VI. Daňový bonus na rok 2021

Podmienky nároku a výška daňového bonusu na dieťa a daňového bonusu na zaplatené úroky na rok 2021.

Obsah

Dátum publikácie:25. 11. 2020
Autor:Bc. Katarína Danajovičová
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Právny stav od:31. 10. 2020

Obsah:

Daňový bonus na dieťa na rok 2021

Daňový bonus na zaplatené úroky na rok 2021

Daňový bonus na dieťa na rok 2021

Daňový bonus na dieťa (§ 33 zákona o dani z príjmov) je možné u zamestnanca uplatňovať mesačne v prípade, že jeho príjem je aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy.

  • Mesačná hranica príjmu na rok 2021 je vo výške 311,50 €.
  • Ročná hranica príjmu na rok 2021 je vo výške 3 738 €(6-násobok minimálnej mzdy).

V roku 2021 však dochádza k zmene výšky daňového bonusu a zavádza sa nové členenie daňového bonusu.

S účinnosťou od 1. 7. 2021 sa zavádza možnosť odpočítania 1,7-násobku daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku, až kým nedovŕši 15 rokov veku.

Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť takto zvýšený daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku.

 

Mesačná výška daňového bonusu od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

na dieťa do 6 rokov je vo výške 46,44 €,

na dieťa od 6 rokov je vo výške 23,22 €.

  

Mesačná výška daňového bonusu od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

     na dieťa do 6 rokov je vo výške 46,44 €,

            na dieťa od 6 rokov do 15 rokov je vo výške 39,47 €,

     na dieťa od 15 rokov je vo výške 23,22 €.

 

Poznámka:
Od 1. 1. 2022 by sa mal daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov zvýšiť z 1,7- násobku daňového bonusu na 1,85-násobok daňového bonusu

Daňový bonus na zaplatené úroky na rok 2021

Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má:

  • najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,
  • priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e.

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 € za rok.

Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (ďalej len: „spoludlžník“):

  • podmienku veku musí spĺňať aj spoludlžník,
  • priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,3-ná­sobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie,
  • spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.

Podmienky ohľadom priemerného mesačného príjmu daňovníka a spoludlžníka musia byť splnené ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, a to počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.

V roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky z maximálnej zákonom stanovenej sumy pripa­dajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie.

Rovnako postupuje daňovník aj v roku, keď uplynie päťročná lehota na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, pričom uplatní len pomernú časť tohto daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota skončila.

Pozn. redakcie:
§ 33 zákona č. 595/2003 Z. z.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.