Ukončenie štúdia a daňový bonus

Podmienky nároku na daňový bonus a obdobie, dokedy je možné bonus čerpať na dieťa, ktoré končí alebo pokračuje v štúdiu na vysokej škole.

Dátum publikácie:28. 5. 2021
Autor:Ing. Jarmila Strählová

studentka_tt

Obsah:

Daňový bonus

Daňový bonus v roku 2021

Kto má nárok na daňový bonus

Vyživované dieťa

Nezaopatrené dieťa

Daňový bonus a ukončenie štúdia

Sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie

Ukončenie štúdia na strednej škole

Ukončenie štúdia na vysokej škole

Nárok na daňový bonus na dieťa pri ukončení štúdia

Daňový bonus, jeho výšku a poskytovanie upravujú ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ZDP). Pri splnení podmienok stanovených v ZDP si môže fyzická osoba, ktorá je daňovníkom dane z príjmov, uplatniť daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky. V príspevku sa budeme zaoberať daňovým bonusom na dieťa a na jeho nárok pri ukončení štúdia.

Daňový bonus na vyživované dieťa je plnenie poskytované zo štátneho rozpočtu, ktoré je u fyzickej osoby oslobodené od dane z príjmov. Daňový bonus sa odpočítava podľa presne určených podmienok od výslednej dane z príjmov, resp. od preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. V súčasnosti si môže daňový bonus uplatniť len tá fyzická osoba, ktorá dosahuje aktívne príjmy podľa podmienok ustanovených v § 33 ZDP.

Daňový bonus

Nárok na uplatnenie daňového bonusu má podľa § 33 ods. 1 ZDP fyzická osoba – daňovník (ďalej FO), ktorá spĺňa tieto podmienky:

  • má zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) minimálne vo výške 6- násobku minimálnej mzdy alebo má zdaniteľné príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej podnikanie) minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykáže kladný základ dane (čiastkový základ dane),
  • vyživuje nezaopatrené dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti, pričom môže ísť o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z man­želov,
  • preukáže nárok príslušnými dokladmi (napríklad kópiou rodného listu, potvrdením o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom).

Daňový bonus v roku 2021

V roku 2021 si môže FO uplatniť nárok na daňový bonus na každé vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Aby si FO mohla uplatniť daňový bonus, musí spĺňať podmienku dosiahnutia určitej výšky príjmu takto:

  • u FO, ktorá má príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP (zo zamestnania), je to príjem minimálne vo výške 6-ná­sobku minimálnej mzdy,
  • u FO, ktorá má príjmy podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP, tzn. z podnikania, príjem minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, pričom platí, že nemôže vykázať daňovú stratu.

Minimálna mzda pre rok 2021 bola schválená vo výške 623 eur. Z toho vyplýva, že nárok na daňový bonus má v roku 2021 tá FO, ktorej ročné príjmy dosiahnu minimálne výšku 3 738 eur.

Pre uplatnenie nároku na daňový bonus platí:

  • ak má FO príjmy zo zamestnania a aj príjmy z podnikania, pre splnenie podmienky na výšku príjmu sa tieto príjmy nespočítavajú,
  • za zdaniteľné príjmy sa považujú aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí,
  • daňový bonus na dieťa si môže uplatniť aj FO – daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident), ak celková výška jeho zdaniteľných príjmov v SR tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Mesačná výška daňového bonusu v roku 2021 (v eurách)

 

Dieťa
do 6 rokov

Dieťa
nad 6 rokov

Dieťa od 6
do 15 rokov

Dieťa
nad 15 rokov

1. 1. – 30. 6.

46,44

23,22

 

 

1. 7. – 31. 12.

46,44

 

39,47

23,22

Kto má nárok na daňový bonus

Nárok na daňový bonus má aj nezosobášený pár, ak má spolu deti. Ak podmienky na daňový bonus spĺňa viac FO, ktoré sa nedohodnú o tom, kto bude poberať daňový bonus, potom sa prizná v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba. Daňový bonus môže poberať vždy len jedna FO. Daňový bonus sa poskytuje najdlhšie do 25 rokov veku dieťaťa, ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky. Počet vyživovaných detí, na ktoré si môže FO uplatniť daňový bonus, nie je zákonom limitovaný.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jarmila Strählová

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.