Prekážky v práci na strane zamestnávateľa (prerušenie vyučovania na školách) – (koronavírus)

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom bolo dočasne prerušené vyučovanie na škole. Je možné obdobie neprideľovania práce zamestnancom školy podľa pracovnej zmluvy považovať za prekážku v práci na strane zamestnávateľa a podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce zamestnancom poskytovať 60 % ich priemerného zárobku alebo im môže počas uzavretia školy nariadiť výkon inej práce ako bola dohodnutá v pracovnej zmluve?

Dátum publikácie:18. 3. 2020
Autor:JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od:1. 1. 2013

Z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa (§ 48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia) v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 vyhlásila vláda Slovenskej republiky podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov dňom 12. 3. 2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu.

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 231/2009 Z. z o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení zapríčinené šírením koronavírusu COVID-19 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020, k čomu bolo vydané usmernenie z 12. 3. 2020 zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠ SR“): Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach z 12. marca 2020

Obdobie prerušenia vyučovania nie je obdobím prázdnin a nejde ani o karanténne opatrenie. Karanténne opatrenia upravujú osobitné predpisy Ministerstva zdravotníctva SR (napr. zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov). Vyhlasuje ich Úrad verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva, príp. Ministerstvo zdravotníctva SR.

V súvislosti s prerušením vyučovania vydalo MŠ SR aj usmernenie k riešeniu pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl, ktoré je zverejnené na jeho internetovej stránke: Usmernenie k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020

Zo zverejneného usmernenia vyplýva, že počas prerušenia vyučovania môžu riaditelia škôl v závislosti od podmienok školy zabezpečiť vzdelávanie žiakov inou formou ako prezenčnou, napr. prostredníctvom elektronickej komunikácie pedagogických zamestnancov so žiakmi. Ak to povaha práce umožňuje, môžu zamestnanci škôl – pedagogickí aj nepedagogickí vykonávať prácu z domu (tzv. „home office“). Niektorí zamestnanci, ako napr. upratovačky, údržbári, účtovníčky môžu prácu vykonávať aj na pracovisku za dodržania všetkých opatrení na ochranu ich zdravia.

V prípade, ak nie je možné žiadnym spôsobom prideľovať zamestnancom školy prácu podľa pracovnej zmluvy, vzniká na strane zamestnávateľa tzv. iná prekážka v práci definovaná v § 142 ods. 3 Zákonníka práce. Podľa citovaného ustanovenia ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku (t. j. vo výške 100 % priemerného zárobku).

V prípade dohody so zástupcami zamestnancov môže zamestnávateľ uplatniť režim podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce, podľa ktorého ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.

Ak zamestnanec školy, ktorý počas prerušenia vyučovania vykonáva prácu (vrátane práce z domu), ochorel alebo mu bola nariadená karanténa, vzniká mu prekážka v práci z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, pri ktorej mu vznikne nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa počas prvých 10 dní podľa § 4 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a od 11. dňa nárok na nemocenské od Sociálnej poisťovne podľa § 33 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Situáciu, kedy môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi aj bez jeho súhlasu výkon iného ako dohodnutého druhu práce, upravuje § 55 ods. 4 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov. Zákonník práce však nevymedzuje, čo sa považuje za mimoriadnu udalosť. Uvedený pojem je právne upravený v iných zákonoch, napr. aj v citovanom zákone č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Podľa § 3 ods. 1 cit. zákona na účely tohto zákona sa mimoriadnou situáciou rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. Podľa ods. 2 cit. ustanovenia na účely tohto zákona sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok... Z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa už bola vládou SR mimoriadna situácia s účinnosťou od 12. 3. 2020 od 6:00 hod. vyhlásená. Hoci dôvod pre preradenie zamestnanca na inú prácu podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce je tým daný, zamestnanec môže aj napriek tomu v súlade s § 47 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce výkon inej práce odmietnuť, ak by bol bezprostredne a vážne ohrozený život alebo zdravie jeho alebo iných osôb. Uvedené právo zamestnanca podporuje aj § 8 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa ktorého zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol vykonať prácu, prerušil prácu alebo opustil pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa dôvodne domnieval, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb.

Vzhľadom na uvedené môže byť preradenie zamestnanca na inú prácu podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej udalosti súvisiacej so šírením koronavírusu problematické.

V prípade preradenia zamestnanca podľa cit. ustanovenia Zákonníka práce musí zamestnávateľ splniť aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z ods. 6 cit. ustanovenia a z § 56 Zákonníka práce.

Záver

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID-19 sú všetci zamestnávatelia povinní sledovať rozhodnutia vlády a iných ústredných aj miestnych orgánov štátnej správy a podľa nich sa riadiť. Pre školy vydáva záväzné usmernenia k uvedenému problému MŠ SR na svojej webovej stránke.

Dočasné prerušenie vyučovanie na školách v období od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020, počas ktorého škola nemá žiadnu možnosť prideľovať svojim zamestnancom prácu, sa podľa ustanovenia § 142 ods. 3 Zákonníka práce považuje za inú prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej vzniká zamestnancovi nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku. V prípade dohody so zástupcami zamestnancov môže prichádzať do úvahy uplatnenie režimu podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce, podľa ktorého môže zamestnávateľ poskytovať zamestnancom náhradu mzdy vo výške najmenej 60 % jeho priemerného zárobku.

Preradiť zamestnanca školy aj bez jeho súhlasu na iný druh práce v súvislosti s vládou SR vyhlásenou mimoriadnou situáciou účinnou od 12. 3. 2020 od 6:00 hod. je možné podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce pri splnení povinností uvedených v ods. 6 cit. ustanovenia a § 56 Zákonníka práce. Zamestnávateľ je však povinný rešpektovať právo zamestnanca odmietnuť výkon takej práce, ak sa zamestnanec dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb.

 

Pozn. redakcie:
§ 55 a § 142 zákona č. 311/2001 Z. z.

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.