Karanténa a neprítomnosť zamestnanca v práci

Ako postupovať v prípade, ak by na mesto, v ktorom sa zamestnávateľ nachádza, bola v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom v Európe vyhlásená karanténa? Ako sa v tomto prípade posudzuje neprítomnosť zamestnancov v práci a ako je táto neprítomnosť hradená?

Dátum publikácie:11. 3. 2020
Autor:JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od:1. 9. 2011

tt_panacik-zdravotnik (1)

Podľa § 141 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas karantény, rovnako tak za čas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy (napr. z dôvodu vyhlásenie karantény), v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie). Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale má nárok na nemocenské, resp. ošetrované podľa zákona o sociálnom poistení.

V zmysle § 33 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamestnanec, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia), má nárok na nemocenské.

V zmysle § 39 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do desiatich rokov veku, ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, t. j. podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariaďujú úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.

 

Pozn. redakcie:
§ 141 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z.
§ 33 a § 39 zákona č. 461/2003 Z. z.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner