Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie za marec a máj 2020

Nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 nadobúda účinosť 22. 5. 2020.sa zaoberá odkladom splatnosti poistného za marec a máj 2020.

Dátum publikácie:22. 5. 2020
Autor:Redakcia

ai_05_22odklad

Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. môže ustanoviť obdobie, za ktoré sa má platiť poistné na sociálne poistenie v inom ako v štandardnom termíne splatnosti, a tiež posunutý termín splatnosti tohto poistného.

Na základe prijatého a schváleného nariadenia č. 131/2020 Z. z. sa odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za obdobie marec 2020 a za obdobie máj 2020, posúva do 31. decembra 2020.

Odklad platí pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) určený podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v platnom znení o 40 % a viac.

Určenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti


Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.

SZČO a zamestnávatelia, ktorí splnenie podmienky odkladu platenia poistného na sociálne poistenie za marec 2020 už deklarovali Sociálnej poisťovni čestným vyhlásením, nepodávajú ho opäť, aj keď sa termín splatnosti posúva na 31. december 2020.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
  • 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Funkcie

Partner