Určenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Dňa 10. 4. 2020 vyšlo v Zbierke zákonov Nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Dátum publikácie:14. 4. 2020
Autor:Redakcia

pokles prijmu

Dňa 10. 4. 2020 vyšlo v Zbierke zákonov Nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Nariadenie bolo vypracované v súlade s § 293ew ods. 2 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého vláda Slovenskej republiky ustanoví spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu na účely platenia poistného.

Určenie poklesu čistého príjmu vychádza z toho, či zamestnávateľ alebo SZČO vykonávali činnosť v rovnakom mesiaci v roku 2019 a 2020. Ak nie, pokles tržieb sa zisťuje porovnaním s tržbami za február 2020.


Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov

 Odklad sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (COVID-19) – zákon č. 68/2020 Z. z. a č. 76/2020 Z. z. 

z Nariadenia vlády SR č. 76/2020 Z. z.:

§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu1) a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.2)

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády je

a) tržbou čistý obrat podľa osobitného predpisu1) a príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu,2)

b) odvádzateľom fyzická osoba alebo právnická osoba povinná odvádzať poistné na sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie alebo preddavok na poistné na verejné zdravotné poistenie, ak je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 293ew zákona alebo osobitného predpisu,3)

c) činnosťou činnosť, z ktorej má odvádzateľ právo na tržbu,

d) aktuálnym mesiacom kalendárny mesiac, za ktorý sa zisťuje pokles tržieb odvádzateľa,

e) predchádzajúcim rokom kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom je aktuálny mesiac,

f) mesačným priemerom tržieb podiel tržieb odvádzateľa dosiahnutých za predchádzajúci rok a čísla 12.

§ 3

(1) Pokles tržieb odvádzateľa, ktorý vykonáva činnosť v aktuálnom mesiaci, sa určí porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac s výškou tržieb za mesiac

a) v predchádzajúcom roku, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý predchádzajúci rok, s mesačným priemerom tržieb,

b) február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom.

(2) Pokles tržieb odvádzateľa podľa odseku 1 sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.

§ 4

Spôsob určenia poklesu tržieb určený odvádzateľom podľa § 3 sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. (pozn. redakcie: dňa 10. 4. 2020)

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
  • 76/2020 Z. z. Nariadenie vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Funkcie

Partner