Absolventom vznikajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni až pri uplatnení sa na pracovnom trhu

V čase blížiacich sa maturít a promócií majú mnohí absolventi škôl dilemu, či sa po ukončení štúdia musia prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či majú platiť sociálne odvody, prípadne či majú nárok na dávku v nezamestnanosti alebo iné dávky. Povinnosti voči Sociálnej poisťovni zatiaľ nemajú. Čakajú ich až po uplatnení sa na pracovnom trhu, keď sa zamestnajú alebo si nájdu na dohodu brigádu či začnú podnikať.

Dátum publikácie:7. 6. 2021
Autor:Sociálna poisťovňa

maldi ludia

Študent (žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy) nie je počas štúdia povinne poistený na sociálne poistenie. Preto nemá voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia ani po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti. A keďže nie je poistený, nevzniká mu ani nárok na jednotlivé dávky sociálneho poistenia. Výnimkou sú študenti, ktorí sa dobrovoľne poistili a platili poistné dostatočne dlhé obdobie na priznanie konkrétnej dávky (podľa typu dobrovoľného poistenia pri splnení všetkých podmienok na konkrétnu dávku).

Povinnosti študentov-sirôt po ukončení alebo prerušení štúdia

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni majú iba študenti-poberatelia sirotského dôchodku, keď menia školu, prerušia či ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirotského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, t. j. v prípade študenta ukončením štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či sirota-študent ešte študuje, sa overuje potvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to Sociálna poisťovňa overuje sama v registri ministerstva školstva, a teda študent nemá žiadne povinnosti, avšak študenti-siroty z tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra a obrany), sú povinní takéto potvrdenie predložiť sami. Potvrdenie predkladajú aj študenti – siroty študujúce v zahraničí.

Ak sa študent zamestná, povinnosti rieši za neho zamestnávateľ

Ak sa študent po ukončení školy zamestná, povinnosti voči Sociálnej poisťovni zaňho rieši jeho zamestnávateľ. Ten ho v poisťovni zaregistruje a odvádza z jeho vymeriavacieho základu (mzdy) poistné na sociálne poistenie tak ako pri každom inom zamestnancovi.

S prácou prichádzajú povinnosti

Ak už popri štúdiu alebo po štúdiu začne študent brigádovať alebo podnikať, povinnosti mu vzťahu k sociálnemu poisteniu v závislosti od druhu zárobkovej činnosti vzniknúť môžu. Ide o dve životné situácie:

  1. Práca na dohodu o brigádnickej práci
    Ak študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študenta, nemusí to oznamovať Sociálnej poisťovni – do registra ho zaeviduje jeho zamestnávateľ a platí z jeho mzdy aj poistné. Jedinou výnimkou, kedy študent-brigádnik poistné neplatí, je situácia, keď si čestným vyhlásením u svojho zamestnávateľa uplatní tzv. odvodovú výnimku. Vtedy zamestnávateľ nemusí z jeho príjmu do 200 eur mesačne platiť poistné na dôchodkové poistenie a študentovi tak zostane na výplatnej páske viac. Ak zarobí viac, z príjmu nad 200 eur už poistné platiť treba. Výnimku na túto úľavu si pritom študent môže uplatniť len na jednu dohodu o brigádnickej práci študenta. Ak má dohôd viac (u jedného či viacerých zamestnávateľov), z ostatných dohôd už poistné do Sociálnej poisťovne platí.
  2. Študent a podnikanie
    Ak začne študent podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), prvé mesiace/resp. rok (podľa toho, kedy začne vykonávať činnosť SZČO) nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti – ani sa registrovať ani platiť poistné. Povinnosti mu môžu vzniknúť až v ďalšom roku po podaní daňového priznania za predchádzajúci rok. Ak začne podnikať napr. od 1. 7. 2021, podľa výšky jeho príjmov a jeho daňového priznania za rok 2021 mu môže vzniknúť povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie až od 1. júla 2022. Sociálna poisťovňa na základe jeho daňového priznania posúdi, či mu od júla 2022 vznikne povinnosť platiť poistné a oznámi mu to.

Viac informácií o postavení študenta vo vzťahu k sociálnemu poisteniu, vrátane dobrovoľného poistenia, sú na webovej stránke Sociálnej poisťovne v osobitnej rubrike tu: Študent.

 

Prečítajte si:

Ukončenie štúdia a daňový bonus

Poznámky pod čiarou:


Autor: Sociálna poisťovňa

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.