2. Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je obligatórna, opakujúca sa, netestovaná, peňažná štátna sociálna dávka.

Obsah

Dátum publikácie:5. 2. 2014
Autor:JUDr. Zuzana Macková, PhD.
Oblasti práva: Pracovné právo / Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Sociálna pomoc
Právny stav od:1. 1. 2014
Právny stav do:31. 12. 2016

Rodičovský príspevok je obligatórna, opakujúca sa, netestovaná, peňažná štátna sociálna dávka. Poskytuje sa rodičom na zabezpečenie riadnej starostlivosti o malé dieťa, a to o dieťa:

a) do troch rokov veku dieťaťa alebo

b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo

c) do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 písm. b) tohto zákona, najdlhšie však tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Príklad č. 1:

Rodine Kratochvílovej sa 7. októbra 2012 narodilo dieťa – syn Andrej. Matka dieťaťa požiada zamestnávateľa po vyčerpaní tzv. riadnej materskej dovolenky v trvaní 34 týždňov o poskytnutie rodičovskej dovolenky do troch rokov veku dieťaťa. Do tohto dňa, t. j. do 7. októbra 2015, má nárok aj na rodičovský príspevok.

Príklad č. 2:

Rodine Pivoňkovej sa narodila 27. novembra 2012 dcéra Ema, ktorá na základe rozhodnutia okresného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola uznaná za dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Matke dieťaťa po vyčerpaní materskej dovolenky (v rozsahu 34 týždňov) vzniká nárok na rodičovskú dovolenku do šiestich rokov veku dieťaťa, t. j. až do 27. novembra 2018 a podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov má nárok do šiestich rokov veku dieťaťa aj na poskytovanie rodičovského príspevku.

Príklad č. 3:

Vzhľadom na skutočnosť, že rodičia Novákovci nezabezpečovali riadnu starostlivosť o svoje dvojročné dieťa – dcéru Alicu narodenú 3. decembra 2009, súd rozhodol o jej zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov rodine Polákovej. Prvé rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť 12. februára 2012. Rodine Polákovej sa bude poskytovať rodičovský príspevok do šiestich rokov veku dieťaťa, t. j. do 3. decembra 2015.

2.1 Osobný rozsah (§ 2)

V prvom rade vo väčšine prípadov oprávneným subjektom na poskytovanie rodičovského príspevku je rodič dieťaťa. Rodičom dieťaťa sa rozumie matka dieťaťa, ako aj otec dieťaťa. Rodičovstvo sa preukazuje výpisom z matriky narodených, t. j. rodným listom dieťaťa. Podľa zákona o rodine (zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov) výkon rodičovských práv predpokladá u rodiča spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Spôsobilosť na právne úkony vzniká dosiahnutím plnoletosti, t. j. dovŕšením 18. roku veku. Plnoletosť pred dosiahnutím 18. roku veku možno nadobudnúť iba uzavretím manželstva, a to na základe povolenia súdu. V prípade, ak by napr. matka dieťaťa bola maloletá, t. j. mladšia ako 18. rokov veku, ktorá nadobudla spôsobilosť na právne úkony, avšak nemá spôsobilosť na výkon rodičovských práv, nárok na rodičovský príspevok by mal otec dieťaťa za podmienky, že má spôsobilosť na právne úkony, t. j. dovŕšil aspoň 18 rokov veku.

V druhom rade oprávneným subjektom na poskytovanie rodičovského príspevku je fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu*) alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.**)

Poznámka:

*) § 45,§ 46, § 56 ods. 2 a § 97 až § 109 zákona č. 36/2005 Z. z. rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**) § 49 zákona č. 36/2005 Z. z. rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 73 ods. 2 písm. a) druhý bod zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov sa považuje:

a) osvojené dieťa – o osvojení rozhoduje výlučne súd a medzi osvojiteľom a osvojencom vznikajú osvojením rovnaké právne vzťahy ako medzi rodičmi a deťmi. Nerozhoduje však forma osvojenia, t. j. nárok na rodičovský príspevok vzniká pri zrušiteľnom, ako aj pri nezrušiteľnom osvojení,

b) dieťa zverené (prevzaté) do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, t. j.

alebo

c) dieťa zverené (prevzaté) do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu, t. j.

 • dočasné zverenie dieťaťa do výchovy a opatery iného občana ako rodiča rozhodnutím orgánu sociálnoprávnej ochrany detí v zmysle § 49 zákona o rodine.

O uvedených formách starostlivosti rozhodujú súdy s výnimkou dočasného zverenia dieťaťa do pestúnskej starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a spĺňa zákonom ustanovené predpoklady. V týchto prípadoch rozhodujú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Do tretieho okruhu oprávnených osôb, ktoré si môžu uplatniť nárok na rodičovský príspevok, patrí aj manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti. V tomto prípade ide o situáciu, ak napr. rodičovi bolo po rozvode dieťa zverené do jeho starostlivosti a tento rodič uzatvorí nové manželstvo.

V prípade, ak sa o to isté dieťa riadne stará viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. Rovnako to platí, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa § 24 ods. 2 zákona o rodine alebo súd schváli dohodu rodičov podľa § 24 ods. 3 zákona o rodine.

Rodičovský príspevok pri starostlivosti o to isté dieťa patrí iba raz, t. j. len jednému z rodičov – buď matke, otcovi alebo iba jednému z náhradných rodičov.

Vzhľadom na uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí obidvoch rodičov pri uplatnení nároku na príspevok upravuje zákon vznik prípadnej kolízie vzájomnou dohodou o určení rodiča, ktorému rodičovský príspevok patrí.

Aj v prípade starostlivosti o viac detí v rodine (do troch rokov, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 3 ods. 2 zákona o rodičovskom príspevku, najdlhšie však tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti) vzniká nárok len na jeden rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

Príklad č. 4:

Pani Márii Veselej sa narodilo jedno dieťa – dcéra Nina 15. marca 2010 a druhé dieťa – syn Samuel narodený 7. decembra 2012. Vzhľadom na to, že dcéra Nina sa jej narodila ešte počas posledného ročníka štúdia na vysokej škole a nikde nebola zamestnaná, odo dňa narodenia dcéry, t. j. od 15. marca 2010, jej vznikol nárok na rodičovský príspevok, ktorý sa jej bude poskytovať až do dovŕšenia troch rokov jej druhého dieťaťa syna Samuela – t. j. do 7. decembra 2015. Z uvedeného vyplýva, že aj keď sa stará o dve deti, t. j. o dcéru Ninu i syna Samuela, má nárok len na jeden rodičovský príspevok, ktorý bol v roku 2013 vo výške 199,60 € mesačne a od 1. januára 2014 je vo výške 203,20 € mesačne.

2.2 Základné podmienky nároku  (§ 3)

Nárok na rodičovský príspevok má osoba, ktorá patrí do okruhu oprávnených subjektov pri splnení podmienok ustanovených v zákone č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak:

a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa – t. j. že oprávnená osoba (najčastejšie rodič dieťaťa) sa riadne stará aspoň o jedno dieťa vo veku:

 • do troch rokov,
 • do šiestich rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdra- votným stavom podľa posudku (rozhodnutia) príslušného orgánu, ktorým je príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa § 6 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) alebo
 • do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o rodičovskom príspevku), najdlhšie však tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe a

b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv.5; Ú.v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú.v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.

Trvalý pobyt na území Slovenskej republiky preukazuje občan SR občianskym preukazom. V prípade detí do 15 rokov veku sa za trvalý pobyt považuje trvalý pobyt rodiča. Ak obidvaja rodičia sú občanmi Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR a dieťa je tiež narodené na území SR, nie je potrebné preukazovať trvalý pobyt dieťaťa. V prípade pochybnosti je potrebné trvalý pobyt dieťaťa na území SR preukázať napr. potvrdením z centrálneho registra občanov – ide o prípady, ak napr. rodičia majú rôznu štátnu príslušnosť, príp. ak sa dieťa narodilo na území cudzieho štátu.

Príklad č. 5:

Cudzincovi – občanovi Francúzska – sa na území Slovenskej republiky narodilo dieťa. V tomto prípade sa vyžaduje, aby povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt na území SR bolo priznané aj dieťaťu, ktoré nie je štátnym občanom SR. Podľa § 45 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa na území SR narodí dieťa – cudzinec, ktorého rodič má udelené povolenie na pobyt, do 90 dní od narodenia dieťaťa môže požiadať útvar Policajného zboru o udelenie povolenia na pobyt rovnakého druhu. V prípade, ak tak neurobí, má zabezpečiť vycestovanie dieťaťa do 90 dní od jeho narodenia.

Policajný útvar môže cudzincovi udeliť povolenie na trvalý pobyt prvýkrát na tri roky a po uplynutí troch rokov na základe jeho ďalšej žiadosti môže udeliť povolenie na trvalý pobyt na neobmedzený čas. Povolenie na prechodný pobyt možno udeliť na základe žiadosti cudzinca na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu, avšak najviac na 1 rok a povolenie je viazané na jeden účel, ktorým sa rozumie napr. podnikanie, zamestnanie, štúdium, resp. vedecká, výskumná činnosť podľa osobitných programov alebo zlúčenie rodiny.

Pod pojmom riadnej starostlivosti sa rozumie starostlivosť, ktorú poskytuje oprávnený subjekt dieťaťu v záujme jeho všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho primeraná výživa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok podľa § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Z uvedeného vyplýva, že ide o starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje zdravý vývoj dieťaťa a jeho riadna výchova.

Napr. ak rodič nezabezpečí dieťaťu povinné očkovanie, podmienka riadnej starostlivosti nie je splnená a ide o dôvod na rozhodnutie o zastavení výplaty rodičovského príspevku.

Pri uplatnení nároku na rodičovský príspevok sa riadna starostlivosť o dieťa preukazovať nemusí. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny skúma túto podmienku iba v prípadoch, ak existujú pochybnosti o jej splnení, napr. na základe upozornenia občanov, zamestnávateľa, resp. zdravotníckeho zariadenia alebo ošetrujúceho lekára, školského zariadenia atď.

Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Príklad č. 6:

Pani Kataríne Petrášovej sa narodilo dieťa – syn Adam 19. apríla 2011. Vzhľadom na skutočnosť, že starostlivosť o syna od 1. októbra 2013 zabezpečuje prostredníctvom predškolského zariadenia (t. j. dieťa navštevuje materskú školu), má naďalej nárok na rodičovský príspevok v zmysle § 3 ods. 4 v spojení s § 4 ods. 1 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, a to v roku 2013 vo výške 199,60 € mesačne a od 1. januára 2014 do 19. apríla 2014 vo výške 203,20 € mesačne.

Príklad č. 7:

Pani Helena Veselá má dcéru, ktorá sa jej narodila 8. marca 2013. Dňa 3. februára 2014 nastúpi do organizácie vykonávať prácu na základe dohody o pracovnej činnosti. Od tohto dňa sa jej o dcéru stará jej matka, t. j. stará mama dieťaťa. Vzhľadom na to, že starostlivosť o dieťa zabezpečuje inou plnoletou fyzickou osobou – t. j. svojou matkou, naďalej sa jej poskytuje rodičovský príspevok vo výške 203,20 € mesačne.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká vo viacerých prípadoch, a to:

1. ak sa oprávnená osoba zdržiava v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „členský štát“), a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike,

Príklad č. 8:

Pani Zemková nasledovala svojho manžela, ktorý je vyslaný od 1. júla 2012 do Japonska na päť rokov (t. j. do 30. júna 2017). V Japonsku sa jej dňa 16. decembra 2013 narodila dcéra Mária. Z dôvodu, že pani Zemková sa s manželom zdržiava v cudzine dlhšie ako šesť mesiacov, t. j. má dlhodobý pobyt v cudzine a nie je povinne zdravotne poistená podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nárok na rodičovský príspevok jej nevzniká.

2. ani jednej oprávnenej osobe, ak aspoň jedna z nich má nárok na materské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (resp. podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku podľa § 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3 tohto zákona alebo štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z nich obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (resp. podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov),

3. maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa § 29 ods. 1 zákona o rodine,

4. ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti podľa § 45 zákona o rodine, do pestúnskej starostlivosti podľa § 48 zákona o rodine alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia podľa § 75 a § 75a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov podľa § 103 zákona o rodine, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka podľa § 56 ods. 2 zákona o rodine a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.

2.3 Výška sumy rodičovského príspevku (§ 4)

Výška rodičovského príspevku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 bola v sume 199,60 € mesačne. Od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je vo výške 203,20 € mesačne.

Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že suma rodičovského príspevku platná k 31. decembru sa upravuje od 1. januára koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upravená suma rodičovského príspevku sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Sumu rodičovského príspevku ustanoví každoročne opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra.

Vzhľadom na uvedené od 1. januára 2014 nadobudlo účinnosť opatrenie MPSVaR SR č. 451/2013 Z. z.

Príklad č. 9:

Rodine Pekných sa narodilo jedno dieťa – dcéra – 5. augusta 2012 a 26. januára 2014 sa narodilo druhé dieťa – syn. Naďalej sa poskytuje (iba jeden) rodičovský príspevok, ktorý od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je vo výške 203,20 € mesačne a bude sa poskytovať najdlhšie do 26. januára 2017 (t. j. do troch rokov veku druhého dieťaťa – syna). Uvedené vyplýva z ustanovenia § 3 ods. 6 zákona o rodičovskom príspevku, v zmysle ktorého platí, že aj keď je v rodine viac detí (t. j. v tomto prípade dve), vzniká nárok len na jeden rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe.

V prípade, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok v  sume 203,20 € mesačne sa zvyšuje o 25 %, t. j. o 50,80 € na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom, napr. do troch, resp. do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Príklad č. 10:

Rodine Karafiátovcov sa  11. januára 2014 narodili štvorčatá. Vzhľadom na to sa im rodičovský príspevok poskytuje od 1. januára 2014 v celkovej sume 355,60 € mesačne a bude sa im poskytovať do 11. januára 2017.

Výpočet: 203,20 € + [(203,20 € x 25 % ) + (203,20 € x 25 %) + (203,20 € x 25 %)] = 203,20 € + (50,80 € + 50,80 € + 50,80 €) = 203,20 € + 152,40 € = 355,60 €.

Rodičovský príspevok je mesačne 50 % zo sumy 203,20 € mesačne (t. j. 101,60 € mesačne), resp. zo sumy zvýšenej o 25 % na každé ďalšie dieťa, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

Rodičovský príspevok sa v tejto sume 101,60 € mesačne poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

2.4 Výplata (§ 5)

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa splnili podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (platiteľ) vyplatí rodičovský príspevok za celý kalendárny mesiac aj v prípade, ak podmienky nároku na tento príspevok boli splnené iba za časť kalendárneho mesiaca, napr. iba za dva dni v mesiaci.

Príklad č. 11:

Rodičom sa narodilo dieťa – dcéra Karin – 30. marca 2013. Vzhľadom na skutočnosť, že matke dieťaťa, ktorá sa osobne a riadne stará o dieťa (t. j. nie je zárobkovo činná) ani nepoberá dávky nemocenského poistenia a nevznikol jej nárok na materské, odo dňa narodenia dieťaťa, t. j. od 30. marca 2013, jej patrí rodičovský príspevok vo výške 199,60 € mesačne, ktorý sa jej vyplatil v mesiaci apríl 2013 za mesiac marec 2013.

Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (platiteľ) poukazuje rodičovský príspevok oprávnenej osobe (príjemcovi):

 • na účet v banke alebo
 • v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republiky alebo
 • v hotovosti na základe jej žiadosti (t. j. oprávnenej osoby).

Ak oprávnená osoba požiada písomne alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (platiteľ) je povinný jej žiadosti vyhovieť.

Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou.

Výplata rodičovského príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už príspevok vyplatil, ak:

a) vznikol dôvod na prešetrenie, či

1. oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok, na jeho výplatu alebo či sa rodičovský príspevok vypláca v správnej sume, alebo

2. na výplatu rodičovského príspevku je naďalej príslušný platiteľ na území Slovenskej republiky, alebo

b) na poskytovanie rodičovského príspevku je príslušná inštitúcia iného členského štátu.

Príklad č. 12:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí rozhodujúcu skutočnosť pre zastavenie výplaty rodičovského príspevku dňa 17. januára 2014. Výplatný termín rodičovského príspevku je 20. deň v mesiaci, t. j. 20. decembra 2013 bol vyplatený rodičovský príspevok za mesiac november 2013. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zastaví výplatu rodičovského príspevku dňa 1. januára 2014, t. j. začínajúc decembrovou platbou splatnou v mesiaci január 2014.

Ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvody, pre ktoré bola výplata rodičovského príspevku zastavená, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (platiteľ) výplatu rodičovského príspevku obnoví.

O obnovení výplaty rodičovského príspevku vydá úrad práce, sociálnych vecí a rodiny písomné rozhodnutie a výplatu rodičovského príspevku obnoví začínajúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na jeho zastavenie. Za obdobie zastavenia výplaty rodičovského príspevku, ak podmienky nároku na rodičovský príspevok sa počas tohto obdobia splnili, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (platiteľ) rodičovský príspevok doplatí.

V prípade, ak oprávnená osoba je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo je fyzickou osobou, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, spôsob výplaty rodičovského príspevku určí platiteľ, t. j. príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V tomto prípade platiteľ vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu rodičovského príspevku, ak:

a) rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe a dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi zabezpečuje osobitný príjemca,

b) prídavok na dieťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti, zabezpečuje osobitný príjemca z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nevyužíva na účel, na ktorý je určený, alebo

c) na žiadosť oprávnenej osoby.

Osobitným príjemcom je obec, v ktorej má oprávnená osoba pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba. Osobitný príjemca zabezpečí účelné využitie rodičovského príspevku.

Platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu, ak pominuli dôvody na jeho určenie alebo na žiadosť oprávnenej osoby, ak o určení osobitného príjemcu rozhodol na jej žiadosť.

2.5 Zánik nároku (§ 6)

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý tento príspevok patril, t. j. v šesťmesačnej prekluzívnej (prepadnej) lehote.

Príklad č. 13:

Otec dieťaťa, ktorý sa osobne a riadne stará o dieťa, si uplatní nárok na rodičovský príspevok za mesiac december 2013 až v júni 2014. V prípade, ak spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky, rodičovský príspevok za mesiac december 2013 mu bude vyplatený v júli 2014.

Príklad č.14:

Matka dieťaťa, ktorá sa osobne a riadne stará o dieťa, si nárok na rodičovský príspevok za mesiac január 2014 uplatní až v auguste 2014. Z dôvodu, že nárok na rodičovský príspevok za mesiac január 2014 si neuplatnila do konca júla 2014, nárok na jeho výplatu jej zanikne.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek podľa § 3 ods. 2, t. j. tri alebo šesť rokov, ako aj smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Príklad č. 15:

Dieťa sa narodilo 15. januára 2011. Nárok na rodičovský príspevok zaniká 1. februára 2014. Z uvedeného vyplýva, že rodičovský príspevok bude poslednýkrát vyplatený za mesiac január 2014 v mesiaci február 2014, avšak za mesiac február 2014 už nárok na rodičovský príspevok zanikne.

Ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na rodičovský príspevok zomrela a podmienky nároku na rodičovský príspevok ku dňu jej smrti boli splnené, nárok na výplatu rodičovského príspevku zaniká. Z uvedeného vyplýva, že smrťou oprávnenej osoby nárok na výplatu rodičovského príspevku zaniká.

Príklad č. 16:

Oprávnený subjekt (matka dieťaťa, ktorá sa osobne a riadne starala o dieťa) zomrel 13. januára 2014. V prípade, ak decembrová platba nebola prevedená na účet oprávnenej osoby do 12. januára 2014 alebo nebola poukázaná v hotovosti (poštovým okruhom) do 20. januára 2014, nárok na výplatu rodičovského príspevku za mesiac december 2013 zanikne.

2.6 Zvýšenie, zníženie, odňatie a vrátenie rodičovského príspevku (§ 7)

V prípade, ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie rodičovského príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (platiteľ) vyplatí rodičovský príspevok vo vyššej sume od kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala.

Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie vyplácaného rodičovského príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (platiteľ) vyplatí tento príspevok v nižšej sume od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala.

Príklad č. 17:

Pani Lakatošovej sa na dieťa narodené 21. júla 2013 vypláca rodičovský príspevok v plnej sume, t. j. do 31. decembra 2013 vo výške 199,60 € mesačne. Jej dve staršie deti vo veku 6 a 8 rokov riadne nenavštevovali základnú školu, t. j. neplnili si riadne povinnú školskú dochádzku v období mesiacov október, november a december 2013. Túto skutočnosť škola oznámila úradu práce v mesiaci december 2013. Vzhľadom na to sa jej rodičovský príspevok od januára 2014 do marca 2014, t. j. najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, poskytuje v sume iba 50 % zo sumy 203,20 € mesačne, t. j. vo výške 101,60 € mesačne sa jej vyplatí rodičovský príspevok v mesiaci február 2014 (za mesiac január 2014), v mesiaci marec 2014 (za mesiac február 2014) a v mesiaci apríl 2014 (za mesiac marec 2014) – pozri § 4 ods. 3 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

Ak zaniknú dôvody, pre ktoré sa rodičovský príspevok vypláca vo výške 50 % sumy rodičovského príspevku (podľa § 4 ods. 3 tohto zákona), suma rodičovského príspevku sa zvýši od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa začalo riadne plniť povinnú školskú dochádzku, najskôr však po troch mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom sa rodičovský príspevok začal vyplácať vo výške 50 % sumy rodičovského príspevku.

Príklad č.18:

Pani Lakatošovej sa od januára 2014 do marca 2014, t. j. najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, bude vyplácať rodičovský príspevok vo výške iba 50 %, t. j. v sume 101,60 € mesačne z dôvodu, že jej dve staršie deti v mesiacoch október až december 2013 riadne neplnili povinnú školskú dochádzku. Aj napriek tomu, že od januára 2014 už riadne chodia do školy, t. j. budú si plniť povinnú školskú dochádzku, výška rodičovského príspevku na sumu 203,20 € mesačne sa jej môže zvýšiť najskôr až od apríla 2014, t. j. až po troch mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom sa rodičovský príspevok začal vyplácať vo výške 50 % sumy rodičovského príspevku (t. j. v sume 101,60 € mesačne).V zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov sa jej opätovne vyplatí rodičovský príspevok v plnej sume, t. j. vo výške 203,20 € mesačne v mesiaci máj 2014 za mesiac apríl 2014.

Rodičovský príspevok sa odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa rodičovský príspevok vyplatil, a to v týchto prípadoch:

a) ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti rozhodujúce o nároku na rodičovský príspevok,

b) ak sa rodičovský príspevok vyplácal neprávom,

c) ak rodičovský príspevok poskytuje príslušná inštitúcia členského štátu v rovnakej sume alebo vo vyššej sume, ako je ustanovené v § 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3,

d) ak príslušná inštitúcia členského štátu neposkytuje rodičovský príspevok z dôvodu, že oprávnená osoba si neuplatnila nárok na rodičovský príspevok, alebo

e) na žiadosť oprávnenej osoby.

V prípade, ak sa rodičovský príspevok vyplácal vo vyššej sume, ako patril, suma rodičovského príspevku sa zníži od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa rodičovský príspevok vyplatil vo vyššej sume.

V prípade, ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (platiteľ) vyplatil rodičovský príspevok neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, je povinná rodičovský príspevok alebo jeho časť vrátiť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril.

V tomto prípade nárok na vrátenie rodičovského príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil (t. j. v jednoročnej subjektívnej lehote), najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty rodičovského príspevku (t. j. v trojročnej objektívnej lehote).

Príklad č. 19:

Dňa 29. januára 2014 sa kontrolou za rok 2013 zistilo, že poberateľka rodičovského príspevku (matka dieťaťa) poberala rodičovský príspevok v plnej sume od októbra 2013 až decembra 2013, avšak rodičovský príspevok mala poberať len vo výške 50 %. Bol vyčíslený preplatok – za mesiace október až december 2013 (naposledy vyplatený v januári 2014), t. j. za tri mesiace. Matka dieťaťa nenahlásila rozhodujúce skutočnosti a z toho dôvodu je povinná preplatok vrátiť. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na uplatnenie nároku na vzniknutý preplatok na rodičovskom príspevku má jednoročnú subjektívnu lehotu, t. j. do 29. januára 2015. Nárok na vrátenie preplatku sa prekluduje (t. j. zanikne) v januári 2017, kedy uplynie objektívna trojročná lehota.

V prípade, ak na základe vykonateľného rozhodnutia (§ 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) je oprávnená osoba povinná vrátiť sumy neprávom vyplatené, môžu sa zraziť aj:

 • z bežne vyplácaného alebo neskôr priznaného rodičovského príspevku alebo
 • zo mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovosť, z náhrad za služobnú pohotovosť, z náhrad za pohotovosť, z príplatku za pohotovosť alebo
 • z dávok sociálneho poistenia, z dôchodku starobného dôchodkového sporenia a z dávok sociálneho zabezpečenia do sumy, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia, napr. podľa zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Sumy, ktoré sa nemôžu postihnúť výkonom rozhodnutia a ktoré sa nesmú povinnému zraziť zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ustanovuje § 273 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Rodičovský príspevok je štátnou sociálnou dávkou, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku alebo podľa § 78 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

2.7 Konanie (§ 8)

Nárok na rodičovský príspevok si oprávnená osoba uplatňuje na základe podania písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi. Žiadosť o rodičovský príspevok musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok.

V prípade, ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok alebo k žiadosti o rodičovský príspevok podanej elektronickými prostriedkami, podpísanej zaručeným elektronickým podpisom priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu (ďalej len „platiteľ“).

Platiteľ na účel rozhodovania o rodičovskom príspevku a osobitný príjemca na účel výkonu svojej funkcie môžu získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.

O priznaní rodičovského príspevku, o zvýšení rodičovského príspevku a o zániku nároku na rodičovský príspevok sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.

Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení výplaty rodičovského príspevku a o odňatí rodičovského príspevku alebo o jeho znížení nemá odkladný účinok.

Na konanie o rodičovskom príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, t. j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní okrem taxatívne uvedených výnimiek (t. j. § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až § 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak).

2.8 Povinnosti oprávnenej osoby (§ 9)

Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na rodičovský príspevok, je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností alebo tieto zmeny do ôsmich dní oznámiť platiteľovi podaním elektronickými prostriedkami podpísaným zaručeným elektronickým podpisom. To neplatí v prípade preukazovania skutočností a oznamovania zmien, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy. (Uvedená lehota začína plynúť nasledujúcim dňom po dni, kedy zmena nastala.)

2.9 Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní rodičovského príspevku (§ 10)

Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú vecne príslušné na poskytovanie údajov na účely rodičovského príspevku, majú povinnosť spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (t. j. s platiteľom rodičovského príspevku).

Na účely kontroly trvania podmienok nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a výplatu sú hore uvedené orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú vecne príslušné na poskytovanie údajov, na žiadosť platiteľa povinné oznamovať osobné údaje uvedené v § 8 ods. 2 o oprávnenej osobe (t. j. rodičovi) a dieťati (t. j. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu oprávnenej osoby i dieťaťa, rodné číslo), ako aj ďalšie informácie o riadnej starostlivosti o dieťa podľa § 3 ods. 3 až 4 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (platiteľ) môže navštíviť oprávnenú osobu v mieste jej pobytu a je oprávnený požadovať od všetkých zúčastnených právnických a fyzických osôb potrebné informácie a vysvetlenia súvisiace s podmienkami trvania nároku na rodičovský príspevok.

Tieto osoby sú povinné poskytnúť potrebné informácie.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (platiteľ), ktorý plní úlohy ustanovené zákonom o rodičovskom príspevku (t. j. zamestnanci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny), je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním rodičovského príspevku. Informácie však poskytuje iba v prípade, ak by ich zamlčaním bol vážne ohrozený život alebo zdravie fyzických osôb alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitného predpisu, a to z ustanovenia § 340 Trestného zákona v znení nekorších predpisov, podľa ktorého neoznámenie trestného činu je kvalifikované ako forma trestnej súčinnosti.

Tabuľka č. 1: Hmotné zabezpečenie počas rodičovskej dovolenky ženy a muža podľa § 166 ods. 2 ZP – rodičovský príspevok (štátna sociálna dávka).

Hmotné zabezpečenie počas rodičovskej dovolenky ženy a muža (§ 166 ods. 2 ZP)

Výška a doba poskytovania od 1. 1. 2014

Rodičovský príspevok (z pohľadu daní – štátna sociálna dávka) zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov

 • poskytovaný len jednej oprávnenej osobe

(aj v prípade, ak je v rodine viac detí do troch, resp. do šiestich rokov veku):

1. rodičovi dieťaťa – matke alebo otcovi

2. fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce

3. manželovi (manželke) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti

 • zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa:

1. osobne alebo

2. inou plnoletou fyzickou osobou alebo

3. právnickou osobou

 • počas rodičovskej dovolenky ženy a muža (§ 166 ods. 2 ZP)
 • môže byť zárobkovo činná a môže mať aj príjem zo zárobkovej činnosti (napr. ako zamestnanec z pracovnoprávneho vzťahu – t. j. z pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy, z dohody o vykonaní práce, z dohody o pracovnej činnosti alebo z dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o študenta VŠ dennej formy štúdia alebo ako SZČO z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti)
 • mesačne
 • nárok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti

Výška dávky:

 • 203,20 € mesačne – ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o jedno dieťa
 • zvýšenie o 50,80 € na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne – t. j. ak zabezpečuje starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí; zvýšenie sumy 203,20 € o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne
 • 101,60 € mesačnenajmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti – t. j. 50 % zo sumy 203,20 € mesačne

Doba poskytovania:

 • do 3 rokov veku dieťaťa (zdravého)
 • do 6 rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
 • do 6 rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe

 

 

 

 

Poznámka redakcie:
§ 166 ods. 2 ZP

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.