteľovi za prípadnú škodu.

Dlžník má právo počas vyplácania zrážok zaplatiť dlh priamo veriteľovi. Veriteľ nemá právo požadovať od dlžníka jednorazové uspokojenie svojej pohľadávky.

Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy a iných príjmov

Podľa EP a OSP sa zrážky vykonávajú z čistej mzdy a iných príjmov povinného do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva.

Zrážky zo mzdy vykoná zamestnávateľ z čistej mzdy.Čistá mzda sa vypočíta:

 • podľa § 69 ods. 1 EP tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie,
 • podľa § 277 OSP tak, že od mzdy sa odpočíta daň z príjmov fyzických osôb.

Podľa § 69 ods. 2 EP a podľa § 277 ods. 2 OSP sa do čistej mzdy nezapočítava prídavok na dieťa a sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to predovšetkým pri pracovných cestách.

Do čistej mzdy sa započítavajú aj:

V praxi dochádza k rozdielnym názorom, či sa má do čistej mzdy pri určení zrážky zo mzdy započítať daňový bonus. Vzhľadom na to, že záväzný výklad nie je známy a exekútori majú na tento problém rôzny názor, v praxi je možné použiť ustanovenie § 78 EP, podľa ktorého je platiteľ mzdy oprávnený požiadať exekútora o určenie sumy, ktorá sa má v príslušnom výplatnom období zo mzdy povinného zrážať a v prípade, ak je viac oprávnených, koľko z nej pripadne na každého z nich.

Podľa § 89 EP sa ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy použijú aj na exekúciu zrážkami:

 • z pracovnej odmeny členov družstiev a
 • z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu, najmä z odmeny vyplývajúcej z dohody o vykonaní práce, z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia a z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

 

Poznámka redakcie:
§ 84 EP

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jolana Strýčková

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.